ÁSZF

ÁSZF/1.  A Turbado.hu Kft. Adásvételi Szerződésének Általános Szerződési Feltételei

Kelt: 2014.11.20.1

1.     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.      Bevezető rendelkezések

1.1.1.        Jelen dokumentum az Ügyfél (lásd az alábbi meghatározást) mint vevő és a Turbado.hu Kft. (lásd az alábbi meghatározást, amely a továbbiakban Eladóként is meghatározásra került) mint eladó között megkötésre kerülő és a Termék vagy Termékek (lásd az alábbi meghatározást) adásvételére és az Eladó által további szolgáltatások nyújtására irányuló adásvételi szerződések (a továbbiakban mint „Adásvételi Szerződés”) általános szerződési feltételeit rögzíti. A jelen dokumentumban az Adásvételi Szerződésre tett minden hivatkozás a jelen általános szerződési feltételekre tett hivatkozásként értendő.

1.1.2.        Jelen dokumentum ingyenesen elérhető a Weboldalról (lásd az alábbi meghatározást) minden Felhasználó (lásd az alábbi meghatározást) számára, és minden Felhasználó jogosult azt kinyomtatni, letölteni, illetve merevlemezre lementeni vagy a tartalmát más módon megőrizni.

1.1.3.        A Felhasználó köteles megismerkedni az Adásvételi Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel, illetve, mivel jelen dokumentum rögzíti a Felhasználónak az Adásvételi Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, köteles azokat bármely Termékre vonatkozó Megrendelésnek a Weboldalon keresztül történő leadása előtt elfogadni.

1.2.      Egyedi szerződések

Az Adásvételi Szerződés egy egyedi jogi aktus, amely az Adásvételi Szerződést kötő Felek által esetlegesen megkötött más jogi megállapodáshoz vagy szerződéshez nem kapcsolódik. Így különösen, az Adásvételi Szerződés független azon megállapodástól, amely alapján a Felhasználó jogosult a Weboldal használatára.

1.3.      Meghatározások

1.3.1.        Turbado.hu Kft.: a Turbado.hu Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-41) jelenti;

1.3.2.        Weboldal a www.turbado.hu domain név alatt elérhető internetes portált jelenti. Tárhelyszolgáltató neve, webcíme: https://www.exoscale.ch/

1.3.3.        Felhasználó a Weboldalt regisztrációval vagy anélkül használó  személyt jelenti; a Felhasználó regisztrálhatja magát annak érdekében, hogy bizonyos, a regisztrált Felhasználók részére fenntartott szolgáltatásokat is fogadhasson;

1.3.4.        Ügyfél – azt a természetes személyt jelenti, akivel az Eladó az Adásvételi Szerződést kötötte;

1.3.5.        Adásvételi Szerződés – az Adásvételi Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel összhangban kötött azon megállapodást jelenti, amelyben az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék tulajdonjogát átruházza az Ügyfélre, illetve amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal az alábbiakban meghatározott Vételárnak az Eladó részére történő megfizetésére és a Termék átvételére;

1.3.6.        Termék bármely olyan, a Weboldalon részletesen ismertetett új, eredeti, gyári csomagolású Terméket jelenti, amely tekintetében az Eladó Adásvételi Szerződéseket kíván kötni; a jelen dokumentumban a Termékre egyes számban tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amely kiterjed a Termékekre (többes számban) is;

1.3.7.        Felek az Eladót és az Ügyfelet jelenti, és a “Fél” ezen jogalanyok bármelyikét jelenti.

1.3.8.        Vételár a Terméklistában minden egyes Termékre meghatározott mértékű, az Ügyfél által a Termék tulajdonjogának átruházásáért az alábbi 5.2 pontban meghatározottak szerint az Eladónak fizetett pénzösszeget jelenti.

1.3.9.      Megrendelés a Felhasználónak Termék vagy Termékek tekintetében az Adásvételi Szerződés kötésére – a Weboldalon keresztül elérhető elektronikus formában – tett ajánlatát jelenti.  

1.4.      Az Adásvételi Szerződés tárgya

1.4.1.        Az alábbiakban rögzített követelmények teljesítésével a Felek Adásvételi Szerződést kötnek az Ügyfél által a Weboldalon elérhető Terméklistából választott Termék használatára.

1.4.2.        Az Adásvételi Szerződés alapján az Eladó biztosítja az érintett Terméket – azaz átruházza annak tulajdonjogát - az Ügyfél számára, az Ügyfél pedig – a Vételár megfizetésének függvényében – megszerzi a Termék tulajdonjogát. Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (B2B ügyfél) vásárlása esetén, ha forgalmi adó visszatérítési - és/vagy költséglevonási igény mellett kerül megrendelésre a termék, úgy a B2B ügyfél köteles kitölteni a weboldali kosár "Cégadatok" bekezdés alatti mezőit és választani a felajánlott garancia-program valamelyikéből (3 hónap vagy 1/2 év időintervallum) - mely a fizetendő végösszegben is változást jelent, az ott feltüntetteknek megfelelően. Mivel a B2B ügyleteket nem szabályozza a PTK, ezért a 14 napos pénz-visszafizetési garancia sem alkalmazható. Kizárólag az átvételkor felismert, gyári meghibásodások/sérülések esetére terjed ki a csere/visszatérítés lehetősége, ha igényét az átvevő maximum 24 órán belül jelzi az ügyfélszolgálat felé.

1.4.3.        Az Eladó ezen kívül köteles az Ügyfél számára biztosítani a Termékhez kapcsolódó további szolgáltatásokat és azok használatát a Megrendelésben – vagy ha azokat az Adásvételi Szerződés időtartama alatt külön rendelték meg, úgy az abban – foglaltak szerint.

1.5.      Turbado.hu Kft. szerepe

1.5.1.        Az Eladó az Adásvételi Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása/teljesítése - ideértve különösen az Adásvételi Szerződések megkönnyítését, a marketing és reklám tevékenységeket, a vevőszolgálatot és a logisztikát – során alvállalkozóként igénybe vehet helyi társaságot. A Magyarországon teljesítésre kerülő Adásvételi Szerződések kapcsán a Turbado.hu Kft.  Eladóként jár el.

1.5.2.        Az Ügyfél ennek megfelelően elismeri, hogy az Adásvételi Szerződés teljesítése körében – a kényelme érdekében – vele a Turbado.hu Kft. fog kapcsolatot tartani, ugyanis de facto az fogja az Eladó – a jelen ÁSZF, illetve az Adásvételi Szerződés szerinti – jogai és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges tevékenységeket (ideértve a vevőszolgálatot és a logisztikát) végezni.

1.5.3.        Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint az Eladó adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében; emellett a Turbado.hu Kft. elvégez a vevőszolgálat és a logisztika keretén belül az Adásvételi Szerződés teljesítéséhez szükséges minden tényleges tevékenységet; hozzáféréssel rendelkezik az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz és azokat a jelen Adásvételi Szerződés teljesítésére irányuló tevékenységek elvégzése érdekében kezeli. A Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adásvételi Szerződésben a az Eladó tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

1.5.4.        Az Eladó nevében vagy helyében harmadik fél nem köt Adásvételi Szerződéseket a Felhasználókkal. 

2.     AZ ADÁSVÉTELI Szerződés MEGKÖTÉSE

2.1.      Az Adásvételi Szerződésmegkötésének általános feltételei

2.1.1.        A Vételárak Weboldalon közzétett - minden esetben bruttó - összege nem minősül a Ptk. értelmében vett ajánlatnak. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Adásvételi Szerződés megkötése érdekében elérhető Terméklista, illetve a Vételárak összege tekintetében változtatásokkal éljen.

2.1.2.        Az Adásvételi Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor az Eladó megerősíti (elfogadja) a Megrendelést. A Vételár összege, a Termék/Termékek Ügyfélnek átadandó részletes leírása, illetve az Eladónak a Megrendelésre adott megerősítésében foglalt feltételek a Megrendelés megerősítésének pillanatában minősülnek kötelező erejűnek. A Megrendelés megerősítése emailben kerül megküldésre az Ügyfélnek.

2.2.      Megrendelés leadása

2.2.1.1.     A Felhasználó a Megrendelést azon Termék/Termékek tekintetében adja le, amelyekre Adásvételi Szerződést kíván kötni.

2.2.1.2.     A Megrendelés leadását a Felek az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak tekintik. A Megrendelés leadásával az Ügyfél megerősíti, hogy: azt a meghatározott Terméket választja, amelyre tekintettel az Adásvételi Szerződést meg kívánja kötni; elfogadja a Vételár összegét, valamint az Eladó által az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatosan az Ügyfélnek nyújtandó  egyéb szolgáltatások díjainak – az Eladó mindenkori árlistájában meghatározott – összegeit; megismerte a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, ezen feltételek képezik az Adásvételi Szerződést, amelyet az Eladóval kíván megkötni, illetve ugyanezen rendelkezések szabályozzák az Ügyfél és az Eladó szerződéses jogviszonyát, amelyeket az Ügyfél elfogad.

2.2.2.        A Felhasználó a Megrendelés leadásával regisztrálja magát a Weboldalon.

2.2.3.        A Megrendeléseket a Weboldalon keresztül, online vagy az Eladó által megjelölt bármely más módon lehet leadni (az Eladó így különösen bevezetheti, hogy a Megrendeléseket le lehessen adni telefonon, írásban vagy személyesen, és a Megrendelések más új leadási módjának ilyen bevezetése nem minősül az Adásvételi Szerződés módosításának). A Megrendelés ilyen más módon történő leadása egyben a Felhasználó regisztrációjának minősül.

2.2.4.        A Felhasználó a Megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni a Megrendelésben kitöltött információk teljességét és helyességét. Az adatbeviteli hibákról az űrlap automatikusan tájékoztatja az ügyfelet: piros fejlécben kiírva a hiba helyét és jellegét. Amennyiben ennek kijavítása után sem sikerül bevinni a kívánt adatot: segítség kérhető a szia@turbado.hu vagy a 06304585851 elérhetőségeken. 

2.2.5.        A Megrendelés akkor minősül online leadottnak, amikor valamennyi megkívánt, a szállításhoz szükséges információ ki van töltve a kosár felületén és a Felhasználó ráklikkel az elfogadás - "megrendelem/fizetek" - ikonra.

2.2.6.        A Felhasználónak az Adásvételi Szerződés kötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége a Megrendelés leadásától számított 30 napos időszakig tart. A Megrendelés leadását követően az Adásvételi Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor a Felhasználó az alábbi 2.4 pontban foglaltak szerint megkapja az Eladó megerősítő emailjét. 

2.2.7.        A Felhasználó elfogadja, hogy az Eladó minden egyes Termék tekintetében jogosult korlátozni az egy Megrendelés leadásával leadható Termékcikkek mennyiségét.

2.3.      Megrendelés űrlapján megkívánt információk

2.3.1.        A Megrendelés űrlapja elsősorban a következő adatok feltüntetését kívánja meg:

2.3.1.1.     a Felhasználó azonosító adatai (keresztnév és családi név, cím, telefonszám, e-mail cím), és szállítási cím, ha az különbözik a Felhasználó címétől;

2.3.1.2.     a Felhasználó számlázáshoz szükséges naprakész adatai (beleértve a nevét, címét, adószámát).

2.3.1.3.     a Felhasználó által választott Termék(ek) – beleértve annak nevét (és kereskedelmi kódját) és a fizetés módját, illetve a választandó csomag fajtáját: így az lehet Basic - alapáras - vagy Premium - plusz 10 százalékos - de minimum 6000 HUF - összeggel növelt szolgáltatáscsomag). 

2.3.1.4.     a Megrendelés űrlapja magában foglal vagy magában foglalhat további információkat (amely függhet a Felhasználó választásától) ideértve: a Vételár összegét; címkézést és a megrendelt Termék(ek)kre vonatkozó megrendelt szolgáltatások pontosabb meghatározását; a Termékek kiszállítási idejét és – amennyiben azokban megállapodás született – a vonatkozó szolgáltatások teljesítését és azok terjedelmét;

2.3.1.5.     a Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan részét képező jelen Adásvételi Szerződés feltételeit megismerte, hogy ezen feltételeket feltétel nélkül elfogadja, valamint a Felhasználó azon nyilatkozatát, hogy megismerte az Adásvételi Szerződés felmondásának feltételeire vonatkozó utasításokat;

2.3.1.6.     a Felhasználónak az általa szolgáltatott adatok valóságtartalmára vonatkozó nyilatkozatát.

2.3.2.        A Felhasználó kizárólagosan felel a Megrendelésben kitöltött információk pontosságáért, valóságtartalmáért, teljességéért és helyességéért.

2.4.      Megrendelés átvétele és megerősítése

2.4.1.        A Felhasználó által leadott Megrendelés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A Megrendelés leadását és Szolgáltató általi átvételét az Eladó azonnal elektronikusan elismeri. Ha a Megrendelés teljesítése lehetséges, úgy a megerősítő email Felhasználónak történő elküldésével megerősítésre kerül a Megrendelés teljesítésre történő elfogadása is. Ezen megerősítés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében a Felhasználó által az Adásvételi Szerződés megkötésére tett ajánlat elfogadásának minősül. Az Eladó válaszának hiánya semmilyen körülmények között nem tekinthető a Megrendelés elfogadásának.

2.4.2.        A megrendelt Termék raktárhiánya vagy a Megrendelés más okból történő teljesíthetetlensége esetén az Eladó – a jogszabályi rendelkezésekben meghatározott határidőn belül – emailben tájékoztatja erről az Ügyfelet az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címén vagy az Ügyfél regisztrációs adatain keresztül, illetve ezen információt telefonon közli az Ügyféllel.  

2.4.3.        Ha a Megrendelés egészében nem, csak részben teljesíthető, az Eladó felajánlhatja az Ügyfélnek: (i) a Megrendelés teljes törlését (amely – annak korábbi megkötése esetén –  az Adásvételi Szerződés megszűnését eredményezi); (ii) a Megrendelés részleges törlését a Megrendelés nem teljesíthető része tekintetében (amely esetben a Megrendelést annak nem törölt része tekintetében teljesíteni kell); (iii) a Megrendelés felosztását és a Megrendelés eredeti teljesítési határidővel nem teljesíthető része tekintetében új teljesítési határidők megállapítását (amely esetben a Termékek külön csomagban is kiszállíthatók). Amennyiben az Ügyfél egyik előbbi lehetőséget sem választja, vagy ha az Ügyféllel az Eladón kívül álló okból nem sikerült felvenni a kapcsolatot, úgy az Eladó azon Termékeket, amelyek tekintetében az Ügyfél Megrendelése teljesíthető, köteles kiszállítani, míg a Megrendelés másik részét törölni kell, és az Ügyfelet emailben értesíteni kell az ilyen részleges kiszállításról, illetve törlésről.  

2.4.4.        Ha az Ügyfél a Vételárat előre kifizette és a Megrendelés törlésre vagy részlegesen törlésre kerül, úgy az Eladó köteles a Vételárat vagy – részleges törlésnél – annak részét az Adásvételi Szerződés további rendelkezéseivel összhangban az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

2.4.5.        A Megrendelés Szolgáltató általi olyan törlését vagy elutasítását, amelyre a fenti rendelkezések vonatkoznak, a Felek az Adásvételi Szerződéstől való elállásra vonatkozó szerződéses jog gyakorlásaként értelmezik, amellyel az Eladó az Adásvételi Szerződés Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül jogosult élni.

2.4.6.        A Felek megállapodnak, hogy az Eladó jogosult az Adásvételi Szerződéstől annak Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül elállni, ha a megrendelt Termék az Eladó telephelyén nem áll rendelkezésre, vagy ha az Ügyfél a Vételár teljes összegének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget ill. ha az Ügyfél korábban vagy az aktuális szerződés folyamatában az Eladónak bármilyen kárt okoz.

2.4.7. A Turbado.hu Kft. a felmerült vásárlói panaszokat minden esetben kivizsgálja, az írásban felvetett, és a személyesen felvetett, de azonnal nem megválaszolható panaszokra mindig írásbeli választ ad (a szia@turbado.hu email fiókon keresztül). Amennyiben a  panasz kivizsgálására egy munkanapon belül nincs lehetőség, abban az esetben is egy napon belüli választ küld, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 30 napon belül válaszol a panaszra. Amennyiben az érdembeli válasszal a végfelhasználó nem ért egyet, úgy lehetősége van azt jelezni. Ebben az esetben a Turbado.hu Kft. köteles a panaszról egyedi számmal ellátott jegyzőkönyvet felvenni, illetve személyes panaszkezelés esetén a vásárlónak jogában ál kérni a vásárlók könyvét. A fentieken felhasználónak a végfelhasználónak jogában van az ODR rendszerében - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU - panaszt benyújtani, ahol Online módon kezdheti meg jogvitájának rendezését, vagy fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez, annak elérhetőségein (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu).

3.     Ügyfél ELISMERŐ NYILATKOZATAI

3.1.1.        A Megrendelés leadásával a fogyasztónak minősülő Ügyfél ezennel elismeri, hogy az Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően megfelelő tájékoztatást kapott a Termék jellemzőiről; az Adásvételi Szerződés tárgyáról és ezen tárgy jellegzetességeiről; a Felek jogairól és kötelezettségeiről; a fizetési feltételekről; a díjak összegéről és azok valamennyi eleméről (beleértve az adókat és illetékeket); a szállítási feltételekről (beleértve annak időpontját és költségeit); azon jogáról, hogy az Adásvételi Szerződéstől a Termék kiszállítását követő 14 napon belül  elállhat; azon időszakról, amely alatt az Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége fennáll; a Termék hibáival kapcsolatos értesítések megtételének helyéről és módjáról.

3.1.2.        Az Eladó a Termék kiszállításakor írásban biztosítja az Ügyfél részére a fenti információkat.

4.     A Termék KISZÁLLÍTÁSA és KEZELÉSE; REKLAMÁCIÓK; A Termék KICSERÉLÉSE, KIJAVÍTÁSA ÉS  VISSZASZOLGÁLTATÁSA

4.1.      Termék kiszállítása       

4.1.1.        Az Adásvételi Szerződés megkötésével az Eladó köteles az Ügyfél által leadott és az Eladó által megerősített Megrendelésben megjelölt Termékeket az alábbi 4.1.5 pontban foglalt határidőn belül szállítani. Az Eladó a Terméket hibamentesen köteles kiszállítani.

4.1.2.        Amennyiben az Ügyfél úgy döntene, a Termék kiszállítása biztosítható a Turbado.hu Kft. telephelyére is a fentebb jelölt határidőn belül. Ez utóbbi esetben az Ügyfelet a Turbado.hu Kft. értesíti az átvételre váró Termékről. Amennyiben a Termék 7 napon belül nem kerül átvételre, azt a Felek úgy tekintik, mint az Adásvételi Szerződés súlyos megszegését, amely – a Megrendelés rendelkezései alapján – feljogosítja az Eladót arra, hogy az Adásvételi Szerződéstől az Ügyfélnek küldött email útján elálljon. Ebben az esetben, az Ügyfél által kifizetett Vételárat az Eladó köteles az Adásvételi Szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

4.1.3.        A Termék kiszállítható harmadik fél szállítmányozó céggel is (beleértve a futárszolgálatokat is). A Termék ki- illetve garanciális visszaszállítása minden esetben díjmentes (kivéve COD kiszállítás) az Ügyfél számára, mert ezt a terhet a Turbado.hu KFT vállalja.

4.1.4.        A Terméknek az Ügyfél általi közvetlen átvételétől eltérő kiszállítási módja esetén, illetve a Termék helyi raktárról (azaz a Turbado.hu Kft. partnereinek raktárából) történő megrendelése esetén az Eladó 2-4  munkanapon belül köteles a Terméket az Ügyfélnek az Ügyfél Megrendelésében meghatározott címére kiszállítani. A fenti szállítási határidő a teljes Vételárnak a megerősítő emailben megjelölt bankszámlán történt jóváírásakor kezdődik, kivéve, ha az Ügyfél a vételárnak a kiszállításkor, készpénzben történő megfizetése mellett döntött, amely esetben a szállítási határidő az adott Ügyfélnek a megerősítő email kézhezvételétről küldött megerősítésekor kezdődik.

4.1.5.        A Termék kiszállításakor az Ügyfél köteles megvizsgálni (ellenőrizni), hogy a Terméken találhatók-e az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelés (lásd a fenti meghatározást) látható jelei, illetve, hogy a Terméknek van-e látható sérülése.

4.1.6. A Termék hibájának meghatározása és kijavítása kizárólag márkaszerviz vagy szerződött partner által lehetséges. Minden vitás esetben a szerviz hivatalos szakvéleménye a mérvadó. 

4.2.      Teher- és kárveszélyviselés

4.2.1.        Az Ügyfél a kézhezvétel (birtokbavétel) napjától kezdve viseli a Termék terheit. A Termékben beállott kár megtérítésére senkit sem lehet kötelezni

4.3.      Reklamációs eljárás

4.3.1.        Az Ügyfél kényelme érdekében az Adásvételi Szerződéssel, és különösen a Termék Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelésével kapcsolatos minden reklamációt a Turbado.hu Kft.-hez kell küldeni, és az érintett Terméket a Turbado.hu Kft. 1013 Budapest, Attila út 2 szám alatt található telephelyére kell eljuttatni. A reklamációt írásban a Turbado.hu Kft.  címére vagy emailben a szia@turbado.hu címre kell elküldeni. A Felek elismerik, hogy a fenti rendelkezésekkel összhangban megküldött reklamációkat úgy kell tekinteni, mintha azokat közvetlenül az Eladónak küldték volna meg.

 Üzleti ügyfelek (jogi személyek és egyéni vállalkozók) esetén a garanciális feltételek a következők:

- Garanciális javítást csak a gyártó biztosít, mely alól kivételt képez a külön megfizetett Turbado-garancia opciója. 

- Ha speciális megállapodás estén a Turbado.hu Kft a jótállási igényt elfogadja, akkor a kárrendezési időintervallum 60 nap.

- Pénz-visszafizetés nem lehetséges

4.3.2.        A reklamációkat szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb azok kézhezvételétől számított 14 napon belül el kell intézni.

4.3.3.        Az Ügyfél kényelme érdekében a reklamáció megtehető a Weboldalon elérhető reklamáció formanyomtatvány felhasználásával.

4.4.      Az Eladó kellékszavatossága

4.4.1.        Ha az Adásvételi Szerződés tárgyát képező Termék annak kiszállításakor nem felel meg az Adásvételi Szerződésnek, az Eladó köteles az adott Terméket kijavítani, vagy azt egy új Termékre kicserélni. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás a Magyarországon hatályos rendeletek szerint vonatkozik  - a Turbado.hu Kft közreműködésével/által - a TEULTD Ltd által értékesített/bérbeadott összes termékre. A bruttó 10000Ft-ot meg nem haladó kiskereskedelmi áru tartós fogyasztási cikkekre a termékszavatosság, míg az azt meghaladó termékekre a jótállás szabályai irányadóak.

 

4.4.2.        A Termék akkor tekinthető úgy, mint amely megfelel az Adásvételi Szerződésnek, ha az használható azon célra, amelyre a Terméket jellemzően használják, és ha a jellemzői megegyeznek az azonos fajtájú árucikkek jellemzőivel, valamint, ha a Termék – a Termék gyártója, eladója, vagy ezek képviselője, valamint a szolgáltatók vagy a Turbado.hu Kft. által nyilvánosan a Termék jellemzőivel és az ezen jellemzők várható időtartamával kapcsolatban tett biztosítások (ideértve különösen a Termék megfelelőségi jelölésén tett biztosításokat és a Termék csomagolásán, valamint a Termék reklámjában megjelölt információkat) alapján – megfelel a Felhasználó elvárásainak. A Termék nem felel meg az Adásvételi Szerződésnek, ha az a fenti jellemzőknek nem felel meg, így különösen, ha olyan hibát tartalmaz, amely miatt rendeltetésszerűen vagy egyáltalán nem használható.

4.4.3.        A Termék kiszállításától számított 6 (hat) hónapon belül észlelt az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelés esetén a Felek vélelmezik, hogy a Termék annak kiszállításakor nem felelt meg az Adásvételi Szerződésnek.

4.4.4.        A Termék kijavítását vagy kicserélését a nem megfelelő Termék Turbado.hu Kft.-hez történő megküldésekor úgy kell teljesíteni, hogy a Termék megvizsgálását követően a Turbado.hu Kft. – az Eladó kötelezettségeit teljesítve – köteles azt a fenti 4.4.1 ponttal összhangban új Termékre kicserélni, vagy a típus aktuális, legutolsó árán beszámítani más típus összegébe.

4.4.5.        Ha a Termék kijavítása vagy kicserélése megfelelő határidőn belül nem lehetséges, vagy az ilyen kijavítás vagy kicserélés az Ügyfél jelentős kényelmetlenségének kockázatával járna, az Ügyfél jogosult az Adásvételi Szerződést felmondani vagy az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos költségeinek csökkentését követelni, így különösen az Ügyfél engedményt követelhet a Vételárból; a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Továbbá az Ügyfél jogosult pénzvisszafizetést igényelni a megrendeléstől számított 15 napon át, - illetve Premium ügyfélként az első 15 napban a teljes összeget, a második 15 napban pedig az alapösszeget, prémium díj nélkül igényelheti vissza, így összesen 30 napon át - ha a Terméket nem találta megfelelőnek annak használata során. A pénz visszafizetési garancia érvényesítéséhez a terméket saját, gyári dobozában az összes tartozékával együtt szükséges visszaszolgáltatni a forgalmazónak, ugyanez vonatkozik a garanciális csere készülékekre is.

4.4.6.        A Termék kézhezvételét követő két év alatt az Ügyfél a Termék hibájának felfedezését követően azonnal, de legkésőbb a Termék Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelése felismerésétől számított 2 (két) hónapon belül jogosult a Termék kijavításának vagy kicserélésének követelésére vonatkozó jogát gyakorolni. Elegendő a 2 hónapos időtartamon belül értesítenie az Eladót a jelen pontban rögzített követeléseiről.

4.4.7.        Amennyiben a Felek a Termék azonos vagy hasonló modellre való kicserélésében állapodnak meg, úgy az ilyen új Termék kiszállítását szükségtelen késedelem nélkül, de legfeljebb a Feleknek a Termék kicserélésére vonatkozó megállapodásától számított 30 munkanapon belül kell teljesíteni. Javítás esetén a javítási idő maximum 30 munkanap lehet, amely túlhaladtával az Ügyfél számára biztosítani kell az eszköz értékének visszautalását, vagy közös megegyezéssel egy hasonló termék cseréjét.

4.4.8.        Az Ügyfél nem hivatkozhat a Termék fenti értelemben vett olyan az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelésére, amelyről az Eladó vagy a Turbado.hu Kft. az Adásvételi Szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően vagy a Termék kiszállításakor értesítette az Ügyfelet, illetve amelyről az Ügyfélnek – a Termék kiszállításának körülményei folytán – tudnia kellett.

4.4.9.        A Termék kijavítását vagy kicserélését írásban meg kell erősíteni, amely történhet elektronikus formában email küldése útján vagy az Ügyfél Weboldal fiókjából letöltéssel.

4.5.      A Termékek visszaszolgáltatása

4.5.1.        Az Ügyfél a Termék kiszállításától számított 14 napon belül jogosult az Adásvételi Szerződéstől indokolás nélkül elállni és a Terméket visszaszolgáltatni, illetve a már kifizetett Vételár visszaszolgáltatását követelni. Jelen pont nem vonatkozik a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre.

4.5.2.        Amennyiben a Termék visszaszolgáltatására az Adásvételi Szerződés fenti 4.5.1 pontjától eltérő okból történő megszűnése után kerül sor, az Eladó kötelezettséget vállal a Termék megvizsgálására és a Termék tényleges állapotának és aktuális értékének megállapítására. A fentiek tekintetében a Turbado.hu Kft. jár el.

4.5.3.        Ha az Ügyfél a Terméket hiányosan vagy sérülten szolgáltatja vissza, az Eladó jogosult az ebből származó kárának megtérítését követelni, amely kártérítés levonható az Ügyfélnek visszaszolgáltatandó Vételár összegéből.

5.     FIZETÉSEK

5.1.      Vételár

5.1.1.        Az Ügyfél a Vételárat az Adásvételi Szerződés tárgyát képező Termékre tekintettel a Megrendelésben meghatározott összegben fizeti meg.

5.1.2.        Az Ügyfél a vételárat a választásának és kényelmének megfelelően fizetheti meg: vagy az Adásvételi Szerződés megkötésekor átutalással vagy a mindenkor elérhető más távoli fizetést lehetővé tevő módon vagy a kiszállítás időpontjában készpénzben/utánvétes kifizetés (COD) +1500 HUF készpénzkezelési költség megtérítésével.

5.1.3.        A Vételár teljesen visszaszolgáltatásra kerül, ha a fogyasztónak minősülő - nem b2b - Ügyfél a Termék kiszállításától számított 15 napon - illetve Premium ügyfélként 30 napon - belül az Adásvételi Szerződést felmondja, és így a Terméket visszaszolgáltatja. Az Eladó a Termék átvételétől számított 14 napon belül szolgáltatja vissza az Vételárat vagy annak fennmaradó összegét (mivel a Termék átvételére a Turbado.hu Kft. jogosult, a 14 napos időtartam azon a napon kezdődik, amelyen a Turbado.hu Kft. átvette a Terméket).

5.1.4.        A Termék Vételára a Termék mindenkori Árlistájában van feltüntetve. Az Árlistában feltüntetett vételárak bruttó (27%-os Áfa-tartalmú) árak.

5.1.5.        A Vételár vagy az Adásvételi Szerződés alapján nyújtott valamely szolgáltatás díjazásának kifizetése az Ügyfél részre kibocsátott számla alapján történik. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a számlákat elektronikus formában kapja meg.

5.2.      Más szolgáltatások díjazása

5.2.1.        A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Weboldalon megjelölt díjazás ellenében (a mindenkori árlista alapján, amely tekintetében az Eladó – amikor szükségesnek tartja – változtatásokkal élhet) az Ügyfél arra vonatkozó kérése alapján a Weboldalról elérhető, más szolgáltatásokat is nyújthat az Ügyfélnek. Ilyen esetben a Felek a szolgáltatás nyújtásáról külön szerződést kötelesek kötni, azzal, hogy a Felek minden ilyen jövőbeli szerződés tekintetében előre megállapodnak a következőkben.

5.2.2.        Az ilyen más szolgáltatások díjazása a tárgyhó (amelyben a szolgáltatás nyújtásra került) 15. napjáig fizetendő, hacsak az ilyen szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi feltételek másként nem rendelkeznek vagy alkalmazandók.

5.3.      Fizetési feltételek

5.3.1.        Az Ügyfél a Turbado.hu Kft. Megrendelésben megjelölt számú bankszámlájára köteles az Vételárat, illetve a Felek jogviszonyával kapcsolatban fizetendő minden más összeget megfizetni. 

5.3.2.        A Megrendelés Ügyféltől való befogadása és megerősítése után az Eladó köteles az Vételárnak megfelelő összegről bizonylatot kiállítani és azt vagy elektronikus formában – az elektronikus rendszerén keresztül vagy a Megrendelésben megjelölt címre email küldésével – az Ügyfél rendelkezésére bocsátani vagy a Termékekkel együtt az Ügyfél címére megküldeni.

5.3.3.        A fenti rendelkezésekben megjelölt bankszámlára történő kifizetés – az azon történő jóváírás időpontjától - az Ügyfélnek az Eladó felé fennálló Vételár-fizetési kötelezettsége teljesítésének minősül.

5.3.4.        Az Eladó kötelezettséget vállal a Vételár összegéről és a nyújtott szolgáltatások díjáról elektronikus számla kibocsátására. A számlákat a Weboldalon keresztül bocsátják az Ügyfél rendelkezésére.

5.3.5.        A jelen Adásvételi Szerződés alapján tett bármely kifizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen az összeget a fogadó személy bankszámláján (amely az Eladó tekintetében a Turbado.hu Kft. bankszámláját jelenti) jóváírják.

5.3.6.        Amennyiben a Vételár és egyéb szolgáltatási díjak a lejárati időn belül nem kerülnek kiegyenlítésre, az Ügyfél kötelezettséget vállal a jogszabályok szerint megengedett törvényes késedelmi kamatnak megfelelő összegű kamat megfizetésére.

5.3.7.        Amennyiben a kifizetések hitelkártyával vagy más hasonló kártyával történnek, úgy az ilyen kifizetések végrehajtását a B-payment Zrt. (Borgun, 1132 Budapest, Váci út 4.)  végzi, azon általános szerződési feltételek alapján, amelyek szerint ezen jogalany a kártyás kifizetések végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja.

5.3.8.        A Felek elismerik és megállapodnak, hogy valamennyi számla elektronikus formában kerül kibocsátásra, és az Ügyfél azt vagy a Weboldalfiókján keresztül éri el, vagy azt az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címére megküldött email útján bocsátják az Ügyfél rendelkezésére.

6.     SZEMÉLYES ADATOK

6.1.1.        A jelen Weboldal ÁSZF 2011. évi CXII. törvény-nyel összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét és kezelését.

6.1.2.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja az Eladó részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során az Eladó részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az Ügyfél az érintett személyes adatokat nem kötelező jelleggel adja meg, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy az Eladó szolgáltatásokat nyújtson az Ügyfélnek.

6.1.3.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja az Eladó részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során vagy egyébként az Eladó részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az érintett személyes adatok nem kötelező jelleggel kerülnek az Eladó részére megadásra, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy az Eladó szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználónak.

6.1.4.        Az Eladó az Ügyfél személyes adatait Személyes Adatkezelőként eljárva kezeli, míg a Turbado.hu Kft (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2. , cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-41) a vevőszolgálat és logisztikai tekintetében a Turbado.hu Kft. külön szerződése alapján a személyes adatok feldolgozójaként jár el.

6.1.5.        A fent megjelölt társaságok a személyes adatokat a jelen Adásvételi Szerződés alapján az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások, illetve további szerződések (így különösen az Adásvételi Szerződést) megkötése, valamint ezen szerződések teljesítése és szükséges érvényesítése érdekében kezelik, továbbá azért, hogy a Felhasználót az Eladó tevékenységéről és ajánlatairól (marketing célokra) információval lássák el, ideértve az ilyen kereskedelmi információk elektronikus formában történő szolgáltatását is.

6.1.6.        A Felhasználó többek között jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, és azokat a Felhasználó Weboldal fiókjába való belépést követően kijavítani vagy törölni.

6.1.7.        A személyes adatok kezelése során a fent megjelölt Személyes Adatkezelő és a Turbado.hu Kft. mint személyes adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a Weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzattat összhangban járnak el.

7.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1.1.        A Felek közötti minden értesítés megtehető elektronikus formában a Felek szerződéskötéskor kölcsönösen megadott email címére (az Eladónak: a vevő által megadott, míg az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címre) vagy írásban. Írásbeli kommunikáció esetén az Ügyfél a Turbado.hu Kft. fent megjelölt székhelyének címére köteles minden írásbeli kommunikációt megküldeni, míg az Eladó valamennyi írásbeli kommunikációt az Ügyfélnek a Weboldal regisztrációs űrlapján megjelölt címére köteles megküldeni. Mindkét Fél köteles a másik Felet tájékoztatni a levelezési címének bármely megváltozásáról; ennek elmaradása esetén a mulasztó fél viseli annak kockázatát, hogy a korábbi címre küldött kommunikációt sikeresen kézbesítettnek lehet tekinteni.

7.1.2.        Amennyiben az illetékes bíróság jelen Adásvételi Szerződés bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, úgy az Adásvételi Szerződés (beleértve annak valamennyi további rendelkezését) hatályos és érvényes marad, mintha ezen érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés soha nem is lett volna az Adásvételi Szerződés része.

7.1.3.        Az Adásvételi Szerződés a Weboldal regisztrált Felhasználójával elektronikus formában kerül megkötésre.

7.1.4.        Az Adásvételi Szerződés bármely módosításához mindkét Fél előzetes hozzájárulása szükséges, amely az Adásvételi Szerződés módosításának elfogadásával, elektronikus formában is megadható.

7.1.5.        Az Adásvételi Szerződésre az Eladó Adásvételi Szerződésének a Megrendelés Ügyfél általi leadásának napján elérhető és közzétett Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók (és ezen Általános Szerződési Feltételek a Felek közötti Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik). Az Adásvételi Szerződés ezen Általános Szerződési Feltételeinek bármely ezt követően közzétett új változata nincs kihatással a Felek jogviszonyára, hacsak az Ügyfél a fenti rendelkezéssel összhangban kifejezetten el nem fogadja az Adásvételi Szerződés módosítását.

7.1.6.        Az Adásvételi Szerződésre a Magyar köztársaság joga az irányadó. A választott irányadó jog semmilyen módon nem korlátozza vagy zárja ki a Felhasználónak a Magyarországon irányadó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt jogait.


 

 

ÁSZF/2. Általános Szerződési Feltételek Bérlés Esetén 

(Mobil telefonokkal és egyéb elektronikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozó feltételek.)

 

http://www.turbado.eu 
http://www.turbado.hu

 

A TEULTD Ltd. Bérleti Szerződésének Általános Szerződési Feltételei

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek és Üzleti Kikötések (a továbbiakban: „ÁSZF”) az irányadók a TEULTD LTD-vel (székhelye: Suite 2, First Floor, Kenwood House, 77A Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG, Egyesült Királyság) és a Szerződő Felek közötti jogviszonyokra a TEULTD LTD o.z.p. (külföldi személy cégének fióktelepe, amelynek cím: Šafárikova 5922/39, 080 01 Prešov, Szlovákia, nyilvántartási száma: 47896191, bejegyezve Prešov Városi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásába a Po részlegben 10436/P betétszám alatt), mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”), és másrészről a bérlő, aki a szolgáltatást megrendelő fél és fogyasztó (a továbbiakban: „Bérlő”) közötti ügyletekre. 
1.2 A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony és a kapcsolódó jogcselekmények bérleti jogviszonyt jelentenek, ami alapján a Bérlő pontosan meghatározott árukat vesz bérbe a Bérbeadótól meghatározott rend szerint (a továbbiakban „Szerződés”), azzal, hogy a Szerződés részletesebb feltételeit a jelen ÁSZF és a Szerződés megkötését és létrehozását célzó más kapcsolódó jogcselekmények határozzák meg, amiket a Szerződő Felek a Szerződés megkötése előtt és/vagy a Szerződés létrehozása során tesznek meg. A bérlésre felkínált árut az https://turbado.hu weboldalunkon kínált áruk katalógusának áttekintése alapján lehet kiválasztani. 
1.3 A Bérbeadót a Szerződés megkötésével és a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyekben, amennyiben azok nem olyan jogok és kötelezettségek, amiket közvetlenül a Bérbeadónak kell teljesítenie Magyarországon, a Turbado.hu Kft (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2., cégjegyzékszám: 01-09-176550 , telefonszám:06304585851, E-mail: szia@turbado.hu (a továbbiakban: „Üzletkötő”) képviseli. 
1.4 A rendelés benyújtásával (négyzet bejelölése a rendelés elküldése előtt) a Bérlő megerősíti, hogy megismerte az ÁSZF-et, a megrendelt szolgáltatás és/vagy a biztosított licenc engedély feltételeit, és hogy elfogadja azokat a rendelés pillanatában alkalmazandó és hatályos szövegezés szerint, és hogy azt használja minden szerződéses jogviszony kezelésére a Bérbeadó és a Bérlő között, ami a Bérbeadó bármely weboldalán keresztül jön létre, függetlenül attól, hogy ezt a weboldalt közvetlenül a Bérbeadó vagy a megbízásából eljáró személy kezeli-e vagy más személy kezeli a saját nevében a Bérbeadó megbízásából (a továbbiakban: „Web”), és amelynek tartalma a Weben bemutatott áruk bérlésének szolgáltatása, valamint a Bérbeadó és a Bérlő közötti minden jogviszonyra, ami a Szerződés megkötésével létrejön, továbbá a Szerződésből eredő kölcsönös jogok és kötelezettségek teljesítésére. A Bérlő megkapja az ÁSUF egy példányát a rendelés visszaigazolásának mellékleteként, amit egy e-mail címre küldenek.
1.5 Az ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Abban az esetben, ha a Bérbeadó és a Bérlő írásbeli Szerződést kötnek, amelyben az ÁSZF-től eltérő feltételekben állapodnak meg, a Szerződés rendelkezései irányadók az ÁSZF-fel szemben. Az ÉSZF és az egyedi Szerződés közötti bármilyen eltérés esetén az egyedi Szerződés szövege irányadó. A Bérbeadó és Bérlő jogviszonyára, amit sem a jelen ÁSZF, sem a Szerződés nem szabályoz kifejezetten, a jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. 
1.6 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó üzletének kínálatában elérhető szolgáltatások megrendelésével semmilyen jog nem jön létre a Bérbeadó és az Üzletkötő vagy más cégek bejegyzett védjegyeinek, üzleti neveinek, céges logóinak vagy szabadalmainak használatára, kivéve, ha egyedi esetekben külön szerződés másként rendelkezik.
1.7 Az online bolt Webjén található Bérlet Tárgya tételek listája az általában kínált Bérlet Tárgyak katalógusa, és a Bérbeadó nem biztosítja az összes említett Bérlet Tárgya azonnal elérhetőségét. Az adott Bérlet Tárgya elérhetősége mindig ellenőrizhető az Üzletkötőnél.
 
 
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 
2.1 A TEULTD LTD ozp egy kizárólagos Bérbeadó, ahogy azt a jelen ÁSZF 1.1. Pontja meghatározza, függetlenül attól, hogy milyen személy (beleértve az Üzletkötőt) jár el a nevében és a megbízásából. A bérletből a Bérlő tekintetében eredő jogok és kötelezettségek kizárólag a Bérbeadóhoz kapcsolódnak, függetlenül a közvetítés vagy a Szerződéses megállapodás formájától. A Bérbeadóra - a Szolgáltatások végzésével összefüggésben - a Szerződésre vonatkozó egyedi Dokumentumokban hivatkozhatnak a Szolgáltatóként, ami ugyanaz a személy, mint a Bérbeadó.
2.2 A Bérlő az a személy, aki érdeklődött a szolgáltatás iránt elektronikus megrendelés útján akár a Weben, akár más elektronikus módon vagy internetes platformon, vagy bármely más kommunikációs csatornán, és aki a Szerződést Bérlőként megkötötte. A Bérlő a rendelés visszaigazolásáig és a Szerződés létrejöttéig a jelen ÁSZF-ben a „Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél”.  A Bérlőre - a Szolgáltatások végzésével összefüggésben - a Szerződésre vonatkozó egyedi Dokumentumokban hivatkozhatnak a Szolgáltatás Vevőjeként, ami ugyanaz a személy, mint a Bérlő.  
2.3 A Fogyasztó a Bérlő, aki a Szerződés megkötésekor és létrejöttekor nem az üzleti tevékenysége vagy vállalkozói tevékenysége körében jár el. 
2.4 Az Üzletkötő az a személy, aki a Bérbeadó nevében és megbízásából vagy a saját nevében és a Bérbeadó megbízásából a megfelelő Webet működteti, rendeléseket fogad, szerződéseket köt, fogadja a Szerződés teljesítését a Bérlő részéről, és biztosítja a Bérbeadónak a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítését, elsődlegesen fogadja és kezeli a Bérlet Tárgyának hibáira vonatkozó panaszokat. Ahol a jelen ÁSZF a Bérbeadót említi és valamit tenni kell a Bérlővel vagy a Szolgáltatásokért Érdeklődő Féllel kapcsolatban, az Üzletkötő jogosult azt megtenni a Bérbeadó megbízásából. A Bérlőt/Szolgáltatásokért Érdeklődő Felet a Bérbeadó tekintetében megillető jogokat, illetve az őt terhelő kötelezettségeket gyakorolhatók, illetve teljesíthetők az Üzletkötő vonatkozásában. Az Üzletkötőnek nem rendelkezik semmilyen közvetlen joggal vagy kötelezettséggel a Szerződésből a Bérlő vagy bármely harmadik fél vonatkozásában, mivel ezek csak a Bérbeadó javára jönnek létre. Az Üzletkötőre - a Szolgáltatások végzésével összefüggésben - a Szerződésre vonatkozó egyedi Dokumentumokban hivatkozhatnak a Közvetítőként, aki ugyanaz a személy, mint az Üzletkötő.
2.5 A Szerződő felek a Bérbeadó és a Bérlő, akik megkötötték a Szerződést az ÁSZF alapján és akikre kötelező annak tartalma.    
2.6 A Szerződés olyan szerződés, amely a Bérlő rendelésének visszaigazolása és annak a Bérbeadó általi elfogadása eredményeként jön létre, és amelynek tartalma a megfelelő áruk vagy ingóságok vagy más tárgyi eszköz vagy immateriális vagyoni érték bérlete, és amiből a Bérbeadó azon kötelezettsége keletkezik, hogy átadja a Bérlet Tárgyát a Bérlőnek, teljesítse a Szerződés és az ÁSZF szerinti további kötelezettségeit, illetve amiből a Bérlő azon kötelezettsége keletkezik, hogy átvegye a Bérlet Tárgyát, megóvja azt és kezelje azt a Szerződés és az ÁSZF szerint, megfizesse az árat és teljesítse az egyéb kötelezettségeit a Szerződés és az ÁSZF szerint. A Szerződés megkötésével a Bérbeadó a Bérlet Tárgya használatának jogát egy meghatározott időre a Bérlőre ruházza át.
2.7 A Rendelés elektronikus űrlap a szolgáltatások Bérlő általi megrendelésére a Bérbeadótól a Web használatával vagy a Bérlő akaratának bármilyen más megnyilvánulásával arra, hogy meg akarja kötni a Szerződést a Bérbeadóval a fent említett tartalommal, pl. telefonon, e-mailben vagy távollevők közötti már elektronikus kommunikáció útján. A rendelésben a Bérlő elfogadja, hogy megfelelően teljesíti ezt a kötelezettséget a Szerződés szerint, ismeri a Szerződés tartalmát és a Bérbeadó és a Bérlő között létrejövő jogviszony típusát, és hogy köteles megfizetni az árat és az óvadékot. A Rendelés elküldésével és a Rendelésben levő megfelelő négyzet bejelölésével a Bérlő egyidejűleg megerősíti, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, azt elolvasta és megértette, és kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja azokat.    
2.8 A Szolgáltatás a Bérbeadó által a Bérlőnek a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás, amelynek tartalma a Bérlet Tárgyának bérbeadása és más további, a szokásost meghaladó vagy prémium szolgáltatások, ha azokat a Bérlő megrendelte és azokért időben fizet.   
2.9 A Bérlet Tárgya olyan áru, ingóság vagy más tárgyi eszköz vagy immateriális vagyoni érték, ami meghatározható és a Bérlet Tárgya lehet oly módon, hogy ne legyen kétség a jellegét és meghatározását illetően. A Bérlet Tárgya egy adott szerződés vonatkozásában mindig a Bérlő azon Rendelésében meghatározott Bérlet Tárgya, amelyben a Bérlő kifejezte az érdeklődését a Weben a Rendelés útján és a Rendelésnek a Bérbeadó részére történő elküldésével. 
2.10 Az Eladás a Szerződés vonatkozásában mindig a Szolgáltatás értékesítését jelenti, függetlenül attól, hogy a kifejezést milyen értelemben vagy szövegösszefüggésben használják a Bérlő tekintetében és attól, hogy milyen kommunikációs eszközzel történik.
2.11 A Vétel a Szerződés vonatkozásában mindig a Szolgáltatás megvásárlását jelenti, függetlenül attól, hogy a kifejezést milyen értelemben vagy szövegösszefüggésben használják a Bérlő tekintetében és attól, hogy milyen kommunikációs eszközzel történik.
2.12 Az Áruk mindig a Bérlet Tárgyát jelentik, és azokat a Bérlőnek adják bérbe a Szerződés feltételei szerint, azaz: a Bérlet Tárgya. Az Árukra lehet hivatkozni Termékként a Szerződés vonatkozásában, de azok mindig Áruknak vagy a Bérlet Tárgyának tekintendők.
2.13 Az Áruk mennyisége az az összeg, mennyiség, terjedelem vagy bérelt tárgyak száma vagy a Bérlet Tárgyának száma, amit a Bérlő megrendelt és ami a Bérlet Tárgyát képezi.
2.14 A Szerződéssel összefüggésben kiadott dokumentumok Dátuma az a dátum, amelytől kezdve a Szerződés érvényes, amikor a Bérlő átveszi a Bérlet Tárgyát, azaz az a Rendelés dátumától eltérő dátum.
2.15 Az Ár a bérleti díj, amit a Bérlő a Szerződés alapján köteles fizetni a Bérbeadónak Bérlet Tárgyának használatáért a Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel. Az Ár a fizetés a Bérbeadó által végzett és a Bérlő által használt összes Szolgáltatásért. A Bérlet Tárgyának bérléséért járó Ár összege évi 0,02 EUR (kifejezett eltérő megállapodás hiányában) a Szerződés időtartama alatt, és a bérlet Árait a Bérbeadó által kiállított számla tartalmazza, amit az ÁSZF-ben megállapodott módon küld meg a Bérlőnek. Az Ár mindig óvadéknak tekintendő, azaz a Bérlő vagy a Szolgáltatások Vevője által a Bérbeadónak teljesített első fizetésnek.
2.16 Az Óvadék olyan összeg, ami a Bérlő a Szerződés megkötésekor köteles megfizetni a Bérbeadónak, és ami kizárólag biztosítékként szolgál rendkívüli események esetén, amik megtörténhetnek, de nem szükségképpen történnek meg a jövőben a szerződés időtartama alatt (pl. A Bérlet Tárgyának károsodása, elveszése vagy egyéb leértékelődése). Az Óvadék olyan összeg, ami a Szerződés és az ÁSZF szerinti feltételek teljesülése esetén visszatérítendő. Az Óvadékot közvetlenül a Bérbeadó kapja, vagy az Üzletkötő kapja a Bérbeadó nevében és megbízásából, vagy egy harmadik fél kapja a Bérbeadó nevében és megbízásából, vagy az Üzletkötő vagy egy harmadik fél kapja. Az Óvadék összegét a Bérbeadó vagy az Üzletkötő vagy a Bérbeadó által kijelölt harmadik fél határozza meg, és annak előzetes összegét az árukatalógus, míg a végleges összegét a Rendelés visszaigazolása tartalmazza. Az Óvadék kézhezvételét követően a Bérbeadó írásbeli visszaigazolást állít ki a Bérlőnek, amire számlaként is lehet hivatkozni.
2.17 A Bérlő által kiadott dokumentumok tekintetében a teljes összeg alatt a megfizetett Óvadék összege értendő.
2.18 A kézbesítési cím a Bérlet Tárgya átvételének és a Bérlő részére történő kézbesítésének helye a Szerződés szerint, amit a Bérlő a Rendelésben megadott.
2.19 Az Áruk Átvétele azt a pillanatot jelenti, amikor a Bérlet Tárgyát a Szerződés alapján átadják a Bérlőnek és az átveszi.
2.20 A garancia a jótállási időszak, amely alatt a Bérbeadó felelős a Bérlet Tárgyának hibáiért az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
2.21 A számla bármilyen olyan dokumentum, amelynek ebben az esetben nem feltétlenül kell adózási dokumentumnak lennie, hanem lehet az Óvadék vagy bármely más, a Szolgáltatások végzésével összefüggő összeg megfizetésének visszaigazolása.
2.22 A Bérlő regisztrációja a Bérlő azon tevékenysége, amely alapján a Bérlő létrehozza a saját fiókját a Weben, ami rendszeres hozzáférést biztosít részére a Szerződésre vonatkozó összes információhoz, és lehetővé teszi, hogy kommunikáljon a Szerződéssel és egyéb, a rendelésekkel kapcsolatos ügyekben a Bérbeadóval a fiókja segítségével. A Bérlő regisztrációja önkéntes. A Bérlő fiókja tartalmaz egy dokumentumdobozt, ahol a Bérbeadó különféle értesítéseket, egyéb információt és dokumentumoka helyez el a Bérlő számára a jelen ÁSZF szerint.  
2.23 A Garanciális Feltételek azok a feltételek, amelyek meghatározzák a Bérbeadó és a Bérlő kölcsönös jogai és kötelezettségeit és a Bérlet Tárgya minőségi jellemzőiért fennálló kölcsönös felelősség érvényesítésére vonatkoznak a Szerződés létrejöttének pillanatától annak megszűnéséig, elsősorban azokért a hibákért, amik a Bérlet Tárgyában előfordulhatnak a Szerződés időtartama alatt. A Garanciális Feltételek konkrét szabályokat határoznak meg elsősorban a Bérlet Tárgyának olyan hibáiért való felelősség tekintetében, amik a Szerződés megkötése után keletkeznek, és meghatározzák, hogy az ilyen hibákat milyen módon kell megszüntetni vagy kijavítani, és hogy melyik személy viseli a megszüntetés vagy javítás költségeit.   
2.24 A Web egy weboldal, platform vagy más elektronikus megoldás, ami a Bérlet Tárgyai katalógusának közzétételére, Szolgáltatások megrendelésére és Szerződés megkötésére vagy egyéb jogok gyakorlására és kötelességek teljesítésére használható a Szerződés időtartama alatt. A Web az előző mondat szerinti bármilyen olyan megoldás lehet, függetlenül attól, hogy ki üzemelteti a Webet, legyen az maga a Bérbeadó vagy harmadik fél vagy az Üzletkötő az ő nevében és megbízásából, vagy harmadik fél vagy az Üzletkötő a saját nevében és a Bérbeadó megbízásából. (Tárhelyszolgáltató neve, webcíme: https://www.exoscale.ch/ )
2.25 Az Árukatalógus áruk az áruk és egyéb Bérlet Tárgyak kínálata, ami részletes műszaki és egyéb paramétereket és egyéb információt tartalmaz, amelyek a Szolgáltatás részét képezik és a Szolgáltatásokért Érdeklődő Feleknek és a Bérlet Tárgyairól szólnak a Szolgáltatásokon keresztül.  
2.26 Az Elektronikus Kommunikáció a Bérbeadó vagy az Üzletkötő vagy a Bérbeadó által kijelölt harmadik fél, aki mindig a Bérbeadó nevében jár el, és a Szolgáltatásokért érdeklődő és a Bérlővé válásban érdekelt személy közötti, a Szerződésből eredő kommunikáció. Az Elektronikus Kommunikáció mindig dokumentumok, információ vagy értesítések elektronikus úton való közlésével történik a Bérlő kapcsolattartási e-mail címére vagy a Bérlő által a Bérlő Regisztrációja során létrehozott fiókba. E tekintetben az írásbeliség feltétele teljesül és ezzel mindkét fél egyetért. Az űrlap kitöltése és beküldése a Weben írásbeli értesítésnek minősül. A Szerződő Felek közötti kommunikáció kivételes esetekben történhet a másik Fél levelezési címére küldött levél formájában, ha a vonatkozó jogszabályok ezt megkövetelik. A Bérlő a Szerződés megkötésével és a Rendelés elküldésével köteles létrehozni a saját fiókját a Bérlő Regisztrációja útján, vagy köteles kapcsolattartási e-mail címet megadni. 
2.27 A Felügyeleti Szerv olyan szervezet, amely a Bérbeadó üzleti tevékenységének felügyeletét végzi a Szolgáltatások végzésével kapcsolatban, és amit a vonatkozó európai jogszabályok rendelkezései és a belső piac szabályozására vonatkozó nemzeti szabályozások határoznak meg, és annak illetékessége kizárólag a Szlovák Köztársaság területére vonatkozik, amelynek joghatósága alá a Bérbeadó tartozik. Ez a szerv a következő: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prešov kerületi SOI Felügyelőség, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, tel. č. 051/ 7721 597.      
 
 
3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA 
 
3.1 A Szerződés a Bérlő Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatának a Bérbeadó általi kötelező elfogadásával jön létre egy automata e-mail üzenet formájában, amit a Bérlőnek a Rendelésben megadott e-mail címére küldenek és/vagy a Bérlő által a Weben kitöltött és elküldött űrlap formájában és/vagy a Bérlő által a Bérbeadóhoz vagy az annak nevében és megbízásából eljáró személyhez intézett telefonos rendelés formájában (a továbbiakban: „Rendelés”). A Rendelésnek minden kötelező adatot (keresztnév és családi név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, megrendelendő termék alap vagy prémium szolgáltatása) fel kell tüntetnie, amiket a Weben található Rendelési űrlap egyértelműen feltüntet. A Szolgáltatásért Érdeklődő Fél felel az információ helyességéért és naprakészségéért. A Fogyasztó a rendelést azon Termék/Termékek tekintetében adja le, amelyekre Bérleti Szerződést kíván kötni. Mind a Termék/Termékek oldala, mind a weboldali kosár egyértelműen jelzi a "vásárlás" (ÁSZF/1) és "bérlet" (ÁSZF/2), továbbá a céges (Gazdasági társaság vagy E.V) ill. magánszemély (T.SZ.) megrendelése közötti választási lehetőséget. Az automata e-mail önmagában még nem megerősített ajánlat.
3.2 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél a Rendelés elküldése előtt köteles bejelölni a megfelelő négyzetet és kifejezni a jelen ÁSZF elfogadását, és köteles elolvasni és megismerni annak feltételeit. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél egyidejűleg bejelölheti a Bérbeadó Szolgáltatásairól szóló hírlevél megküldésére vonatkozó négyzetet is annak jóváhagyására, hogy megkapja a Bérbeadó, az Üzletkötő és harmadik felek marketing információját. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél a fenti mondat szerint bármikor kifejezheti a hozzájárulása visszavonását a Web szolgáltató e-mail címére küldött kérelem útján.   
3.3 A Bérbeadó által a Bérlőnek küldött második, megerősítő e-mail jelenti a Rendelés kötelező elfogadását, miután a Bérbeadó előzetesen kézhez kapta a Rendelést (űrlap), majd ellenőrizte a Rendeléshez kapcsolódó Bérlet Tárgyának rendelkezésre állását, valamint a Bérlet Tárgya átadásának napját, meghatározta az Óvadék összegét és a Bérlet Tárgyának egyéb paramétereit, hogy teljes körűen el lehessen fogadni a Rendelést (a továbbiakban: „Rendelés Visszaigazolása”). Ha az Óvadék összegét magasabb összegben határozzák meg, mint amit az Árukatalógus a Rendelés elküldése előtt feltüntetett, a Bérbeadó köteles megkérni a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél hozzájárulását az Óvadék összegének módosításához a Rendelés Visszaigazolása előtt. Úgy kell tekinteni, hogy a szerződéses jogviszony csak azt követően jön létre, hogy a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél jóváhagyta a módosított összeget és ezt követően a Bérbeadó kiállította a Rendelés Visszaigazolást (elfogadást). A Weben levő minden összeg tartalmazza az ÁFA-t, függetlenül attól, hogy az ár az ÁFA hatálya alá tartozik vagy sem. A Bérbeadónak a Rendelés átvételéről a Bérbeadó elektronikus rendszerébe automatikusan küldött értesítése, amit közvetlenül a Rendelés elküldése után küldenek a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél e-mail címére, nem minősül kötelező Rendelés Visszaigazolásnak. Ez az értesítés csak tájékoztató jellegű, és a rendelés kézhezvételéről értesíti a Szolgáltatásokért Érdeklődő Felet. Szükség esetén a Rendeléssel kapcsolatos minden más információt a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél és a Bérlő e-mail címére küldenek. 
3.4 A Rendelés Visszaigazolás információt tartalmaz elsősorban a Bérlet Tárgyának nevéről és specifikációjáról, amelynek bérlete képezi a Szerződés tárgyát; információt az Óvadék összegéről és/vagy az egyéb Szolgáltatások Áráról és a bérleti díjról; információt a Bérlet Tárgya átadásának idejéről, annak a helynek a neve és információ arról a helyről, ahol a Bérlet Tárgyát át kell adni, valamint információt a Bérlet Tárgyának az egyeztetett kézbesítési helyre való szállításának áráról, feltételeiről és módjáról; információ a Bérbeadóról (üzleti név, székhely, nyilvántartási szám, kereskedelmi nyilvántartási szám és hasonlók), vagy egyéb információt. 
3.5 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél és/vagy a Bérlő elektronikus levélben vagy telefonon a Rendelés törlésére vonatkozó értesítést küldhet a Rendelés Bérbeadónak való elküldésétől számított 24 órán belül. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles a Rendelés törlésére vonatkozó értesítésben feltüntetni a nevét, e-mail címét és a Bérlet Tárgyának leírását. A Rendelés törlése esetén a Bérbeadó semmilyen díjat nem számít fel a Szolgáltatásokért Érdeklődő Félnek a Rendelés törlése kapcsán. 
3.6 Az adózási dokumentumban (számlában) szereplő információ csak akkor módosítható, ha a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő nem kapta meg a Bérlet Tárgyát és nem adott Óvadékot. 
3.7 Ha a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél a jelen ÁSZF-fel vagy a vonatkozó különleges ajánlat feltételeivel ellentétes módon rendeli meg a Szolgáltatást, a Bérbeadó jogosult törölni a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél rendelését. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél nem jogosult automatikusan a Szolgáltatásra és a Szerződés megkötésére, és a Bérbeadó visszautasíthatja a Szerződés megkötését, ha azt a Bérbeadó jogszerűen teheti. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Felet e-mailben értesíteni kell a Rendelés törléséről vagy visszautasításáról, és amennyiben a részéről megtörtént az Ár és/vagy az Óvadék vagy annak egy részének a megfizetése, ezeket a pénzeszközöket 14 napon belül vissza kell fizetni az általa meghatározott számlára, kivéve, ha a Bérbeadóval másként állapodnak meg. 
3.8 A Szerződés a Rendelés Visszaigazolásával, a Bérlet Tárgyának átadásával és a Bérlő által az Óvadék Bérbeadónál való elhelyezésével jön létre. 
3.9 A létrejött Szerződés csak a Szerződő Felek írásbeli megállapodásával változtatható meg vagy módosítható, kivéve, ha a jelen ÁSZF kifejezetten másként rendelkezik vagy a Szerződő Felek a konkrét esetben másként állapodnak meg, amennyiben lehetőség van az adott Rendelés módosítására telefonos vagy e-mail kommunikáció útján. 
3.10 A megkötött Szerződést a Bérbeadó a megkötésétől számított legalább öt évig archiválja legfeljebb a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időtartamra a sikeres teljesítés céljából, és az a benne nem részes harmadik felek számára nem hozzáférhető. A Szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információ egyértelmű a jelen ÁSZF-ből, amely a folyamatot átfogó módon írja le. A Bérlőnek lehetősége van arra, hogy elküldés előtt ellenőrizze vagy javítsa a Rendelést. A jelen ÁSZF elérhető az egyedi Webeken, és így azt a Bérlő archiválhatja és újra előhívhatja. A Rendelés teljesítése érdekében a távollevők közötti kommunikációs eszközök (telefon, internet, stb.) költségei a szokásos mértékűek a Bérlő által használt hírközlési szolgáltatások díjaitól függően. Ha a Bérlő Szolgáltatásokat rendel meg, ezúton kifejezi a hozzájárulását az ilyen Szolgáltatások teljesítéséhez a törvényes elállási határidő lejárata előtt.
3.11 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél része lehet a Rendelés küldési folyamatnak, hogy elvégezze a Bérlő Regisztrációját a Bérbeadó rendszerében, ami lehetővé teszi a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél további Rendeléseinek feldolgozását, valamint a Bérbeadó és a Bérlő közötti kölcsönös kommunikációt a Szerződés időtartama alatt. A Bérlő Regisztrációjával a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés időtartama alatt a Bérbeadó és a Bérlő közötti minden kommunikáció a fiókon vagy levélszekrény útján történik, ami a Bérlő fiókjának részét képezi a Bérlő Regisztrációjának rendszerében. A különböző értesítések, okiratok és dokumentumok megküldhetők a Bérlő fiókjában levő levélszekrényen keresztül, amihez a Bérlő a kifejezett hozzájárulását adja, és ismeri a tényt, hogy a fiók egyúttal dokumentumok és értesítések küldésére is szolgál. A Bérlő Regisztrációjának létrehozásakor a Bérlővel közölnek és megismertetnek minden információt. A Bérlő aktiválhat egy úgynevezett értesítőt a dokumentumok és fiókba való beérkező üzenetekről, amely értesítést küld arról, hogy üzenetet küldtek a levélszekrénybe, vagy dokumentumot vagy értesítést helyeztek el ott a Bérlő e-mail címére. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a levélszekrényben levő dokumentumokat maximum 90 napig archiválják, és ezen idő után akkor automatikusan törlődnek. A Bérlő köteles archiválni ezeket a dokumentumokat a saját adattároló központjában, különben nem lesz képes visszaszerezni ezeket a dokumentumokat a 90 napos időszak lejárata után, és köteles megismerni azok tartalmát.     
 
 
4. A BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 
4.1 A Bérbeadó a Bérleti Tárgyának kizárólagos tulajdonosa.
4.2 A Bérbeadó jogosult a Szolgáltatás Árának és az Óvadéknak a begyűjtésére a Szerződésben meghatározott összegben.  
4.3 A Bérbeadó köteles átadni a Bérlet Tárgyát használatra alkalmas állapotban, ahogy az a jellegéből következik, és köteles azt ilyen állapotban tartani a Szerződés időtartama alatt is, kivéve, ha a jelen ÁSZF másként rendelkezik. 
4.4 A Bérbeadó lehetővé teszi a Bérlő számára, hogy megszakítás és korlátozások használja a Bérlet Tárgyát, ide nem értve a Szerződésben és az ÁSZF-ben a használatra meghatározott szabályokat. 
4.5 A Bérbeadó is köteles elvégezni a Bérleti Tárgyának javítását, ami nem tartozik a Bérlő felelősségi körébe, és amit el kell végezni ahhoz, hogy a Bérlet Tárgyát az egyeztetett használatra alkalmas állapotban fenntartsa.
4.6 A Bérbeadó vállalja, hogy átad a Bérlőnek minden okmányt, dokumentumot és információt a Bérleti Tárgyának rendeltetésszerű használatával és a Bérlő Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.
4.7 A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén beavatkozzon a Web tartalmába, beleértve az Árukatalógus kínálatának és az egyes Szolgáltatásoknak a megváltoztatását, továbbá a jelen ÁSZF módosítását, a Bérlő előzetes hozzájárulása vagy értesítése nélkül. A Bérbeadó semmilyen sajtóhibáért (termékleírás, ár-meghatározás etc) nem felelős.
4.8 A Bérbeadó jogosult a Bérbeadónál felmerült működési okokból korlátozni, megszakítani vagy leállítani a Szolgáltatások végzését, beleértve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolását, pl. a Web tartalmának szükséges adminisztrációja, javítása vagy karbantartása miatt, a Szolgáltatásokkal való visszaélés miatt vagy a Szerződésből, harmadik fél, a Bérlő vagy a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél által az ÁSZ-ből vagy a jogszabályból eredő kötelezettségek súlyos megsértése esetén, a Bérlő/Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél bármilyen előzetes hozzájárulása vagy értesítése nélkül. 
4.9 A Bérbeadónak joga van megváltoztatni a Webes tartalmat a saját szempontja szerint, eltávolítani a tartalom bármely részét vagy teljesen felfüggeszteni a Web működését a Bérlő/Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél bármilyen előzetes hozzájárulása vagy értesítése nélkül. A Bérlő kizárható a Webes tartalomhoz és a fiókjához és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésből állandó vagy ideiglenes jelleggel; ez nem érinti a Bérlő azon kötelezettségét, hogy megfelelően teljesítse a Szerződésből eredő kötelezettségeit. 
4.10 A Bérbeadó jogosult törölni bármilyen Rendelést, ha a Bérlet Tárgya nem áll rendelkezésre vagy ha a Bérbeadó nem képes a Bérlet Tárgyát vagy a Szolgáltatást a Bérlő rendelkezésére bocsátani, beleértve azt is, ha a Bérlet Tárgyát nem lehet időben és az Árukatalógusban szereplő ajánlatban becsült árazási feltételekkel átadni. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Felet telefonon vagy e-mailben késedelem nélkül tájékoztatják a Rendelés törléséről. 
 
 
5. A BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 
5.1 A Bérlő köteles részletesen megismerni a jelen ÁSZF-et, a Bérlet Tárgyának használatára vonatkozó szabályokat, a Szolgáltatások megrendelését és a szerződéskötést célzó eljárást, mielőtt érdeklődik a Szolgáltatások iránt.
5.2 A Bérlő viseli a teljes felelősséget az általa a Rendelésben megadott adattartalomért, aminek igaznak és teljes körűnek kell lennie, és nem lehet ellentétes a jogszabályokkal, a jóerkölccsel, és nem sértheti a Bérbeadó vagy harmadik felek jogait vagy jog által védett érdekeit. A Bérlő teljes mértékben felelős a Web használatáért és az azon végzett munkáért, továbbá az általa használt online Szolgáltatásokért a Szerződés megkötése előtt és a Szerződés időtartama alatt. 
5.3 A Bérlő köteles szükségtelen késedelem nélkül tájékoztatni a Bérbeadót az által a Rendelésben megadott adatait érintő bármilyen változásról, elsősorban az e-mail cím változásáról, különben ő viseli a teljes felelősséget és kockázatot azért, hogy a Bérbeadótól származó értesítések és dokumentumok esetlegesen nem érkeznek meg. Ha a Bérlő nem tájékoztatása a Bérbeadót az adatváltozásról vagy ha pontatlan vagy hiányos adatokat szolgáltat a Rendelés leadásakor, a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő által megadott eredeti adatok kötelezőek a Bérbeadóra.   
5.4 A Bérlő köteles biztonsági mentést készíteni minden információról és dokumentumról, ami a Bérlő Regisztrációjának tartalmában és a fiókjában szerepelnek és a teljes szerződéses jogviszony alatt keletkeznek (számla, rendelés, rendelések, rendelések visszaigazolása, személyes adatok és hasonlók).
5.5 A Bérlő elfogadja, hogy a szerződéses kapcsolatra vonatkozó minden információt a Bérbeadótól a Rendelésben szereplő e-mail címére vagy a Weben levő fiókjába kap, ha a Bérlő létrehozta azt.   
5.6 A Bérlő köteles megfelelően átvenni a bemutatott Bérlet Tárgyát, és megerősíteni az átvételt. 
5.7 A Bérlő köteles megfelelő és időben megfizetni a Szolgáltatások Árát és az Óvadékot.  
5.8 A Bérlő jogosult használni a Szerződés Tárgyát a Szerződés időtartama alatt oly módon, amire a Bérlet Tárgya a jellegénél fogva rendeltetésszerűen alkalmas. A Bérlő nem használhatja a Bérlet Tárgyát olyan célra, ami ellentétes annak műszaki rendeltetésével vagy nem olyan célra, amire a Bérlet Tárgyát gyártották vagy amire a gyártó meghatározta. 
5.9 A Bérlő nem jogosult elidegeníteni, bérbe adni, kölcsön adni a Bérlet Tárgyát más személynek a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Amennyiben a Bérlő a Bérlet Tárgyát harmadik félnek adja át használatra, ugyanúgy felel a használatért, mintha ő maga használná a Bérlet Tárgyát, és viseli a Bérlet Tárgyában megjelenő esetleges hibák felelősségét és kockázatát. 
5.10 A Bérlő köteles kerülni a Bérlet Tárgyának olyan használatát, ami súlyos kárt okoz, elsősorban azt, hogy a Bérlet Tárgyát nem megfelelő külső körülményeknek teszi ki. A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlet Tárgyáról, hogy azt ne lopják el, az ne vesszen el, sérüljön meg vagy semmisüljön meg. A Bérlet Tárgyának elveszés, megsemmisülés és sérülés elleni biztosítását és annak költségét teljes egészében a Bérlő viseli. 
5.11 A Bérlő semmilyen módon nem jogosult beavatkozni a Bérlet Tárgyába, megváltoztatni a Bérlet Tárgyát, annak módosításait és javításait. Ha a Bérlet Tárgyát érintő bármilyen hiba keletkezik, a Bérlő köteles erről késedelem nélkül tájékoztatni a Bérbeadót és/vagy az Üzletkötőt, és bejelenteni, hogy milyen hibák merültek fel a Bérlet Tárgyában, továbbá lehetővé tenni a Bérlet Tárgyának megvizsgálását, ha a Bérbeadó és/vagy az Üzletkötő kifejezetten nem határoz meg más kezelési módot, és lehetővé tenni a hiba elhárítását, pl. a Garanciális Eljárás szerinti eljárásban szereplő utasítások révén.
5.12 A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlet Tárgyáról, és megfelelően vigyázni arra, és biztosítani a Bérlet Tárgyának szokásos karbantartását a Bérlet Tárgya gyártójának eljárásai szerint. A Bérlő teljes felelősséggel tartozik a Bérlet Tárgyának az ajánlások és az adott Bérlet Tárgya gyártója utasításaitól eltérő használatának következményeiért, vagy azért, ha a Bérlet Tárgyát nem a tervezett célra használják. 
5.13 A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a Bérlet Tárgyát és a Szolgáltatásokat érintő minden tényről, ami jelentős lehet a Bérlet Tárgyának használata és a Szolgáltatások megfelelő végzése szempontjából. Először is, a Bérlő a Szerződés időtartama alatt minden naptári év február 15-ig köteles értesíteni a Bérbeadót a Bérlet Tárgyának műszaki állapotáról az előző naptéri év végének megfelelő állapothoz képest, oly módon, hogy kitölti a Weben található űrlapot vagy kinyomtatja és elküldi a kitöltött űrlapot az Üzletkötő címére. A Bérlő köteles továbbá a Bérbeadót vagy az Üzletkötőt szükségtelen késedelem nélkül értesíteni az azonosítási adatai, különösen a címe és az elektronikus címe változásáról.  
5.14 A Bérlőnek a Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeinek legrövidebb időtartama a szerződés időtartama, ahogy azt a jelen ÁSZF és a Szerződés meghatározza. 
 
 
6. A BÉRLET TÁRGYÁNAK SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
 
6.1 A Bérbeadó vállalja, hogy a Szolgáltatásokat megfelelően és időben elvégzi a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél Rendelésében meghatározott követelményekkel összhangban, ha azok nem ellentétesek az ÁSZF előírásaival és a Szerződés másként nem rendelkezik.
6.2 A Bérbeadó a Szerződéssel vállalja, hogy a Bérlet Tárgyát olyan általános célra ideiglenes használatra átadja a Bérlőnek, amire a Bérlet Tárgyát szánták, és olyan állapotban, ami megfelel a rendeltetésszerű használatnak, és a Bérlő kötelezettséget vállal, hogy megfizeti az elfogadott Árat a Bérbeadónak és teljesíti az egyeztetett Óvadékot.
6.3 A Bérlőnek a Szerződés alapján joga van arra, hogy rendeltetésszerűen használja a Bérlet Tárgyát a Bérlet Tárgya jellegének és funkciójának megfelelő szokásos módon.  
6.4 A Bérlet Tárgya a Bérbeadó által a Weben elhelyezett bemutatott modelleknek, katalógusoknak, típuslapoknak és mintakönyveknek megfelelő bérlés. 
6.5 A Bérbeadó köteles a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél Rendelését teljesíteni és a Bérlet Tárgyát a Rendelés Visszaigazolásától számított 30 napon belül átadni; a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő fenntartás nélkül elfogadja ezt a teljesítési határidőt. 
6.6 A Bérbeadó a Bérlet Tárgyának átadására az alábbi módokat biztosítja: 
- személyes átvétel,
- szállítási szolgáltató útján való átadás,
- futárral történő átadás, 
- postai szolgáltató útján való kézbesítés címre vagy postahivatalba, 
Egyedi szállítási módok a szolgáltatások aktuális elérhetőségétől, a kapacitástól és az üzemanyag-hatótávolság lehetőségétől függően állnak rendelkezésre. A Szolgáltatási Árlista minden felkínált szállítási módot és azok aktuális árát tartalmazza. 
6.7 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles átvenni a Bérlet Tárgyát a Rendelés Visszaigazolásban feltüntetett helyen. Ha a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő nem veszi át a Bérlet Tárgyát úgy, hogy előzetesen nem jelentette be a Szerződéstől való elállást a Szerződésben vagy a Rendelés Visszaigazolásban meghatározott időtartam lejáratát követő öt munkanapon belül, a Bérbeadó jogosult érvényesíteni a felmerült kárát, ami a Rendelés sikertelen átadása megkísérlésének tényleges költségét jelenti. Attól a naptól számított öt nap leteltét követően, amikor a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles volt átvenni a Bérlet Tárgyát, a Bérbeadó jogosult elállni a Szerződéstől és a Bérlet Tárgyát harmadik félnek felajánlani. 
6.8 A Bérbeadó jogosult felszólítani a Szolgáltatásokért Érdeklődő Felet/Bérlőt a Bérlet Tárgyának átvételére a Szerződésben megállapodott időtartam lejárata előtt. 
6.9 A Bérlet Tárgyának a Bérbeadó vagy harmadik fél által működtetett bármilyen Weben való megjelenítése csak illusztráció. Többek között a színárnyalatok megjelenése is a használt monitor vagy más eszköz minőségétől függ. 
6.10 A Bérlet Tárgya átvételének helye mindig a Bérlő által a Rendelés Visszaigazolásban feltüntetett hely, kivéve, ha a Szerződő Felek a Szerződésben másként állapodnak meg. 
6.11 Ha a Bérlet Tárgyát a Bérbeadó szállítja a Szolgáltatásokért Érdeklődő Félnek/Bérlőnek a Szerződésben meghatározott helyre, a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles személyesen átvenni a Bérlet Tárgyát vagy gondoskodni arról, hogy a Bérlet Tárgyát a távollétében a Bérlet Tárgyának átvételére feljogosított, a Szerződésben megnevezett harmadik fél átvegye, és aláírni a szállítási jegyzőkönyvet/elismervényt, és átvenni a Bérlet Tárgyát. A Bérlet Tárgyának átvételére feljogosított, a Szerződésben megnevezett harmadik fél köteles bemutatni a Bérbeadónak a Szerződés és az Ár és az Óvadék megfizetésére vonatkozó dokumentum eredeti vagy másolati példányát, valamint egy írásbeli meghatalmazást. Ha amiatt szükséges megismételni a Bérlet Tárgyának átadását, mert a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő nincs jelen a Szerződésben meghatározott helyen, minden felmerülő költséget a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő visel, különösen a Bérlet Tárgyának a Szerződésben meghatározott szállítási helyre való ismételt eljuttatásának költségét. 
6.12 A Bérlő köteles közvetlenül a szállítás után ellenőrizni a szállítmányt, ami a Bérlet Tárgyát jelenti, valamint annak csomagolását. Ha a Bérlő megállapítja, hogy a Bérlet Tárgya vagy annak csomagolása fizikailag sérült, köteles ezt a tényt a fuvarozónak bejelenteni és az ő jelenlétében ellenőrizni a Bérlet Tárgyának állapotát. Ha a Bérlő a Bérlet Tárgyának átadásakor felfedezi annak sérülését, köteles jegyzőkönyvet felvenni a Bérlet Tárgya sérülésének terjedelméről és jellegéről (kárfelvételi jegyzőkönyv) rögtön annak átvételét követően, és annak helyességét a fuvarozó köteles megerősíteni. Az elkészített jegyzőkönyvnek a Bérbeadóhoz való eljuttatását követően a Bérbeadó, miután a sérülés előfordulását egyeztette a fuvarozóval, megszünteti a Bérlet Tárgyának sérülését, csökkenti az Árat vagy - olyan hiba esetén, amit nem lehet megszüntetni - új Bérlet Tárgyát szállít a Bérlőnek.
6.13 Ha a szállítmányt fuvarozó szállította és szakadt vagy sérült csomagolást vagy sérülést fedeztek fel, ami a tartalom elveszésében jelenik meg, javasoljuk, hogy ne vegye át a szállítmányt, illetve nem közvetlenül a Fuvarozó Cég alkalmazottjával vagy a postahivatal dolgozójával oldja meg a problémát a kárfelvételi jegyzőkönyv alapján. Ha az átvételkor szakadt vagy sérült csomagolást vagy sérülést fedez fel, ami a tartalom elveszését eredményezte, kérjük, hogy ennek megtörténtét jelentse be a szállítmány átvételétől számított legfeljebb 24 órán belül a fuvarozó irodájának. Ahhoz, hogy kárfelvételi jegyzőkönyvet vegyenek fel a sérült termékről, a szállítmány csomagolásáról, a szállítmány átvételére vonatkozó dokumentum és a szerzési dokumentum (számla) szükséges. A kárfelvételi jegyzőkönyv elkészítéséről az 1.3. Pontban megadott e-mail címen tájékoztathat minket. 
6.14 A Bérlet Tárgyának mechanikai sérüléséből eredő olyan hibáit, amik nem voltak láthatóak a szállítmány átvételekor, a szállítmány átvételét követően azonnal, de legkésőbb az áru leszállítását követő 24 órán belül be kell jelenteni. Bizonyítani kell, hogy a mechanikai sérülést még a termék gondos vizsgálata alapján sem lehetett felfedezni. A sérült Bérlet Tárgyának ilyen később felfedezett hibájából eredő igények nem gyakorolhatók, ha nem bizonyítják, hogy a Bérlet Tárgya már a fuvarozótól való átvétel idején is rendelkezett a bejelentett hibákkal. Az első használat előtt a Bérlő köteles tanulmányozni a Bérlet Tárgya használati feltételeit, amit a gyártó bocsátott rendelkezésre, beleértve a használati utasításokat, és következetes módon követni az információt. 
6.15 A Bérlő a Bérlet Tárgyának (személyes és nem személyes) átvételekor jogosult ellenőrizni a csomagolás épségét. Futárral történő szállítás esetén, ha a Bérlet Tárgyának sérülését és/vagy hiányosságát az átvételkor fedezik fel, a Bérlő köteles azonnal kárfelvételi jegyzőkönyvet készíteni a helyszínen a csomagolás hiányosságáról. Az ilyen jellegű hibákra vonatkozó későbbi panasz csak akkor fogadható el, ha a Bérlő bizonyítja, hogy a Bérlet Tárgya az átvétel idején hibás volt. Személyes átvétel esetén a Bérlő köteles ellenőrizni a csomagolás tartalmát, mivel a Bérlet Tárgyának hibáira vonatkozó igény későbbi bejelentése esetén szükség lehet annak bizonyítására, hogy a csomagolás az átvételkor hiányos volt. 
6.16 A Bérlet Tárgyának személyes átvétele esetén igazolni kell a személyazonosságot (személyazonosító igazolvány, útlevél).
6.17 Amennyiben a Bérbeadó az ÁSZF 6.5. pontjában meghatározott időn belül nem szállítja le a Bérlet Tárgyát, a Bérlő jogosult elállni a Szerződéstől, és a Bérbeadó köteles visszaadni a Bérlőnek az Ár már megfizetett részét és az Óvadékot. 
6.18 A Bérlet Tárgyának átadás-átvétele fontos tény a Szerződés létrejötte szempontjából. Ahhoz, hogy a Szerződés létrejöjjön, a Bérlő kötele megfizetni az Óvadékot a Bérlet Tárgya után. 
6.19 Vis maior vagy a Bérbeadó informatikai rendszerének hibás működése esetén a Bérbeadó viseli a felelősséget a Bérlet Tárgyának késedelmes szállításáért.  
 
 
 
 
7. BÉRLETI DÍJ, TOVÁBBI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
7.1 Az Ár és az Óvadék a Bérbeadónak a Weben elérhető Szolgáltatásainak aktuális árlistája (a továbbiakban: „Szolgáltatási Árlista”) kerül meghatározásra, ahol - ellenkező kikötés hiányában - a Bérleti Díj 0,02 EUR a Bérlet időtartamának minden egyes évére, és az Óvadék összege megfelel a Bérlet Tárgya értékének a Weben levő Árukatalógus szerint. Minden ár szerződésben megállapodott ár. 
7.2 Az árak véglegesek, és tartalmazzák az ÁFA-t, ahol az adott tétel az ÁFA alá esik. 
7.3 Az Óvadék összegét a Rendelés Visszaigazolásban tüntetik fel, és az általában a Bérlet Tárgya legversenyképesebb értékének a szintjén van. A Bérlet Tárgya szállítási és átadás költsége függ a Bérleti Tárgya szállítási módjától, aminek az ára az úgynevezett bevásárlókosárban jelenik meg a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél választása alapján.  
7.4 A Bérbeadó jogosult módosítani a Szolgáltatási Árlistát, az Árak és az Óvadék szerkezetét és mértékét a Bérbeadó működési és üzleti feltételei alapján. 
7.5 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadónak a Szerződésben meghatározott Árat és/vagy a Szerződés megkötésének idején alkalmazandó Szolgáltatási Árlista szerinti Árat, beleértve a Bérlet Tárgyának szállítási költségét, és egyidejűleg köteles megfizetni az Óvadékot a Bérlet Tárgya után. 
7.6 A Szolgáltatásokért az egyes fizetések teljesíthetők utánvéttel a Bérlet Tárgyának átadási helyén (ami után lehet, hogy díjat kell fizetni a Szolgáltatási Árlista alapján), utánvéttel kézbesítési szolgáltatásokat végző cégen keresztül (ami után lehet, hogy díjat kell fizetni a Szolgáltatási Árlista alapján), fizetési/hitelkártyával való fizetés útján fizetési oldalon és kapun keresztül vagy banki átutalással a Bérbeadó vagy az Üzletkötő Rendelés Visszaigazolásban megjelölt számlájára. 
7.7 Előleg fizetése számlára történő átutalással: Ha a banki átutalással történő fizetést választja, egy e-mailt kap a fizetési utasításokkal. Miután a fizetést jóváírták a számlánkon, a fizetési visszaigazolást e-mailben is megkapja. Számlára történő előlegfizetés esetén a szállítási dátumot befolyásolhatja a fizetés dátuma. Fontos, hogy az összeget a Rendelés Visszaigazolásától számított legfeljebb öt munkanapon belül jóváírják a számlánkon, máskülönben a Rendelést töröltnek lehet tekinteni. 
7.8 Fizetés fizetési kártyával az interneten keresztül: Hitel/betéti kártyával való fizetés esetén a Rendelést a tranzakció befejezését követően egy fizetési kapun keresztül fizetik ki. Miután a fizetést jóváírták a számlánkon, a fizetési visszaigazolást e-mailben is megkapja. Ezt az automatizált rendszerünk végzi. 
7.9 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles megfizetni az Árat és az Óvadékot legkésőbb a Bérlet Tárgyának átvételekor, kivéve, ha az ÁSZF másként rendelkezik. Ha a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő banki átutalással teljesíti az Árat vagy az Óvadékot, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes összeget jóváírják a Bérbeadó számláján. 
7.10 Ha a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő nem fizeti meg a Bérlet Tárgyáért az Árat vagy az Óvadékot a Bérbeadónak a Szerződésben meghatározott időtartam alatt, a Bérbeadó jogosult elállni a Szerződéstől és követelni a Bérlet Tárgyának visszaadását, ha azt már átadták. Ez nem érinti a Bérbeadónak a Rendelés teljesítésével és a Bérlet Tárgya szállításának megszervezésével kapcsolatos költségei megtérítésére vonatkozó igényét. 
7.11 A Bérlet Tárgyának összeszerelésével és mozgatásával kapcsolatos költségek nem képezik a Szolgáltatások Ára vagy az Óvadék részét, és a Bérbeadó nem köteles ilyen szolgáltatásokat végezni a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő részére. 
7.12 A Szolgáltatások Ára és/vagy az Óvadék Szerződésben meghatározott időtartamon belüli fizetésének elmaradása esetén a Bérbeadó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, de legalább évi 5% késedelmi kamatra jogosult a fizetési késedelemmel érintett összeg után.
7.13 Külföldről történő fizetés esetén a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő vállalja, hogy megfizet minden költséget a külföldről történő átutalással kapcsolatban, hogy a Bérbeadó bankszámláján jóváírt összeg egyenlő legyen a Szerződés alapján járó összeggel. 
7.14 Ha a kifizetett Szolgáltatás megváltozik, az Árat és/vagy az Óvadékot módosított összegként terhelik ki a Weben történt bejelentésének napjától. 
7.15 Ha a Rendelés a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő oldalán felmerülő ok miatt szakad meg, a Bérbeadó a naprakész Szolgáltatási Árlistában meghatározott összeget számít fel. Az összegnek a Bérbeadó bankszámláján történt jóváírását követően visszaállítják a Szolgáltatást a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő részére.  
7.16 A Bérleti Díj közvetlenül a Szerződés alapján esedékes, függetlenül attól, hogy a Bérbeadó bocsátott-e ki számlát, és a Bérleti Díj összege 0,02 EUR évente, és mindig azt az évet követő naptári év január 15-ig esedékes, amelynek során a Bérlet Tárgyát használták. Az adóköteles esemény napja az adott naptári év december 31. napja. Ha a Szerződés a naptári év során jön létre, a Bérleti Díjat akkor is a teljes összegben kell megfizetni, függetlenül a Szerződés időtartamától az adott évben. Ha a Szerződés a naptári év során szűnik meg, a Bérlet Tárgya használatának erre az évére járó Bérleti Díjat teljes összegben kell megfizetni a Bérlet megszűnését követően, legfeljebb a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül. 
7.17 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles megfizetni a teljes Óvadékot a Bérbeadónak a Szerződésben meghatározott módon legkésőbb a Bérlet Tárgyának használatra való átvételekor, és azt a Szerződés teljes időtartama alatt fenntartani. A Bérbeadó nem köteles visszatéríteni a befizetett Óvadékot a Bérlőnek a Szerződés időtartama alatt.  
7.18 A befizetett Óvadék a Bérbeadó mindenféle, a Szerződésből eredő olyan pénzügyi követelésének fedezésére szolgál, amivel a Bérlő késedelembe esett, továbbá amiknek a fedezésére a Bérbeadó a szerződésben a hozzájárulását adta vagy ami a jelen ÁSZF-ből ered. Összhangban azzal a céllal, amire az Óvadékot szánták, a Bérbeadó jogosult azt felhasználni azon a napon, amelyen a Bérlő késedelembe esik a Bérbeadó követelésének megfizetésével vagy azon a napon, amelyen az a fizetési igény felmerül, amire a Bérbeadó a Szerződés és az ÁSZF szerint jogosult. A befizetett Óvadékot a Bérbeadó elsősorban a Bérbeadónak a Szolgáltatásokért Érdeklődő Féllel/Bérlővel kapcsolatos mindenféle jövőbeli követeléseinek megfizetésére használhatja, elsősorban az esedékes, de meg nem fizetett Szolgáltatások Árának a megfizetésére, a Bérlet Tárgyában okozott károkra, amikért a Bérlő felelős, a Bérbeadónak a Bérlővel szembeni azon alapuló követeléseiért, hogy a Bérlő nem teljesítette a Szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő követeléseit. A Bérbeadó jogosult a Szerződés időtartama alatt, valamint a megszűnését követően a Bérlővel kapcsolatban felmerülő összes követelését automatikusan és a Bérlő hozzájárulása nélkül beszámítani.
7.19 Ha az Óvadék összege a Szerződés időtartama alatt az eredeti értéke alá csökken, mert a Bérbeadó felhasználta azt a Szerződés és a jelen ÁSZF feltételei szerint, a Bérlő köteles azt az eredeti összegre feltölteni a Bérbeadó írásbeli felhívására és annak kézbesítésétől számított 15 napon belül, kivéve, ha a Bérbeadó másként rendelkezett. Ha a Bérlő nem tölti fel az Óvadékot az előírt összegre, a Bérbeadó jogosult elállni a Szerződéstől és felfüggeszteni a Szolgáltatások végzését.
7.20 A fel nem használt Óvadék fennmaradó részét a Bérbeadó visszatéríti a Bérlőnek a Bérlet megszűnésétől számított 90 napon belül ugyanazon fizetési rendszeren keresztül, amit az Óvadék megfizetésére használtak, kivéve, ha a Bérlő később más módot jelöl meg az Óvadék visszafizetésére.
7.21 A Bérbeadó átvételi elismervényt állít ki az Óvadékról, azaz a befizetett Óvadékról, amit elküld a Bérlőnek a Rendelésben szereplő elektronikus címére és/vagy elküldi azt a Bérlő fiókjában levő levélszekrényébe, amit a Regisztráció során a Weben megadott és/vagy elküldi azt a Bérlőnek a Rendelésben feltüntetett címére. 
7.22 A Bérlet Tárgyát nem adják át addig a Szolgáltatásokért Érdeklődő Félnek, amíg a Szolgáltatások Árát és a Bérlet Tárgyára vonatkozó Óvadékot megfelelően és időben nem fizetik meg. A Bérlet Tárgyára vonatkozó kár kockázata akkor száll át a Szolgáltatásokért Érdeklődő Félre/Bérlőre, amikor a Bérlet Tárgya a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő rendelkezésére áll és kezelni tudja azt.  
7.23 A Bérlő vállalja, hogy írásban tájékoztatja a Bérbeadót bármilyen változásról a számviteli és adózási adataiban legfeljebb a változás napjától számított 10 napon belül. Ennek elmaradása esetén a Bérlő teljes felelősséget visel a Bérbeadónál ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt keletkezett kárért.
 
 
8. A BÉRLET TÁRGYÁNAK HASZNÁLATA
 
8.1 A Bérlő jogosult a Bérlet Tárgyát a Bérlet időtartama alatt használni. A Bérlő szabadon használhatja a Bérlet Tárgyát, kivéve a lopást, zálogba adást vagy harmadik fél által megterhelést. Ha a Bérlő a Bérlet Tárgyát harmadik félnek használatra átadja, ugyanúgy felel a Bérlet Tárgyáért, mintha maga használná. A Bérlet Tárgyának a Bérlő által semmilyen kezelése nem érintheti a Bérbeadónak a Bérlet Tárgyán fennálló tulajdonát. 
8.2 A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlet Tárgyáról, hogy azt kár, megsemmisülés, lopás vagy elveszés ne érje. 
8.3 A Bérlő köteles ellenőrizni a Bérlet Tárgyának állapotát és műszaki állapotát évente legalább egyszer, a Bérlet időtartama minden évének február 2. napján, és a Weben levő űrlap útján írásban tájékoztatni a Bérbeadót. Ennek elmulasztása esetén a Bérbeadót kár éri, és jogosult annak kompenzálására az Óvadék felhasználásával a befizetett Óvadék értékének 10%-ának mértékéig a Bérlő által megvalósított minden egyes ilyen szerződésszegés után. A Bérbeadó jogosult kártérítést követelni a Bérlőtől oly módon, hogy az ilyen kártérítés összegét beszámítja a Bérlőnek az Óvadék visszatérítésére vonatkozó követelésébe.
8.4 A Bérlő nem avatkozhat be semmilyen módon a Bérlet Tárgyába a Bérbeadó hozzájárulása nélkül. A Bérlet Tárgya olyan célra használható, amire azt műszakilag tervezték, és olyan helyeken és feltételek között, amiknek nem lehet jelentős hatása a Bérlet Tárgyának műszaki jellemzőire. 
8.5 A Bérlet megszűnése után a Bérlet Tárgya visszaadásának elmulasztása a Bérlő kötelezettségei súlyos megszegésének minősül, és a Bérlet Tárgyában jogellenes használatát jelenti. A Bérbeadó a Bérlő általi jogellenes használat miatt a befizetett Óvadék értékének 2/365-öd részére jogosult kártérítésként a Bérlet Tárgyának használatáért minden egyes napra a Bérlet megszűnését követően. A Bérbeadó jogosult kártérítést követelni a Bérlőtől oly módon, hogy az ilyen kártérítés összegét beszámítja a Bérlőnek az Óvadék visszatérítésére vonatkozó követelésébe.      
 
 
9. A BÉRLET TÁRGYÁNAK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA (GARANCIÁLIS ELJÁRÁS)
 
9.1 A Bérbeadó olyan állapotban adja át a Bérlet Tárgyát a Bérlőnek, hogy az alkalmas az egyeztetett használati célra; más szavakkal: a Bérlet Tárgya műszaki jellemzőinek megfelelő használatra. A Bérbeadó viseli a felelősséget azért, hogy a Bérlet Tárgya ebben az állapotban maradjon attól a naptól számított 24 hónapig, amikor azt átadják a Bérlőnek és hogy a Bérlet Tárgyát annak műszaki rendeltetése és a gyártó utasításai szerint kezeljék (a továbbiakban: „Garanciális Idő”).
9.2 A Bérbeadó felelős a Bérlet Tárgyának hibáiért a Garanciális Idő alatt, de csak az olyan Bérlet Tárgya tekintetében, amit a Bérbeadó adott át a Bérlőnek és csak abban az esetben, ha a Bérlet Tárgyát a gyártó által ahhoz meghatározott kompatibilis kiegészítőkkel használják és ha a Bérlet Tárgyát egyidejűleg a Bérlet Tárgyának gyártója által kiadott használati utasításnak megfelelően kezelték és tartották karban.  
9.3 A Bérlő a Bérlet Tárgyának átvételekor köteles azt megfelelően ellenőrizni és a Bérlet Tárgyának esetleges hibáit késedelem nélkül bejelenteni a fuvarozónak vagy a Bérbeadónak, máskülönben a Bérlő lesz köteles bizonyítani azt, hogy a Bérlet Tárgyának hibái nem az ő mulasztásából erednek és hogy a megmunkáláshoz kapcsolódó jellegű hibák, és hogy a Bérbeadó a felelős értük.  
9.4 A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót vagy az általa felhatalmazott személyt a Bérlet Tárgyának minden egyes sérüléséről, működésképtelenségéről, megsemmisüléséről, elveszéséről vagy ellopásáról a Bérlet teljes időtartama alatt, függetlenül attól, hogy tart-e még a Garanciális Időszak. Ha a Bérlő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, köteles megtéríteni a Bérbeadónak az ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárát. 
9.5 A Weben közzétett irányadó Garanciális Eljárás vagy, ellenkező kikötés hiányában, a jelen ÁSZF vonatkozik a Garanciális Időszak alatt rendezett panaszra. Azzal, hogy a Rendelés elküldése előtt bejelöli a négyzetet, a Bérlő megerősíti, hogy gondosan végigolvasta a Garanciális Eljárást és a jelen ÁSZF-et, hogy teljes mértékben egyetért azokkal, és megerősíti, hogy megfelelő tájékoztatást kapott a feltételekről és a Bérlet Tárgyát érintő panasz benyújtásának módjától, beleértve az arra a helyre vonatkozó adatokat, ahogy a panaszt be lehet nyújtani, továbbá a javítások Bérbeadó költségére történő elvégzéséről, ha azok szükségesek a Garanciális Időszak alatt és a Bérbeadó viseli a felelősséget azokért. 
9.6 Ha a Bérlet Tárgyának hibái a Garanciális Időszak alatt merülnek fel és azokért a Bérbeadó felelős, a Bérbeadó gondoskodik a Bérlet Tárgyának javításáról a saját költségén, vagy a Bérlet Tárgyát helyreállítja az eredeti műszaki állapotába, hogy a Bérlet Tárgya alkalmas legyen a megállapodás szerinti használatra. A Bérbeadó ezen kötelezettségének eleget tehet akként is, hogy ugyanolyan minőségű és mennyiségi Bérlet Tárgyát biztosít a Bérlő részére.  
9.7 A Bérlő jogosult panaszt benyújtani a Bérbeadóhoz a Bérlet Tárgyával kapcsolatban, ha az a gyártó vagy a Bérbeadó által okozott hibákat mutat és azok a Garanciális Időszak alatt történtek, és vonatkozik rájuk a Bérlet Tárgyának gyártója által kínált garancia, és a Bérlet Tárgyát a Bérbeadó bocsátotta rendelkezésre.  
9.8 A Bérlet Tárgyának bármilyen javítása a Bérlet teljes időtartama alatt, függetlenül attól, hogy azért a Bérbeadó vagy a Bérlő felelős, csak a közvetlenül a Bérlet Tárgyának gyártója által ajánlott tanúsított szervizben végeztethető el vagy az a Bérbeadó végezheti el. Tilos a nem szakképzett vagy önkényes szervizelési beavatkozás, és a Bérlő ily módon nem javíthatja meg a Bérlet Tárgyát. A jelen pontban írt kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a Bérbeadó nem vállal semmilyen felelősséget a Bérlet Tárgyának jövőben előforduló hibáiért, és nem köteles a Bérlet Tárgyár a megállapodás szerinti használatra alkalmas állapotban tartani, és ezen az alapon a Bérlő nem jogosult az Óvadék visszatérítésére és nem jogosult a Bérlet Tárgyának javítására, tovább a Garanciális Időszak is lejár.
9.9 A Bérlet Tárgyának szervizelését elvégezni képes tanúsított szervizközpontokra vonatkozó információ elérhető a Bérlet Tárgya gyártójának weboldalain, a Weben, és azt tartalmazza a Bérlet Tárgyának dokumentációja is, szerepel a jótállási jegyen, és kérésre a Bérlő rendelkezésére bocsátják telefonon vagy elektronikus levélben.  
9.10 A Bérlő köteles a Bérlet Tárgyát sértetlen állapotban fenntartani a Bérlet Tárgya műszaki rendeltetéséhez illő normál elhasználódásnak megfelelően a Bérlet teljes időtartama alatt, beleértve a Garanciális Időszakot. A Bérlő köteles a saját költségén elvégezni a Bérlet Tárgyára vonatkozó, a gyártó által szolgáltatott használati utasításban meghatározott szokásos karbantartást a Bérlet teljes időtartama alatt, beleértve a Garanciális Időszakot. Ha a Bérlő nem végzi el az előírt rendszeres karbantartási és gondozási műveleteket és eljárásokat a Bérlet Tárgyán, a Bérbeadó elállhat a Szerződéstől anélkül, hogy a Bérlőnek joga lenne az Óvadék visszatérítésére.  
9.11 A Bérlő köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a Bérbeadót a Bérlet Tárgyának bármilyen sérüléséről vagy meghibásodásáról, és a Bérlet Tárgyát a tanúsított szerviz megadott létesítményében átadni a Bérlet Tárgyának átvizsgálása, a Bérlet Tárgya sérülésének vagy meghibásodásának megállapítása és a javítás elvégzése céljából.
9.12 A Bérlő köteles a Bérlet Tárgyának lehetséges meghibásodását vagy sérülését írásban bejelenteni a Bérbeadó vagy az Üzletkötő kapcsolattartójának, és kérésre köteles írásban megerősíteni, pontosítani és kiegészíteni a bejelentett meghibásodással és sérüléssel kapcsolatos információt a Bérlet Tárgya meghibásodásának és azonosításának részletes leírásával. A Bérlet Tárgya hibáinak meghatározott űrlapon kell bejelenteni, és az űrlappal együtt be kell mutatni a Bérlet Tárgyának egészét, beleértve a kiegészítőket és az Óvadék megfizetésére vonatkozó dokumentumot, valamint a gyártó jótállási jegyét. A Bérlő köteles pontosan megjelölni a Bérlet Tárgya meghibásodásának jellegét és kiterjedését, amikor panaszt nyújt be a Bérlet Tárgyának hibája miatt. A Bérlő jogosult közvetlenül tanúsított szervizhez fordulni a hibák kijavítása céljából, azonban erről a fenti eljárásnak megfelelően köteles a Bérbeadót vagy az Üzletkötőt tájékoztatni. A Bérbeadó a Bérlet Tárgyára vonatkozó panaszt köteles a saját vagy az Üzletkötő bármely létesítményében fogadni, ahol a panasz fogadása lehetséges. A Bérbeadó biztosítja, hogy a panaszok benyújtásakor a panaszok kezelésére jogosult személy legyen jelen a panaszok fogadására megjelölt helyen. 
9.13 A Bérlő köteles a Bérbeadótól vagy a jelen ÁSZF szerint jogosult személytől követelni a Bérlet Tárgya hibáinak megszüntetését késedelem nélkül azt követően, hogy a hiba bekövetkezett a Bérlet Tárgyában, egyébként megszűnik a joga a Bérlet Tárgya ingyenes javítására. 
9.14 A Bérlő nem jogosult olyan hibával kapcsolatos panaszt benyújtani, amiről a Bérbeadó a Szerződés megkötésekor tudott vagy amiről a Szerződés megkötésének körülményeire tekintettel tudnia kellett.  
9.15 A Bérbeadó nem köteles elfogadni a Bérlet Tárgyával kapcsolatos panaszokat, ha a Bérlet Tárgya nem felel meg a higiéniai előírásoknak. 
9.16 A Bérlet Tárgya hibáinak elhárítása (panaszeljárás) azon a napon kezdődik, amelyek a Bérlet Tárgyának hibáit kellően és bizonyíthatóan bejelentették (amiatt panaszt nyújtottak be) a Bérbeadóhoz. Ha a hibákkal kapcsolatos panasz benyújtásakor a Bérlet Tárgyát nem szállítják le vagy nem adják át, a Bérbeadó a Bérlet Tárgyának hibájával kapcsolatos panaszt akként kezeli, hogy visszautasítja a panaszeljárást.  
9.17 A Bérbeadó javasolja a Bérlőnek, hogy biztosítsa a szállítmányt a panasszal érintett Bérlet Tárgyára tekintettel. Nem fogadják el azt, ha a Bérlet Tárgyát utánvéttel küldik el a Bérbeadónak vagy az Üzletkötőnek.
9.18 A Bérbeadó vagy az általa kijelölt személy elismervényt ad a panasz befogadásáról, amelyben pontosan meghatározza a Bérlet Tárgyának hibáit és a Bérlő jogaira vonatkozó információkat. Az elismervényt a Bérbeadó által meghatározott űrlapon készítik el, hogy az megfeleljen a jogszabályoknak. Ha a panaszt távollevők közötti kommunikáció útján jelentik be, a Bérbeadó köteles haladéktalanul visszaigazolást küldeni a Bérlőnek a panasz bejelentéséről; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal elküldeni, azt szükségtelen késedelem nélkül kell megküldeni legkésőbb a panasz rendezésére vonatkozó dokumentummal együtt; a panasz bejelentésének visszaigazolását nem kell megküldeni, ha a Bérlő más módon tudja bizonyítani a panasz bejelentését. 
9.19 A meghibásodás jellege, a Bérlő mulasztásának mértéke és egyéb, a Bérlet Tárgya sérülésének vagy hibájának értékelése tekintetében fontos szempont alapján a tanúsított szervizközpont felméri az eszköz meghibásodását és sérülését, és az eredmények alapján értékeli, hogy a meghibásodást a Bérbeadó vagy a Bérlő okozta-e. Egyidejűleg meghatározza a Bérlet Tárgya hibája elhárításának módját is, mégpedig alapesetben azonnal, összetett ügyekben pedig a panaszeljárás kezdetétől számított 3 munkanapon belül. Indokolt esetben, különösen akkor, ha a Bérlet Tárgya műszaki állapotának komplex értékelése szükséges, a hiba elhárításának módját a panaszeljárás kezdetétől számított 30 napon belül kell meghatározni.     
9.20 A Bérlet Tárgyának olyan sérülése esetén, ami nem felel meg a Bérlet Tárgya normál használatának, a Bérlőt megkérik, hogy fizesse ki a javítás teljes költségét, mielőtt a Bérlet Tárgyát visszaállítják a működőképes állapotba. A javítási költségek megfizetését a Bérbeadó előre igényelheti a Bérlőtől, máskülönben a javítást nem kell végezni, és ennek alapján a Bérlőnek nincs semmilyen joga az Óvadék visszafizetésére és a Bérlet Tárgyának megjavítására. 
9.21 Ha a Bérbeadó viseli a felelősséget a Bérlet Tárgyának hibáiért, a javítást azonnal elvégzik, míg bonyolultabb és indokolt esetekben a panaszt később rendezik. A panaszok rendezése nem tarthat tovább a panaszkezelés kezdőnapjától számított 30 napnál. 
9.22 A panaszkezelési eljárás sikertelen leteltét követően a Bérlő jogosult elállni a Szerződéstől és követelni az Óvadék visszafizetését, amit csökkentenek a Bérbeadónak a Bérlet megszűnésének időpontja miatti követeléseivel. 
9.23 A Bérbeadó a Bérlőt a panasz befogadásakor egyeztetett űrlapon tájékoztatja a panasz rendezéséről (elektronikus levél vagy levél), és ezzel egyidejűleg a Bérlet Tárgyát és a panaszjegyzőkönyvet is megküldi a Bérlőnek. 
9.24 Amennyiben a Bérlő a Bérlet Tárgyával kapcsolatos panaszt a Garanciális Időszak alatt nyújtja be, a panasz csak egy tanúsított, értesített vagy akkreditált személy által kiadott szakvélemény vagy egy konkrét személy véleménye alapján utasítható vissza (a továbbiakban: „Szakértői Értékelés”). Függetlenül a Szakértői Értékelés eredményétől, a Bérbeadó nem kérheti a Bérlőtől a Szakértői Értékeléssel kapcsolatos költségek megfizetését. 
9.25 Ha a Bérlő a Bérlet Tárgyával kapcsolatos panaszt a Garanciális Időszak lejártát követően nyújtja be és a Bérbeadó visszautasítja a panaszt, a panaszt kezelő személy a panaszkezelési dokumentumban feltünteti azon személy elérhetőségi adatait, akinek a Bérlő elküldheti a Bérlet Tárgyát Szakértői Értékelésre. Ha a Bérlő a Bérlet Tárgyát megküldi Szakértői Értékelésre a panaszkezelési dokumentumban megjelölt személynek, a Szakértői Értékeléssel kapcsolatos költségeket és az ahhoz funkcionálisan kapcsolódó költségeket a Bérbeadó viseli. Ha a Bérlő Szakértői Értékeléssel bizonyítja, hogy a Bérbeadó felelős a Bérlet Tárgyának hibáiért, ismét benyújthatja a panaszt. A Szakértői Értékelése alatt a Garanciális Időszak szünetel. A Bérbeadó köteles megfizetni a Szakértői Értékelésre fordított minden költséget, továbbá minden egyéb kapcsolódó funkcionális költséget a Bérlő részére a panasz ismételt benyújtásától számított 14 napon belül. Az ismételten benyújtott panaszt nem lehet visszautasítani.    
9.26 A Bérbeadó - a hibák elhárítása helyett - mindig kicserélheti a Bérlet Tárgyát egy másik Bérlet Tárgyával, ami hibamentes és ugyanolyan minőségű és mennyiségű, mint az eredeti Bérlet Tárgya.  
9.27 Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a Bérlő továbbra is köteles betartani a Szerződést, ami azt jelenti, hogy köteles szerződésszerűen megfizetni az Árakat és az Óvadékot és teljesíteni az egyéb kötelezettségeket, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodtak meg. 
9.28 A Bérlő joga arra, hogy a Bérlet Tárgyának hibáival kapcsolatban panaszt nyújtson be a Bérbeadónak, megszűnik: 
a) ha a Bérlet Tárgyának nyilvánvaló hibáit nem jelentik be annak átvételekor vagy a szolgáltatás igénybevétele során, 
b) a Bérlet Tárgyába való szakképzetlen beavatkozás, a Bérlet Tárgyának szakszerűtlen kezelése vagy megfelelő gondozásának elhanyagolása esetén, 
c) ha a Bérlet Tárgya szállítás közben, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más erőhatalom miatt károsodik, továbbá a Bérlet Tárgyának egyéb műszaki károsodása esetén, amit a Bérbeadó okoz, továbbá jogosulatlan harmadik fél általi beavatkozást követően, 
d) az Ár megfizetésére vagy az Óvadék megfizetésére vonatkozó dokumentum, szállítólevél, jótállási jegy, a Bérlet Tárgyához kapcsolódó szükséges kiegészítők vagy dokumentáció bemutatásának elmaradása esetén, kivéve, ha a Bérbeadó egyedi esetben vagy a vonatkozó esetekben nem követeli meg ezen dokumentumok benyújtását,  
e) a Garanciális Időszak lejártát követően, 
f) ha a Bérlet Tárgyát olyan feltételek között használják vagy tárolják, ami nem felel meg a Bérlet Tárgya természetes környezetének, pl. nedvesség, vegyi és mechanikai hatások, 
g) ha a Bérlet Tárgya elkerülhetetlen és/vagy kiszámíthatatlan események, az állaga romlása, baleseti megsemmisülés vagy kártevők miatt károsodik, 
h) ha a Bérlet Tárgya túlterhelés vagy a használati utasításban vagy egyéb dokumentációban meghatározott feltételekkel, az általános használati elvekkel, műszaki szabványokkal vagy biztonsági rendszabályokkal ellentétes használata miatt károsodik, 
9.29 A Bérbeadó nem visel felelősséget a Bérlet Tárgyának hibáiért a Bérlet Tárgyának (vagy annak alkatrészének, kiegészítőjének vagy részegységének) a használatából eredő szokásos elhasználódása esetén. A rövidebb élettartam nem tekinthető hibának, és amiatt nem lehet igényt érvényesíteni. 
9.30 A Bérbeadó vállalja, hogy kezeli a panaszt, és azt követően lezárja a panaszeljárást a következő módok egyikén: 
a) a Bérlet Tárgyának kicserélése vagy a szolgáltatás ismételt elvégzése, 
b) a Bérlet Tárgyának megjavítása, 
c) a Szolgáltatáshoz/Bérlet Tárgyához kapcsolódó Ár/Óvadék visszatérítése (kifizetése), 
d) megfelelő engedmény adása az Árból/Óvadékból, 
e) a Bérbeadó által meghatározott egyéb teljesítés, 
f) a panasz jogszerű elutasítása. 
9.31 A Garanciális Időszak meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a Bérlő a garanciális javítás miatt nem tudta használni a Szolgáltatást/Bérlet Tárgyát. 
9.32 A Bérlet Tárgyának kicserélése esetén a Bérbeadó a csere specifikációt tartalmazó dokumentumot ad át a Bérlőnek, és az esetleges további panaszokat az eredeti szállítólevél és ezen panaszdokumentum alapján lehet bejelenteni. A Bérlet Tárgyának kicserélése esetén az új Garanciális Időszak a Bérlet Tárgyának átvételekor kezdődik.
9.33 Minden garanciális javítás ingyenesen történik, ha azt a Garanciális Időszak alatt végzik az ÁSZF-nek megfelelően.
9.34 A Bérlő csak akkor jogosult a Bérlet Tárgyának kicserélésére, ha az nem aránytalan a hiba jellegére tekintettel. Feljogosított szervizközpont határozza meg írásbeli hibaértékelés formájában, hogy a hiba arányos-e vagy sem. 
9.35 Ha a Bérlet Tárgyának hibája elhárítható, a panaszt a Bérlő döntésétől függően kezelik vagy a hiba kijavítása útján vagy a Bérlet Tárgyának egy hibátlan darabbal való kicserélésével.  
9.36 Ha a hiba nem szüntethető meg vagy ugyanaz a hiba ismétlődik, vagy ha nagyobb számú különböző javítható hiba áll fenn, amelyek akadályozzák a Bérlőt a Bérlet Tárgyának megfelelő használatában, a Bérbeadó a panaszt a Bérlő döntése szerint fogja kezelni a jelen ÁSZF szerint a következő módon: 
a) a Bérlet Tárgyának kicserélése ugyanolyan minőségű, ugyanolyan állapotú és ugyanolyan paraméterekkel rendelkező tárgyra, vagy egy új és/vagy jobb specifikációjú modellel azt követően, hogy a Bérlő elfogadta az Óvadék megemelését az igényelt Bérlet Tárgyának megfelelő eredi Óvadék és az új modellre vonatkozó Óvadék összege közötti különbözettel;
b) Ha a Bérlő visszautasítja az Óvadék megemelését, a Bérbeadó a hibás Bérlet Tárgyát felkínálja a Bérlőnek az Óvadék összegéből adott 50% engedménnyel együtt. 
c) Ha a Bérlő megtagadja a hibát Bérlet Tárgya átvételét, az Óvadék teljes összegét vissza kell fizetni neki. 
9.37 A panaszkezelés csak a panasz benyújtására előírt űrlapon szereplő hibákra vonatkozik. 
9.38 Ha egy javítható hibára vonatkozó panasz pontosan kétszer vagy kettőnél többször merül fel és ha a Bérlő a hiba miatt nem tudja használni a Bérlet Tárgyát, akkor azt többször ismétlődő javítható hibának kell tekinteni. 
9.39 Az egyidejűleg háromnál több különböző javítható hibára vonatkozó panasz nagyobb számú, különböző javítható hibának tekintendő. 
9.40 A Bérlő joga a Bérlet Tárgyára vonatkozó panasz benyújtására lejár a bejelentett hiba elhárítását követően és, az eredménytől függetlenül, nem jogosult ismételt panaszt benyújtani ugyanazon egyedi hibával kapcsolatban (nem ugyanazon típusú hiba). 
9.41 Ha a Bérbeadó azzal zárja le a panaszeljárást, hogy jogszerűen visszautasítja a panaszt anélkül, hogy a Bérlet Tárgyának hibáját elhárították volna, a Bérlő a hiba elhárítására vonatkozó jogát peres úton érvényesítheti. 
9.42 Ha a Bérlet Tárgyát a panaszeljáráshoz hozzáférési jelszavakkal védve/lezárva küldik be a rendszerbe, az javítás nélkül visszaküldhető, mert az eszköz rendszerének újratelepítése és a rendszer meghibásodásának elhárítása nem lehetséges. A Bérlő köteles megadni a jelszavakat, amikor a panaszt benyújtja, vagy eltávolítani azokat a panasz benyújtása előtt. Ha a panasz Bérbeadó vagy szervizközpont általi befogadását követően a hozzáférés blokkolását észlelik és a blokkolás akadályozza a Bérlet Tárgya hibájának elhárítását, a Bérlet Tárgyának hibájával kapcsolatos panaszt nem kezelik és a panaszeljárást visszautasítják. 
9.43 Ha az átvett készüléket a fogyasztó csomagolás vagy extra csomagolás nélkül adja át, a Bérbeadó nem vállal semmilyen felelősséget a Bérlet Tárgyának esetleges sérüléséért a szervizközpontban való szállítás során. Ha a szervizközpont módosítja az eszköz szoftverét vagy firmware-ét, a Bérbeadó nem felel az eszköz vezérlésének változásáért, az adatvesztésért vagy az eszközök tárolt adatok elveszése által okozott kárért Kérjük, mentse el az adatait a belső memóriával rendelkező eszközről (mp3, HDD). 
9.44 Ha a Bérlő nem elégedett a Bérbeadó általi panaszkezeléssel vagy ha a Bérlő jogorvoslat iránti kérelemmel fordul a Bérbeadóhoz és nem elégedett azzal, ahogy a Bérbeadó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy a Bérbeadó megsértette a jogait, a Bérlő jogosult jogorvoslati kérelemmel fordulni a Bérbeadóhoz. Ha a Bérbeadó elutasító választ küld erre a kérelemre, vagy nem válaszol a küldéstől számított 30 napon belül, a Bérlő jogosult alternatív vitarendezési kérelmet benyújtani egy alternatív vitarendezési szervhez. Az alternatív vitarendezési szerv a „Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség, SOI Prešov kerületi felügyelősége (Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov) vagy más erre jogosult jogi személy, amely szerepel az illetékes állami hatóság által vezetett alternatív vitarendezési szervek listáján. A Bérlő jogosult kiválasztani a fogyasztói panaszokkal foglalkozó alternatív vitarendezési szervet, amelyhez fordulni kíván. 
9.45 A 9. cikk szerinti kötelezettségek vonatkoznak a Bérlet Tárgyának bármely kiegészítőjére és alkatrészére is.     
 
 
10. A BÉRBEADÓ FELELŐSSÉGE
 
10.1 A Bérbeadó nem felelős a Bérlőnek bérbe adott Bérlet Tárgyának elveszéséért, megsemmisüléséért, ellopásáért vagy károsodásáért. Ebben az esetben a kockázat a Bérlet Tárgyának átvételével száll át a Bérlőre.
10.2 A Bérbeadó nem vállal semmilyen felelősséget a következményi vagy közvetett veszteségért vagy kárért, beleértve az elmaradt haszonért, még akkor sem, ha az a Bérletből vagy a Bérlet Tárgyának használatából ered. 
10.3 A Bérbeadó viseli a felelősséget a Bérlet Tárgyának hibáiért, amik a Garanciális Időszak alatt merülnek fel a Bérlet Tárgyában és a jellegük szerint a megmunkálással kapcsolatos hibák, feltéve, hogy azokat nem a Bérlő általi szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés és használat okozta. 
10.4 A Bérlő a saját kockázatára helyezi működésbe a Bérlet Tárgyát. A Bérbeadó nem felel a Bérlő vagy harmadik személy semmilyen káráért, ami a Bérlet Tárgyának használatából ered.  
10.5 A Bérlő elismeri, hogy a Bérlet tárgya elektronikai fogyasztói eszköz, így idővel jelentős mértékben veszít értékéből az intenzív használat, valamint a technológiai fejlődés következtében.
 
 
11. A BÉRLŐ FELELŐSSÉGE
 
11.1 A Bérlő felelős azért, hogy a Bérlet Tárgyát a gyártó előírásai szerint és a Bérlet Tárgya jellegének megfelelően használják. A Bérlő felel azért a tényért, hogy a Bérlet Tárgyát ne terheljék meg harmadik felek jogaival, ne idegenítsék el, terheljék meg zálogjoggal, Bérleti joggal; továbbá: a Bérlő a Bérlet Tárgyát nem bízhatja olyan harmadik félre, akiről tudja vagy tudnia kell, hogy nem képes a Bérlet Tárgyának egyeztetett módon történő használatára.
11.2 A Bérlő felelős a Bérlet Tárgyának szokásos karbantartásáért és időben történő javításáért az ÁSZF-ben rögzített eljárásoknak megfelelően. 
11.3 A Bérlő viseli a felelősséget a Bérlet Tárgyának elveszéséért, sérüléséért, megsemmisüléséért és ellopásáért, kivéve azokat az eseteket, amik kizárják a felelősségét a vonatkozó jogszabályok szerint. A Bérlet Tárgyának semmilyen ellopása, elveszése, megsemmisülése vagy sérülése sem mentesíti a Bérlőt a Szolgáltatásokért járó Ár megfizetésének kötelezettsége alól és hogy teljesítse és fenntartsa az Óvadékot az eredeti összegében. 
11.4 A Bérlő egyúttal köteles arra és felelős azért, hogy vészhelyzet vagy más hasonló szankció esetén felhívja a figyelmet a Bérbeadó tulajdonjogára, és köteles azonnal értesíteni a Bérbeadót a vészhelyzet vagy végrehajtási eljárás keretében a Bérlő tekintetében fenyegető és/vagy már gyakorolt cselekményekről.  
 
 
12. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE
 
12.1 A Szerződés határozatlan időre jön létre attól a naptól, amikor a Bérlet Tárgyát átadják a Bérlőnek és megfizetik az Óvadékot, kivéve, ha a jelen ÁSZF másként rendelkeznek. 
12.2 A Szerződés az alábbi módokon szűnhet meg: 
a) a Bérlet Tárgyának megszűnésével, megsemmisülésével, ellopásával, elvesésével vagy olyan károsodásával, ami azt okozza, hogy a Bérlet Tárgya nem alkalmas a további működésre, 
b) a Szerződő Felek írásbeli megállapodásával,
c) ha a Bérbeadó eláll a Szerződéstől az ÁSZF-ben meghatározott és a vonatkozó jogszabályokból eredő feltételek szerint,
d) ha a Bérlő eláll a Szerződéstől az ÁSZF-ben meghatározott és a vonatkozó jogszabályokból eredő feltételek szerint.
12.3 A Bérbeadó az ÁSZF-ben meghatározott jogi alapokon és okokon felül elállhat a Szerződéstől az alábbi esetekben is:
a) a Bérlő 15 napnál hosszabb késedelembe esik a Bérlet Tárgyának műszaki állapotára vonatkozó jelentéssel vagy a személyes/kapcsolattartási adatai változásának bejelentésével, 
b) a Bérlő több, mint 2 egymást követő éves időszakban késedelembe esik a bérleti díj megfizetésével,  
c) a Bérlő több, mint 15 nap késedelembe esik az Óvadék megfizetésével vagy az Óvadék kimerülése vagy lehívása esetén annak feltöltésével,  
d) a Bérlő a Bérlet Tárgyát hanyagul kezeli, és fennáll a sérülés vagy súlyos kár lehetősége, vagy tűri, hogy harmadik fél ilyen módon kezelje a Bérlet Tárgyát,
e) a Bérlő megszegi a Bérlet Tárgyának karbantartására és javítására vonatkozó kötelezettséget, 
f) a Bérlő elidegeníti vagy albérletbe adja a Bérlet Tárgyát, megterheli azt harmadik felek jogaival vagy veszélynek teszi ki azáltal, hogy hozzá nem értő harmadik félnek adja át használatra.   
12.4 A Bérbeadó jogosult elállni a Szerződéstől a készlet kimerülése miatt vagy amiatt, hogy a Bérlet Tárgya nem áll rendelkezésre vagy ha a Bérlet Tárgyának gyártója vagy szállítója a Szerződésben elfogadott módon megszakította a termelést vagy olyan jelentős változtatásokat hajtott végre, amik miatt a Bérbeadó nem tudja teljesíteni a Szerződésből eredő kötelezettségeit, továbbá vis maior esetén vagy ha azt követően, hogy a tőle kérhető minden észszerűen erőfeszítést megtételét követően a Bérbeadó nem képes biztosítani és átadni a Bérlet Tárgyát az ÁSZF-ben meghatározott időn belül vagy a Weben megjelölt árazási feltételekkel. A Bérbeadó köteles a Bérlő erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni és visszatéríteni a szerződésben elfogadott és kifizetett Árat és Óvadékot a Bérlő által megadott számlára a Szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítéstől számított 14 napon belül. 
12.5 A Bérbeadó jogosult elállni a Szerződéstől abban az esetben is, ha a Bérlő nem vette át a Bérlet Tárgyát attól a naptól számított öt munkanapon belül, amikor a Bérlő köteles volt átvenni a Bérleti Tárgyát. 
12.6 A Bérlő jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől a Bérlet Tárgyának átvételétől vagy a Szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül oly módon, hogy ezen meghatározott időn belül a Szerződéstől elállásra vonatkozó levelet küld a Bérbeadó részére postai vagy elektronikus kommunikáció útján. Ugyanez a jog megilleti a Bérlőt, ha személyesen vette át a megrendelt Bérlet Tárgyát a Bérbeadó átvételi pontjának telephelyén. 
12.7 A Bérlő jogosult kicsomagolni és kipróbálni a Bérlet Tárgyát ezen 14 napos időtartam alatt oly módon, ami szokásos a normál „tégla és habarcs” üzletekben vagy az e-boltokban. A kipróbálás azt jelenti, hogy megkezdi a Bérlet Tárgyának használatát, majd visszaküldi a Bérbeadónak. Úgy kell tekinteni, hogy a Bérlő a Bérlet Tárgyát abban a pillanatban veszi át, amikor a Bérlő vagy az általa felhatalmazott harmadik fél, kivéve a fuvarozót, átveszi a Bérlet Tárgyának minden részét vagy ha: 
a) a Bérlő által egy rendelésben megrendelt árukat külön szállítják a Bérlet Tárgya átvételével egyidejűleg, és azt az utolsóként megrendelt áruként adják át, vagy 
b) a több alkatrészből vagy részből álló Bérlet Tárgyát az utolsó alkatrész vagy rész átadásának pillanatában adják át, vagy 
c) a Bérleti Tárgyát ismételten leszállítják egy meghatározott időszakon belül, a Bérlet Tárgya első átvételének időpontjában. 
12.8 A Rendelés Bérbeadónak való elküldésével a Bérlő megerősíti, hogy a Bérbeadó megfelelően és időben teljesítette a tájékoztatási kötelezettségeit a fogyasztók részére történő Szolgáltatásokra vonatkozó jogi szabályozás szerint. 
12.9 A Bérlő a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát papír alapon vagy hosszú élettartamú adathordozóra tett feljegyzéssel vagy a Szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlap postán az Üzletkötő címére vagy az Üzletkötő elektronikus címére való elküldésével gyakorolhatja. A Szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlap letölthető a Webről és az az ÁSZF melléklete. 
12.10 Ha a Szerződéstől való elállás a Szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlap használatával történik a jelen ÁSZF előző pontja szerint, annak tartalmaznia kell a szükséges információt, különösen a Bérlet Tárgyának pontos meghatározását, a rendelés dátumát, a Bérlő (fogyasztó) vezetéknevét és nevét, a Bérlő (fogyasztó) címét, a Bérlő (fogyasztó) aláírását, azt, hogy a kapott fizetést a Bérbeadó milyen módon fizesse vissza, különösen pedig a számlaszámot és/vagy a postai címet, és a dátumot. A Szerződéstől való elállás esetén a Bérlő köteles a Bérlet Tárgyát a kiegészítőivel együtt, beleértve a dokumentációt, a használati utasítást, a jótállási jegyez, az Óvadék és a Szolgáltatások Árának megfizetésére vonatkozó dokumentumot és hasonlókat - ha a feltételek lehetővé teszik, az eredeti csomagolásban - elküldeni az Üzletkötőnek. Ha a Szerződéstől való elállás esetén a Bérlő a Bérlet Tárgyát a kiegészítőivel együtt, beleértve a dokumentációt, a használati utasítást, a jótállási jegyez, az Óvadék és a Szolgáltatások Árának megfizetésére vonatkozó dokumentumot és hasonlókat (együtt: Bérlet Tárgya) az előző mondat szerint postán küldi el az Üzletkötőnek, akkor csak úgynevezett „tértivevényes” küldeményként küldheti. A Bérbeadó nem veszi át a Bérlő által küldött olyan Árukat, amiket „Postán maradó csomagként” vagy utánvétes küldeményként adnak fel. Javasoljuk, hogy kössenek biztosítást a Bérlet Tárgyának küldésére. 
12.11 Ha a Bérlő eláll a Szerződéstől, megszűnik minden további szerződés, ami ahhoz a Szerződéshez kapcsolódik, amitől a Bérlő elállt. 
12.12 A Bérlő már a Szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő kezdete előtt elállhat az olyan Szerződéstől is, amelynek tárgya a Bérlet Tárgya. A Szerződéstől való elállásra nyitva álló idő megtartottnak minősül, ha a Bérlő a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jog gyakorlására vonatkozó értesítést elküldi a Szerződéstől való elállásra nyitva álló idő lejárta előtt. 
12.13 A Szerződéstől való elállást követően a Bérbeadó visszafizet minden olyan fizetést, amit a Bérlő igazoltan teljesített a Szerződéstől való elállással kapcsolatban. A Bérbeadó azonban nem köteles visszatéríteni a Bérlő többletköltségeit, ha a Bérbeadó a Bérbeadó által kínált legolcsóbb módtól eltérő kézbesítési módot választott. A többletköltség a Bérlő által választott kézbesítési mód és a Bérbeadó által kínált legolcsóbb kézbesítési mód közötti különbözet. A fizetéseket attól a naptól számított 14 napon belül kell visszatéríteni, amikor a Bérbeadó megkapja az értesítést arról, hogy a Bérlő eláll a Szerződéstől. A fizetést ugyanolyan módon kell teljesíteni, mint amit a Bérlő a Bérbeadó felé használt, ha a Bérlő nem tüntetett fel semmilyen más fizetési módot a Szerződéstől való elállási űrlapon, és a fizetést bármilyen egyéb díj nélkül teljesítik. 
12.14 A Bérbeadó nem köteles visszatéríteni a fizetéseket a Bérlőnek a jelen ÁSZF szerint azt megelőzően, hogy a Bérlő a Bérlet Tárgyát visszaszolgáltatja vagy amíg a Bérlő nem bizonyítja, hogy a Bérlet Tárgyát visszaküldte a Bérbeadónak. A Bérbeadó azt követően fizeti vissza a Bérlőnek a fizetéseket, hogy a Bérlet Tárgyát visszaadták az Üzletkötőnek az ÁSZF-ben megadott Címén, vagy miután bizonyítékot nyújtanak be arról, hogy a Bérlet Tárgyát visszaküldték, attól függően, hogy melyik történik korábban. 
12.15 Ha a Bérbeadó az ÁSZF szerint eláll a Szerződéstől és a Bérlet Tárgyát visszaadja a Bérbeadónak, de az használt és sérült, vagy nem teljes, vagy ha a Bérlet Tárgyának értéke csökkent amiatt, hogy a Bérlet Tárgyát oly módon használták, ami meghaladja a Bérlet Tárgya jellemzőit és funkcióját, a Bérbeadó jogosult kártérítést követelni a Bérlőtől, aminek mértéke a Bérlet Tárgya kijavításának és a Bérlet Tárgyának az eredeti állapotba való visszaállításának költsége, vagy a Bérbeadó jogosult megtérítést követelni a Bérlőtől a csökkent értékű Bérlet Tárgyáért. A célból a Bérbeadó közvetlenül gyakorolhatja azt a jogát, hogy a kár összegét levonja az Óvadékból, és csak az ilyen összeggel csökkentett mértékű Óvadékot fizeti vissza, ha az Óvadék nem merült ki teljesen.   
12.16 A Bérlő köteles visszaküldeni vagy átadni a Bérlet Tárgyát annak kiegészítőivel együtt, beleértve a dokumentációt, a használati utasítást, a jótállási jegyet, a fizetési dokumentumokat és hasonlókat, továbbá - ha a feltételek lehetővé teszik - az eredeti csomagolást a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. 
12.17 A Szerződéstől való elállást követően a Bérlő viseli a Bérlet Tárgya Bérbeadóhoz/Üzletkötőhöz vagy a Bérbeadó által a Bérlet Tárgyának átvételére feljogosított személyhez való visszaküldésének közvetlen költségeit akkor is, ha a Bérlet Tárgya a jellege miatt postán nem küldhető vissza. A Bérlet Tárgyának visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket előre nem lehet kiszámítani. A rendelkezésre álló információ szerint a várható becsült költségek függenek a küldemény méretétől és tömegétől, a Bérlet Tárgya feladási helyének távolságától, és attól az ártól, amiért a Bérlő által kiválasztott fuvarozó a szolgáltatását végzi (2-150 EUR). 
12.18 Ha a Bérlő nem felel meg az ÁSZF jelen pontjának előző rendelkezéseiben meghatározott előírásoknak, a Szerződéstől való elállás érvénytelen és hatálytalan, és a Bérbeadó nem köteles visszatéríteni minden igazolt fizetést a jelen ÁSZF szerint a Bérlőnek, ugyanakkor a Bérbeadó jogosult a Bérlet Tárgyának a Bérlőhöz való elküldésével kapcsolatos költségei megtérítésére. 
12.19 A Bérlő nem állhat el az olyan Szerződéstől, amelynek tárgya a következő: 
a) Szolgáltatás végzése, ha az ilyen teljesítés a Bérlő kifejezett hozzájárulásával kezdődött és a Bérlő kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról a tényről, hogy ezen nyilatkozata következtében megszűnik az a joga, hogy elálljon a Szerződéstől a szolgáltatás teljes elvégzését követően, feltéve, hogy a Szolgáltatást teljes körűen teljesítették, 
b) Olyan Szolgáltatások végzése, amelynek az Ára az árak pénzpiaci mozgásától függ, amit a Bérbeadó nem tud befolyásolni, és ami a Szerződéstől való elállásra nyitva álló időtartam alatt következik be, 
c) A Bérleti Tárgyának Bérlete a Bérlő különleges követelményei szerint történik, a Bérlet Tárgya személyre szabott vagy a Bérlet Tárgyat egyedileg egy Bérlőre határozták meg, 
d) Olyan Bérleti Tárgyának a Bérlete, aminek a minősége gyorsan csökken vagy romlik,
e) Olyan Bérlet Tárgyának a Bérlete, ami védőcsomagolásban van, amit nem lehet visszaküldeni az egészség védelme vagy higiéniai okok miatt, és amelynek védőcsomagolását sérülten szállították, 
f) Olyan Bérlet Tárgyának a Bérlete, ami a jellegénél fogva szétválaszthatatlanul összekeveredhet más árukkal az átadását követően, 
g) Sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése a Bérlet Tárgyán, amit kifejezetten a Bérlő kért a Bérbeadótól, 
h) Elektronikus tartalom rendelkezésre bocsátása fizikai adathordozótól eltérő módon, ha annak rendelkezésre bocsátása a Bérlő kifejezett hozzájárulását követően kezdődött, és a Bérlő kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatják arról a tényről, hogy a hozzájárulás azt eredményezi, hogy elveszíti a jogát a Szerződéstől való elállásra.
12.20 Ha a Bérlő azt követően áll el a Szerződéstől, hogy megadta a kifejezett hozzájárulását a Szolgáltatás végzéséhez a Szerződéstől való elállásra nyitva álló időtartam lejárata előtt, a Bérlő köteles megfizetni a Szolgáltatás Árát a Bérbeadónak a Szerződéstől való elállás kézbesítésének napjától végzett teljesítés után. 
 
13. A BÉRLET TÁRGYÁNAK VISSZAADÁSA
 
13.1 A Bérlet Megszűnése után, legkésőbb a Bérlet megszűnésétől számított 14 napon belül, a Bérlő köteles a Bérlet Tárgyát visszaadni a Bérbeadónk és/vagy az Üzletkötőnek és/vagy a Bérbeadó által feljogosított harmadik félnek olyan állapotban, amiben a Bérlet Tárgyát átvette a Bérlet megkezdésekor, figyelembe véve a normál elhasználódást. A Bérlő köteles a Bérlet Tárgyát mindennel együtt visszaadni, beleértve a kiegészítőket és a Bérlet Tárgyának minden alkatrészét. 
13.2 Amennyiben a Bérlő a Szerződés megszűnését vagy a bérlet lejártát követően vagy egyébként a megszüntető szerződéstől számított 30 napon belül nem adja vissza a Bérlet Tárgyát a Bérbeadónak, a Bérlő jogosulatlanul használja a Bérlet Tárgyát és minden tekintetben elveszíti a jogát az Óvadék visszatérítésére. A kétségek elkerülése érdekében, az Óvadék Bérlő részére történő visszatérítése attól a feltételtől függ, hogy a Bérlet Tárgyát visszaadták-e a Bérlet megszűnését követően. A Bérbeadó kártérítésre való joga érintetlen marad.   
13.3 A Bérlet Tárgyát teljes körűen kell visszaadni a Bérlőnek hiánytalan dokumentációval együtt, sértetlenül, beleértve az eredeti csomagolást, és az átvételkori állapotban. Hasonlóképpen: köteles átadni a szolgáltatónak egy dokumentumot az Óvadék megfizetéséről, és kijelenteni, hogy az Óvadékot egy bankszámlára kéri visszatéríteni (ez esetben meg kell adni a számlaszámot) vagy további Szolgáltatásokra kívánja felhasználni. 
13.4 Ha a Bérlet Tárgyát hiányosan vagy sérülten adják vissza, a szolgáltató jogosult kártérítést kérni az ilyen kárért és azt levonni az Óvadékból. A következő feltételek irányadók az Óvadék Bérlő részére történő visszatérítésére a Bérlet megszűnése után, amennyiben a Bérlet Tárgyát hiányosan vagy sérülten adják vissza: 
a) Ha a Bérlet Tárgyát kompletten adják vissza minden kiegészítővel együtt és sértetlen állapotban, ami 100%-os állapotot jelent a kiegészítőkkel együtt, a Bérlő az Óvadék 100%-ának visszatérítésére jogosult. 
b) Ha a Bérlet Tárgyát kompletten adják vissza minden kiegészítővel együtt és sértetlen állapotban, ami 100%-os állapotot jelent, de a funkcionális kiegészítők nélkül, a Bérlő az Óvadék 75%-ának visszatérítésére jogosult. 
c) Ha a Bérlet Tárgyát kompletten adják vissza minden kiegészítővel együtt, és a Bérlet Tárgya normál módon elhasználódott, de sértetlen, ami nem 100%-os állapotot jelent, de a teljesen működőképes és a kiegészítők is elhasználódtak a szokásos mértékben, a Bérlő az Óvadék 60%-ának visszatérítésére jogosult. 
d) Ha a Bérlet Tárgyát kompletten adják vissza minden kiegészítővel együtt, és a Bérlet Tárgya normál módon elhasználódott, de sérült, ami nem 100%-os állapotot jelent, de a teljesen működőképes és a kiegészítők sem működőképesek, a Bérlő az Óvadék 50%-ának visszatérítésére jogosult. 
e) Ha a Bérlet Tárgyát kompletten adják vissza minden kiegészítővel együtt, de a Bérlet Tárgya jelentősen elhasználódott, ami nem 100%-os állapotot jelent, de részben működőképes, a Bérlő az Óvadék 20%-ának visszatérítésére jogosult. 
f) Ha a Bérlet Tárgyát hiányosan adják vissza, a kiegészítők nélkül, működésképtelenül, mechanikusan sérülten, a Bérlő nem jogosult az Óvadék visszatérítésére. 
13.5 A kétségek elkerülése érdekében, amennyiben az Óvadék nem kerül visszatérítésre az előző pontban írt feltételekkel, a szerződő Felek megállapodnak egy feltételben az Óvadék azon részéről, amire nem terjed ki a Bérlőnek az Óvadék visszatérítésére vonatkozó joga abban az esetben, ha a sértetlen Bérlet Tárgyát nem adja vissza. 
13.6 Az Óvadék megfelelő részét jelentő pénzeszközöket a Bérlet Tárgyának visszaadásától számított 15 napon belül térítik vissza a Bérlőnek.
13.7 A Bérlet Tárgya minőségének és teljességének értékelése a visszaadásakor a Bérbeadó, Üzletkötő vagy a Bérbeadó által feljogosított harmadik fél kötelezettsége. Ha a Bérlő nem elégedett a visszaadott Bérlet Tárgya műszaki állapotának értékelésével, jogosult kérni a Bérbeadót, hogy végezze el újra az értékelést, ami alapján a Bérbeadó szakmailag képesített személlyel értékelteti fel a Bérlet Tárgyát azzal, hogy a szakmailag képesített személy költségét a Bérlő viseli, amikor a Bérlet Tárgyát bemutatják a szakmai értékelésre. A Bérlőt tájékoztatni kell a költségekről, és a költségek megfizetésének elmaradása indok a szakértői értékelés visszautasítására.    
13.8 A Bérlő tisztában van azzal a ténnyel, hogy ha a Szolgáltatással együtt ajándékot is adtak, az ajándékozás a Bérbeadó és a Bérlő között azzal a feltétellel történt, hogy a Szerződéstől való elállás esetén az ajándékozás hatályát veszti és a Bérlő köteles visszaadni a kapott ajándékot a Bérlet Tárgyával együtt. 
13.9 A Bérlet Tárgyának visszaadására fent írt feltételek teljesítése után a Bérlet Tárgya visszaadásának szállítási költségeit a Bérlő viseli. 
13.10 A Bérlő figyelembe veszi, hogy a Bérlet megszűnésekor lehetőség van arra, hogy a megszűnő Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik félre ruházza át olyan feltételekkel, amik megfelelnek a Bérlet Tárgya értékének az akkori műszaki állapota és a műszaki állapot értékelése alapján, amikor a Bérlő érvényt szerez a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek átruházására vonatkozó jognak, de ennek célja kizárólag az, hogy a Bérbeadó vagy az általa megjelölt harmadik fél további Szolgáltatásokat végezzen 
13.11 Ha a Bérlő megszegi a Bérlet Tárgyának visszaadására vonatkozó kötelezettségét, ahogy az a jelen cikkben szerepel, a Bérbeadó az Óvadék összegének megfelelő mértékű kártérítésre jogosult, levonva belőle a Bérlő bármilyen igényét az Óvadék megfelelő részének visszatérítésére a visszaadott tárgy és kiegészítői műszaki állapotától függően. A Bérbeadónál felmerült kártérítést a Bérbeadó akarata szerint egyoldalú nyilatkozattal veszi figyelembe a Bérlőnek az Óvadék megfelelő részének visszatérítésére vonatkozó igénye tekintetében, ami öltheti eljárás formáját vagy lehet az Óvadék megfelelő összegének az adott határidőn belül visszatérítésének elmaradása.
 
 
 
14. SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZOK VÉDELME
 
14.1 A Szerződő Felek megállapodtak, hogy ha a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő természetes személy, akkor köteles megadni a Bérbeadónak a vezetéknevét és nevét, az állandó lakcímét az irányítószámmal együtt, a telefonszámát, e-mail címét és a számlaszámát. Ha a Bérbeadó feldolgozza a Bérlőre vonatkozó információt és egyéb személyes adatokat, azokat a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges terjedelemben dolgozhatja fel. 
14.2 A Bérlő önkéntesen adja át a személyes adatait a Bérbeadónak és az Üzletkötőnek annak érdekében, hogy teljesítse a Szerződésből eredő kötelezettségeit, továbbá a Bérbeadóval folytatott egyéb kommunikáció érdekében. Az átadott információ hiányában a Bérbeadó nem tudja megfelelően teljesíteni a Bérlővel kötött Szerződést, és így a Bérbeadó nem lesz képes megkötni a Szerződést a Bérlővel. A személyes adatok feldolgozásának célja adózási dokumentum kibocsátása, szerződést megelőző kapcsolat, a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő azonosítása, a Rendelés Visszaigazolása telefonon vagy elektronikus levélben, a Bérlet Tárgyának átadása, hűségprogramok szervezése a fogyasztók részére, megvalósított marketing tevékenység, tájékoztatás különleges akciókról, hírek és kedvezmények. 
14.3 A Bérbeadó az érintett felek személyes adatait hűségprogramok céljából és marketing célokra dolgozza fel az érintett személy beleegyezésével. Az érintett személy kifejezi a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását azáltal, hogy a Weben megrendeli a Szolgáltatásokat vagy más alkalmas módon. 
14.4 A Bérbeadó ezennel tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Szerződés létrehozásának folyamatában szolgáltatóként feldolgozza a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő személyes adatait az ő, mint érintett személy, hozzájárulása nélkül, mivel a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő személyes adatait a Bérbeadó már a Szolgáltatásokért Érdeklődő Féllel/Bérlővel a szerződést megelőző kapcsolatában feldolgozza, és a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő személyes adatainak feldolgozása azon Szerződésből eredő szükséges tevékenység, amelyben a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő az egyik Szerződő Félként jár el. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő kifejezheti a hozzájárulását ahhoz, hogy a Bérbeadó feldolgozza és archiválja a személyes adatait, különösen a fent írt információt és/vagy azon információkat, amik szükségesek a Bérbeadó tevékenységéhez új termékekre, engedményekre és a kínált árukat érintő különleges ajánlatok küldésével kapcsolatban, továbbá, hogy azokat feldolgozza a Bérbeadó informatikai rendszerében az új termékekre, engedményekre és a kínált árukat érintő különleges ajánlatokra vonatkozó információ küldéséhez. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő a hozzájárulását határozatlan időre adja meg a Bérbeadónak a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő személyes adatai feldolgozási céljának teljesítéséig. A Bérbeadó biztosítja a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő személyes adatainak törlését, miután a feldolgozás célja megvalósult. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megszűnik attól számított 1 hónap elteltével, amikor a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő hozzájárulásának visszavonását kézbesítik a Bérbeadónak. 
14.5 A Bérlőnek joga és lehetősége van arra, hogy frissítse a személyes adatait online módon az e-bolt weboldalán, a fogyasztóra vonatkozó részben rögtön a bejelentkezés után. Egyébként megteheti ezt írásban vagy a Bérbeadónak vagy az Üzletkötőnek küldött e-mailben. 
14.6 A Bérbeadó kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a Szerződés megkötése és az ÁSZF-be meghatározott egyéb célokból szerzi meg. 
14.7 A Bérbeadó kijelenti, hogy az biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozása és felhasználása kizárólag olyan módon történik, ami megfelel annak a célnak, amire azokat gyűjtötték. 
14.8 A Bérbeadó kijelenti, hogy a személyes adatokat megfelelő módon fogja feldolgozni, ami nem ellentétes az általánosan kötelező jogi rendelkezésekkel, amiket nem kerül meg. 
14.9 Írásbeli kérelemben a Bérlő jogosult követelni a Bérbeadótól a következőkről: 
a) erősítse meg, hogy dolgoz-e fel vele kapcsolatos személyes adatokat, 
b) adjon információ általánosan érthető formában a személyes adatoknak a rendszerében történő feldolgozásáról az alábbi terjedelemben: 
i. a Bérbeadó és, ha kinevezték, az Üzletkötő azonosító adatai,
ii. a közvetítő azonosító adatai, 
iii. a személyes adatok feldolgozásának célja, 
iv. személyi adatok listája és személyes adatok köre, 
v. további információ, amelyek minden olyan körülményen és feltételen alapulnak, amik személyes adatok feldolgozásához szükségesek ahhoz, hogy a Bérlő számára biztosítsák a jogait és a jog által védett érdekeit, különösen az önkéntességre vonatkozó tájékoztatás vagy a megkívánt személyes adatok átadásának kötelezettsége; 
vi. ha a Bérbeadó a Bérlő hozzájárulása alapján szerzi meg a Bérlő személyes adatait, a Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt a hozzájárulás érvényességének időtartamáról, és ha a személyes adat átadásának kötelezettsége az Európai Unió közvetlenül végrehajtandó kötelező aktusából, nemzetközi szerződésből vagy jogból ered, a Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt az ezen kötelezettséget megalapozó jogalapról, és tájékoztatja a személyes adatok átadása megtagadásának következményeiről, 
c) az olyan harmadik felekről, akikről feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy megkapják a személyes adatokat, 
d) az átvevők köre, a feladat, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy megkapják a személyes adatokat, 
e) a továbbítás formája, ha a személyes adatokat várhatóan továbbítják, 
f) harmadik országok, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokat továbbítják ezekbe az országokba, 
g) a feldolgozási eljárás és a működés értékelésének ismertetése, 
h) pontos információ általánosan érthető formában a forrásról, ahonnan a személyes adatokat megkapta, 
i) azon személyes adatok listája általánosan érthető formában, amiket feldolgoznak, 
j) a feldolgozás tárgyát képező helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének módja, 
k) az olyan személyes adatok törlése, amelyek célja megszűnt; ha a feldolgozás tárgya személyes adatokat tartalmazó hivatalos okirat, a Bérlő követelheti annak visszaadását, 
l) a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok törlése, ha megsértették a törvényt, 
m) személyes adatok blokkolása a hozzájárulásnak az érvényességi idő vége előtti visszavonása esetén, ha a Bérbeadó a személyes adatokat a Bérlő hozzájárulása alapján dolgozza fel.
14.10 A Bérbeadó jelen ÁSZF szerinti joga csak akkor korlátozható, ha az ilyen korlátozás külön jogszabályból ered vagy ha a jog gyakorlása a Bérlő védelmének megsértéséhez vezetett vagy ha más felek jogait vagy szabadságait sértették meg. 
14.11 A Bérlő jogosult kifogást emelni: 1. a személyes adatai feldolgozása ellen ingyenes írásbeli kérelem alapján, ha úgy véli, hogy az információt közvetlen üzletszerzés céljára dolgozzák fel vagy fogják feldolgozni a hozzájárulása anélkül, és kérni az információ törlését; 2. az ellen, hogy a Bérlő fokozatát, nevét, vezetéknevét és címét közvetlen üzletszerzési célra használják postai forgalomban, vagy a Bérlő fokozatát, nevét, vezetéknevét és címét közvetlen üzletszerzés céljára adják át. 
14.12 A Bérlő írásbeli kérelemmel vagy - ha az ügy különösen sürgős - személyesen bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen a jogszerű indok kifejezésével vagy azon jogaiba és törvény által védett érdekeibe való jogosulatlan beavatkozásra vonatkozó bizonyíték benyújtásával, amelyeket sérti vagy sértheti a személyes adatok ilyen feldolgozásának konkrét esete; ha jogi indok alapján nincs akadálya és bebizonyosodik, hogy a Bérlő kifogása jogos, a Bérbeadó köteles  indokolatlan késedelem nélkül, a körülmények által lehetővé tett módon blokkolni és törölni azon személyes adatokat, amelyek törlése ellen a Bérlő kifogást emelt. 
14.13 A Bérlő írásbeli kérelemmel vagy - ha az ügy különösen sürgős - személyesen bármikor jogosult kifogást emelni a feldolgozás ellen és nem a Bérbeadó döntésére bízni, hogy mi eredményez jogi eljárást vagy jelentős hatást, ha az ilyen döntést kizárólag a személyes adatainak automatizált feldolgozásának műveletein alapul. A Bérlő jogosult kérni, hogy a Bérbeadó vizsgálja felül az automatizált feldolgozási módtól eltérő módon hozott döntését, és a Bérbeadó köteles eleget tenni a Bérlő kérésének úgy, hogy a döntést felülvizsgálatával kapcsolatban a döntést egy felhatalmazott személyre ruházza. A Bérlőt ez a jog csak akkor illeti meg, ha a Bérlő törvényes érdekeinek biztosítását előíró külön törvény ezt meghatározza vagy ha a Bérbeadó a döntést a szerződést megelőző kapcsolatban hozta vagy a szerződéses kapcsolat érvényessége alatt, amely során a Bérbeadóra kötelező a Bérlő kérése, vagy ha a Bérbeadó egyéb jogszerű lépéseket tett a Bérlőt a Szerződés alapján megillető törvényes érdekek biztosítása érdekében. 
14.14 Amennyiben a Bérlő gyakorolja a jogát 1. írásban és a kérelem tartalmából egyértelmű, hogy ezen jogot gyakorolja, úgy kell tekinteni, hogy a kérelmet ezen jog szerint nyújtotta be; a Bérlő az elektronikus levélben vagy faxon benyújtott kérelmet köteles írásban is elküldeni a benyújtás napjától számított legfeljebb három napon belül; 2. személyesen szóban, jegyzőkönyvbe mondva, aminek egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy ki gyakorolta a jogot, mit követel, és a jegyzőkönyvet ki és mikor vette fel, az aláírását és a Bérlő aláírását; a Bérbeadó köteles a jegyzőkönyv egy példányát átadni a Bérlőnek; 3. a Bérlő a jegyzőkönyvet késedelem nélkül átadhatja a Bérbeadónak az Üzletkötőn keresztül az ÁSZF jelen cikkének 1. vagy 2. pontja szerint. 
14.15 A Bérlő a személyes adatai védelmére vonatkozó eljárás megindítására vonatkozó kérelmét benyújthatja a személyes adatok védelmére illetékes megfelelő hatósághoz, ha az a gyanúja, hogy a személyes adatait engedély nélkül dolgozzák fel.  
14.16 Ha a Bérlő nem rendelkezik jogképességgel, a jogait a törvényes képviselője gyakorolhatja. Ha a Bérlő már nem él, a jogait a közeli rokona gyakorolhatja. 
14.17 A Bérlő jelen cikk és az ÁSZF szerinti kérelmét a Bérbeadó ingyenesen dolgozza fel, kivéve azt a fizetést, ami nem haladhatja meg a másolatok előállításával, a műszaki adathordozók biztosításával és az információ Bérlőnek való megküldésével kapcsolatos ténylegesen felmerült működési költségeket, kivéve, ha külön törvény másként rendelkezik. A Bérbeadó köteles a Bérlő jelen cikk és az ÁSZF szerinti kérelmét írásban feldolgozni annak kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül.
14.18 A Bérbeadó kijelenti, hogy a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő személyes adatait a Szerződés létrehozása és a jelen ÁSZF céljából dolgozza fel az alábbi közvetítőkön keresztül:
a) az ÁSZF 1.3. pontjában meghatározott Üzletkötő,
b) a Weben meghatározott fuvarozók és postai szolgáltatók a Bérlet Tárgyának kézbesítése érdekében, 
c) a vonatkozó jótállás jegyeken vagy a Weben feltüntetett javítóműhelyek és szolgáltató központok, a Bérlet Tárgya karbantartása és a Bérlet Tárgya hibáinak kijavítása céljából. 
 
 
15. ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS
 
15.1 A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő köteles bármilyen információt, értesítést, a Szerződéstől való elállást vagy más hasonló beadványt írásbeli formában megküldeni az Üzletkötő címére vagy az ilyen beadványok benyújtására meghatározott más címre, vagy az Üzletkötő e-mail címére vagy a Bérlő Fiókjának levélszekrényén keresztül. Az Üzletkötő naprakész kapcsolati adatai megtalálható a Weben, és azok szerepelnek az ÁSZF 1.3. pontjában is. Ha a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő nem papír alapon vagy űrlapon nyújtja be a beadványát, és kétség merül fel a benyújtás hitelességével kapcsolatban, a Bérbeadó megkérheti, hogy az eredeti példányt legkésőbb 3 munkanapon belül küldje el neki; az ily módon nem kiegészített beadványokat - ellenkező megállapodás hiányában - nem veszik figyelembe.
15.2 A Szerződő Felek megállapodhatnak a papír alapútól eltérő kézbesítési formában, különösen elektronikus formában és távollevők közötti kommunikációs eszközök használatában, amelyben az írott forma megmarad és teljesülnek a jogi feltételek (elsősorban az ÁSZF-ben előirányzott Szolgáltatások megrendelése és a Szerződés megkötése esetén).
15.3 A Bérbeadó a Szolgáltatásokért Érdeklődő Félnek/Bérlőnek küldött minden információt, értesítést, emlékeztetőt, számlát, proforma számlát, elállást vagy egyéb értesítést mindig az értesítés jellegére figyelemmel küldi meg az alábbi módok egyikén:
a) tértivevényes ajánlott levélben a Bérlő Rendelésében feltüntetett címre, amit a Bérlő általi átvétel napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a levél bármely okból nem kézbesíthető, azt kézbesítettnek kell tekinteni az átvételére meghatározott határidő utolsó napján, miután azt letétbe helyezték a kézbesítésre jogosult személynél (pl. postahivatal),
b) normál levélben a Bérlő Rendelésben megadott címére, amit a feladást követő negyedik napon kézbesítettnek kell tekinteni,
c) telefonon, SMS-ben, faxon vagy e-mailben. Az ilyen üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni a Bérlő telefonszámára vagy e-mail címére történő elküldésének napján. Az üzenet akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a Bérlő felveszi a telefont, ha az üzenetet hangposta rögzítette, vagy ha három alkalommal sikertelenül próbálnak meg kapcsolatba lépni a címzettel. A Bérlőnek a Weben levő Fiókján keresztül küldött értesítés, ha a Felek megállapodnak annak használatában, a portálon való közzétételének napján minősül kézbesítettnek,
d) a weblapon vagy működési helyen közzétett hirdetmények vagy bármely más, kézbesítésnek tekinthető mód esetén, a közzététel időpontjában. Az értesítés ilyen módja nem vonatkozik az emlékeztetőkre, számlákra, felmondásokra és elállásokra, vagy a jogszabályok által meghatározott egyéb jogi aktusokra,
e) más megfelelő módon.
15.4 A kézbesítés napja az a nap, amelyen a Bérlő megtagadja annak átvételét, vagy amelyen jelzést csatolnak a küldeményhez arról, hogy a Bérlő elköltözött, ismeretlen vagy hasonló, és a Bérlő nem adott meg új címet. A küldeményeket - eltérő megállapodás hiányában - csak ebben az országban kézbesítik.
 
 
16. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITÁK RENDEZÉSE
 
16.1 A Bérbeadó és a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő közötti minden jogviszonyra a Szlovák Köztársaság jogrendje vonatkozik, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást mely államban végzik és hogy a Szolgáltatás Vevője vagy a Bérlő milyen állampolgársággal rendelkezik. A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai irányadók.
16.2 A Szerződő Felek minden vitát elsősorban peren kívüli egyezséggel, tárgyalásokon vagy megállapodással rendeznek. Ha a vita nem rendezhető peren kívül, jogvita esetén a Szlovák Köztársaság illetékes általános bírósága jogosult a vita rendezésére ezen ország jogszabályai szerint, kivéve, ha a Felek külön választottbírósági megállapodást kötöttek, ha pedig ez nem állapítható meg, akkor a Prešov Kerületi Bíróság az illetékes arra, hogy az ügyet első fokon tárgyalja.
16.3 Ha a Bérlő fogyasztó, jogosult igénybe venni az online vitarendezési megoldások platformot (a továbbiakban: „ODS”) a vitáik kiválasztott nyelven való rendezésére. Ha a Bérbeadó fogyasztó, a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető ODS platformot veheti igénybe alternatív vitarendezés céljából. A Bérbeadó mint fogyasztó az ODS platformon egy elektronikus panasz űrlapot tölt ki. A benyújtott információnak elegendőnek kell lennie a vonatkozó alternatív vitarendezési megoldás tárgyának online való meghatározására. A Bérlő mint fogyasztói dokumentumot csatolhat a panasza alátámasztására. 
16.4 A Bérlő kényelme érdekében a Bérleti Szerződéssel, és különösen a Bérlet tárgyával való meg nem felelésével kapcsolatos minden reklamációt a Turbado.hu Kft.-hez kell küldeni, és az érintett eszközt a Turbado.hu Kft. 1013 Budapest, Attila út 2. szám alatt található telephelyére kell eljuttatni. A reklamációt írásban a Turbado.hu Kft. Budapest 1013, Attila út 2. címére vagy emailben a szia@turbado.hu címre kell elküldeni. A Felek elismerik, hogy a fenti rendelkezésekkel összhangban megküldött reklamációkat úgy kell tekinteni, mintha azokat közvetlenül a Bérbeadónak küldték volna meg.
16.5 A Turbado.hu Kft. a felmerült panaszokat minden esetben kivizsgálja, az írásban felvetett, és a személyesen felvetett, de azonnal nem megválaszolható panaszokra mindig írásbeli választ ad. Amennyiben a panasz kivizsgálására egy munkanapon belül nincs lehetőség, abban az esetben is egy napon belüli választ küld, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 30 napon belül válaszol a panaszra. Amennyiben az érdembeli válasszal a végfelhasználó nem ért egyet, úgy lehetősége van azt jelezni. Ebben az esetben a Turbado.hu Kft. köteles a panaszról egyedi számmal ellátott jegyzőkönyvet felvenni, illetve személyes panaszkezelés esetén a vásárlónak jogában ál kérni a vásárlók könyvét. A Bérlőnek jogában áll panaszt benyújtani ahol Online módon (ODR) kezdheti meg jogvitájának rendezését, vagy fordulhat a Budapesti Békéltető Testületen keresztül (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) az illetékes szervhez: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prešov kerületi SOI Felügyelőség, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, tel. č. 051/ 7721 597.      
16.6 .A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás a Magyarországon hatályos rendeletek szerint vonatkozik - a Turbado.hu Kft közreműködésével - a Bérbeadó által bérbeadott összes termékre. A bruttó 10000Ft-ot meg nem haladó kiskereskedelmi áru tartós fogyasztási cikkekre a termékszavatosság, míg az azt meghaladó termékekre a jótállás szabályai irányadóak.
 
 
17. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYA
 
17.1 A Bérbeadó jogosult megváltoztatni és módosítani a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF megváltoztatása vagy módosítása a szerződéses feltételek módosításának minősül. A Bérbeadó jogosult megváltoztatni az ÁSZF-et oly módon, hogy a szerződéses feltételek változás jelenti, ami lehet különösen teljes vagy részleges módosítás, a Szolgáltatás módosítása vagy törlése, beleértve a minőségét, terjedelmét, szerkezetét, árát vagy egyéb feltételeit (a továbbiakban „Szerződéses Feltételek Változása”). 
17.2 A Bérbeadó a Szerződéses Feltételeket jogosult megváltoztatni a Szerződésben vagy a szerződés bármely részében elfogadott okból vagy bármely alábbi ok miatt:
a) a Szolgáltatások végzése piaci feltételeinek változása,
b) a Bérbeadó Szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó költségeinek emelkedése,
c) inflációs változások,
d) a Bérbeadó marketing politikájának változása, különösen Szolgáltatás bevezetése, megváltoztatása vagy megszüntetése,
e) a Szolgáltatások technológiai fejlődése,
f) jogszabályok változása, ami közvetlen vagy közvetett hatást gyakorol a szerződéses feltételek (beleértve az ÁFA mértékének módosítását vagy egyéb fizetést), vagy
g) az illetékes közhatósági szerv döntésének bejelentése (ideértve az Európai Közösségek szerveit), amely meghatározza a Bérbeadó kötelezettségét vagy jogát a szerződéses feltételek megváltoztatására.
17.3 Az ÁSZF módosításának bejelentésekor a Bérbeadó köteles eljárni annak érdekében, hogy a Bérbeadó először közzétegye a változásokat a Weben, majd megküldje a Bérlők Fiókjába.
17.4 A Bérbeadó legalább a hatálybalépés előtt egy hónappal köteles tájékoztatni a Bérlőt a Szerződéses Feltételek bármely jelentős Változásáról, ami a Bérlőre vonatkozik. A Szerződéses Feltételek jelentős Változása olyan egyoldalú változás, ami hátrányosan érinti a Bérlőt főleg a Szolgáltatás ára, forrása vagy végzésének árszámítása tekintetében, a Szolgáltatás minőségében vagy a Szerződés időtartamának változása miatt, beleértve a Szolgáltatás igénybevételére vagy időtartamára vonatkozó minimum feltételeket, amik a Szerződés alapján lényeges feltételnek minősülnek.
17.5 A Szerződéses Feltételek jelentős Változása nem olyan változás, ami közvetlenül vagy közvetve a jogszabály megváltozásából vagy az illetékes közhatósági szerv vagy az Európai Unió szerve döntéséből ered. 
17.6 Amennyiben a Bérlő nem ért egyet a Szerződéses Feltételek jelentős Változással, jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni a Szerződéstől az adott jelentős változásra vonatkozó értesítéstől számított legkésőbb egy hónapon belül. A fentiek nem érintik a Bérlet Tárgyának visszaadását és az Óvadék visszatérítésére való jogot, továbbá a jogot arra, hogy a Bérbeadó a követelését beszámítsa az Óvadékba. 
17.7 Ebben az esetben a Szerződéstől elállás joghatásait azon a napon kezdődnek, amikor a Szerződéses Feltételek Változása hatályba lépett. Amennyiben a Bérlő nem áll el a Szerződéstől a Szerződéses Feltételek jelentős Változása miatt semmilyen módon és az egy hónap határidőn belül, úgy kell tekinteni, hogy elfogadja a Szerződéses Feltételek jelentős Változását.
17.8 A Bérbeadó a Bérlőt a Szerződéses Feltételek jelentős Változásról tájékoztatja először az ÁSZF 15. cikkében meghatározott értesítési módok egyikén legkésőbb azon a napon, amelyek a Szerződéses Feltételek jelentős Változása hatályba lép, kivéve, ha a Bérbeadó egyedi esetekben korábban köteles a Változást bejelenteni. Az ilyen Változás a Bérbeadó által a Szerződéses Feltételek jelentős Változására vonatkozó értesítésben meghatározott napon lép hatályba.
17.9 A Szerződő Felek közötti kapcsolat a szerződésen alapul a mindenkor hatályos ÁSZF által meghatározott teljes időtartam alatt. A Szerződés megszűnése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseinek hatályát, amelyeknek a jellegüknél fogva a Szerződésből eredő jogok teljes rendezéséig hatályban kell maradniuk, különösen azokét, amik a károkért való felelősségre, kártérítésre és jogkövetkezményre, és a jogválasztásra vonatkoznak.
17.10 Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényes. A Bérbeadó az adott rendelkezést olyan érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel cseréli ki, ami a lehető legkisebb mértékben tér el az ÁSZF-ben meghatározott elvektől úgy, hogy megtartja az adott rendelkezés célját és értelmét.
17.11 A Bérbeadó által kiadott ÁSZF érvényét és hatályát veszti azon a napon, amikor a Bérbeadó által kiadott új ÁSZF érvénybe és hatályba lép. A Szerződő Felek által az új ÁSZF hatályba lépése előtt megkötött minden szerződésre és egyéb megállapodásra, amire az eredeti ÁSZF irányadó, az új ÁSZF hatályba lépésének napjától kezdve az új ÁSZF irányadó, és azokat az új ÁSZF szerint megkötött szerződéseknek kell tekinteni.
17.12 Ellenkező rendelkezés hiányában e rész rendelkezéseit ugyanúgy kell alkalmazni az Árlista változásaira és érvényességére és, az esettől függően, a szerződés egyes feltételeinek változásaira, ha a Bérbeadó kiadta azokat. Az érvényes és hatályos Árjegyzék az ÁSZF melléklete, és azt is a weboldalon teszik közzé. Az Árlista változásait a weboldalon teszik közzé.
 
 
18. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
18.1 A jelen ÁSZF visszavon és felvált minden szerződéses feltételt és rendelkezést, ami eddig hatályban volt és amit a Bérbeadó vagy annak jogelődje vagy más olyan személy adott ki, amelynek helyét a Bérbeadó átvette a Bérletre vonatkozó fennálló szerződéses jogviszony alapján (a továbbiakban együttesen: „Eredeti Feltételek”).
18.2 Az Eredeti Feltételekben szereplő jogok és kötelezettségek azon része, amit a jelen ÁSZF visszavon és amit a jelen ÁSZF kifejezetten nem cserél ki, a jelen ÁSZF hatályba lépésének napjától hatálytalanná válnak és azokra a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, amiknek a lényeges a lehető legközelebb áll azokhoz.
18.3 A korábbi szerződéses viszonyokra, amikre az Eredeti Feltételek voltak irányadók, a jelen ÁSZF irányadó, kivéve, ha a Bérlő vagy a Szolgáltatás Vevői a jelen ÁSZF kézhezvételének napjától számított 14 napon belül e-mailben vagy írásban arról küldenek értesítést, hogy elállnak a Szerződéstől vagy visszautasítják az új ÁSZF-et. Az új ÁSZF visszautasításával a Szerződés automatikusan megszűnik. Az új ÁSZF elfogadásával a Szerződésre automatikusan az új ÁSZF lesz irányadó. A Szolgáltatások azon Vevője, aki visszautasítja a jelen ÁSZF-et, köteles a Bérlet Tárgyát 15 napon belül visszaadni a Bérbeadónak. Ha nem adja vissza a Bérlet Tárgyát, az a Szerződés súlyos megszegésének minősül, ami miatt a Bérbeadónál a megfizetett Óvadék összegének megfelelő vesztesége keletkezik, és ezért a Bérlő elveszíti az Óvadékot, és a Bérbeadó beszünteti a Szolgáltatások végzését a Bérlőnek.
18.4 A jelen ÁSZF a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő tekintetében akkor lép hatályba, amikor elküldi a Rendelést a Bérbeadónak. A Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő a Rendelés elküldésével megerősíti, hogy elolvasta az ÁSZF-et és azt teljes mértékben elfogadja.  
18.5 Az ÁSZF a Szerződés részét képezi, és az ÁSZF-ben meghatározott információ, jogok és kötelezettségek olyan információ, jogok és kötelezettségek, amiket a Rendelés megküldése előtt bocsátunk a Szolgáltatásokért Érdeklődő Fél/Bérlő. 
18.6 Az alábbi mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik: Minta szerződéstől elállásra.  

 

ÁSZF 1. melléklete

Minta szerződéstől elállásra

 

ELÁLLÁS a SZERZŐDÉSTŐL

 

Név, vezetéknév, beosztás: …………………………………….             ...................................................................................................... 

 

Cím:                 ...................................................................................................... 

 

Telefonszám/e-mail:                  ...................................................................................................... 

 

(a továbbiakban: „Fogyasztó”) 

 

ezennel elállok a TEULTD LTD-vel (székhely: Suite 2, First Floor, Kenwood House, 77A Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG, Egyesült Királyság) megkötött Szerződéstől a TEULTD LTD o.z.p.-vel (külföldi személy cégének fióktelepe, amelynek címe: Šafárikova 5922/39, 080 01 Prešov, Szlovákia, nyilvántartási száma: 47896191( (a továbbiakban: „Vállalkozó”)) kapcsolatos ok miatt. 

 

A Fogyasztó visszaadja a Bérlet Tárgyát (termékeket) a Szolgáltatónak 14 napon belül az alábbi információ szerint: 

 

Rendelés és számla száma:                                 ............................................................................. 

 

Rendelés kelte (számla kiállítása):                                    ............................................................................. 

 

Áru átvételének napja:                           ............................................................................ 

 

A Fogyasztó által visszaadott termékek visszatért (pontos név és az áruknak az ajánlatban szereplő kódja): 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

A Fogyasztói a termékeket az átvételi ponton adta vissza: ....................................................... 

 

A termékek e-bolt munkavállalója általi átvételének időpontja:                  ................................... 

 

A termékeket a Szolgáltató által felhatalmazott személy címére szállította az alábbi fuvarozó szolgáltató: 

 

.......................................................................................................................................................

 

Termék visszaküldésének oka (nem kötelező):    ........................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

A Szolgáltató jogosult kérni a Fogyasztót, hogy térítse meg a termékekben a termék jellemzőinek és működőképességének fenntartásához szükséges kezelést meghaladó kezelés által a termékben okozott értékcsökkenést. 

 

 

Kérem, hogy a pénzt az alábbi bankszámlára fizessék vissza: ................................................................................................ 

 

A termékek visszaküldési lehetőségeire vonatkozó részletes információ a „Szerződéses Feltételek” 12. és 13. cikkében a .................... oldalon található. 

A Fogyasztói és a Szolgáltató megerősíti az aláírási adataik helyességét. 

 

Kelt ..........................., dátum ..................., fogyasztó aláírása .............................................. 

 

Kelt ..........................., dátum ..................., Szolgáltató aláírása .............................................. 

 

A Turbado.hu Kft. Általános Szerződési Feltételei

 

Kelt: 2014. november 14.

 

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1       Bevezető rendelkezések

(a)     Jelen dokumentum a Weboldal (lásd az alábbi meghatározást) Felhasználó (lásd az alábbi meghatározást) általi felhasználásának és ahhoz való hozzáférésének, illetve az alább meghatározott, TEULTD Ltd. (székhely: Suite 2, First Floor, Kenwood House 77A Shenley Road Borehamwood WD6 1AG Egyesült Királyság; nyilvántartási szám: 09152610, kapcsolattartó/képviselő: Stefan Durina (a továbbiakban mint TEULTD Ltd.) által nyújtott további szolgáltatások nyújtásának Általános Szerződési Feltételeit rögzíti (ezen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban mint a „Weboldal ÁSZF”). A TEULTD Ltd. és a Felhasználó a továbbiakban együtt mint Felek és külön-külön mint Fél;

(b)    A Weboldal ÁSZF ingyenesen elérhető a Weboldalról minden Felhasználó számára, és minden Felhasználó jogosult azt kinyomtatni, letölteni, illetve merevlemezre lementeni vagy a tartalmát más módon megőrizni.

(c)     A Felhasználó köteles megismerkedni a Weboldal ÁSZF-fel, illetve, mivel a Weboldal ÁSZF rögzíti a Felhasználónak a Weboldal használatával és/vagy Bérleti Szerződés (lásd az alábbi meghatározást) megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, köteles azokat a Weboldal használatának megkezdése előtt elfogadni.

(d)    A Weboldal neve, logója, védjegyei és tartalma jogi oltalom alatt állnak.

 

1.2       Egyedi szerződések

A Weboldal ÁSZF szerinti szerződések és a Bérleti Szerződés (lásd az alábbi meghatározást) egyedi szerződéseknek minősülnek, és a rendelkezéseik kizárólag az adott szerződések részes feleire alkalmazandók.

1.3       Meghatározások

(a)     Turbado.hu Kft.: a Turbado.hu Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-43) jelenti;

(b)    Weboldal Adminisztrátor: a TEULTD Ltd-t jelenti,

(c)     Weboldal a www.turbado.hu domain név alatt  magyar nyelven elérhető internetes portált jelenti;

(d)    Felhasználó a Weboldalt jelen Weboldal ÁSZF alapján regisztrációval vagy anélkül használó személyt jelenti; a Felhasználó regisztrálhatja magát annak érdekében, hogy bizonyos, a regisztrált Felhasználók részére fenntartott szolgáltatásokat is fogadhasson;

(e)     Ügyfél azt a regisztrált Felhasználót jelenti, akivel a TEULTD Ltd. Bérleti Szerződést kötött;

(f)     Bérleti Szerződés a Bérleti Szerződés TEULTD Ltd. által meghatározott általános szerződési feltételeivel összhangban kötött azon megállapodást jelenti, amelyben a TEULTD Ltd. kötelezettséget vállal arra, hogy a Terméket bizonyos időtartamra és a szerződésben foglalt feltételek mellett az Ügyfél használatába adja, és amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott bérleti díjnak a TEULTD Ltd. részére történő megfizetésére;

(g)    Fogyasztó azt a természetes személyt jelenti, aki a jelen Weboldal ÁSZF szerinti bármilyen szerződést köt, illetve a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogcselekményt végez.

(h)     Termék bármely olyan, a Weboldalon részletesen ismertetett Terméket jelenti, amely tekintetében a TEULTD Ltd. Bérleti Szerződést kíván kötni;

(i)      Fiók a TEULTD Ltd. informatikai rendszerében korlátozott hozzáféréssel (a Megrendelés leadását és a Felhasználó regisztrációját megerősítő emailben a Felhasználónak biztosított linken keresztül) elérhető eszközök együttesét jelenti, amely a Bérleti Szerződések tekintetében a TEULTD Ltd.-nek leadott Megrendeléseinek történetéről nyújt információt az Ügyfélnek;

(j)      Hírlevél azt a feliratkozással elérhető szolgáltatást jelenti, amely a szolgáltatás jogosultja számára lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól egy meghatározott email címre különösen a TEULTD Ltd. által a Weboldalon keresztül biztosított Termékekre és azok jellemzőire vonatkozóan ingyenes információkat kapjon.

1.4       A Turbado.hu Kft. szerepe

(a)     A TEULTD Ltd. adminisztrátorként kezeli a Weboldalt és ahhoz hozzáférést biztosít, amelyen így a Felhasználók többek között böngészhetnek azon Termékek között, amelyek tekintetében a TEULTD Ltd. a Felhasználókkal Bérleti Szerződéseket kíván kötni. A fenti szolgáltatások teljesítése során a TEULTD Ltd. közvetlenül vagy a TEULTD Ltd-n (székhely: 113 Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711-3258,, Egyesült Államok; adószám: 4020425222, forgalmi adószám: SK4020425222, nyilvántartási szám: 5444904, bankszámlaszám.: SK53 1100 0000 0029 2589 7947, Swift kód:  TATRSKBX) (a továbbiakban: TEULTD Ltd) keresztül is eljárhat.

(b)    A TEULTD Ltd olyan szolgáltatásokat nyújt a TEULTD Ltd. részére, amelyek célja a TEULTD Ltd. Weboldal ÁSZF szerinti jogainak és kötelezettségeinek a gyakorlása/teljesítése, ideértve különösen a TEULTD Ltd. üzleti modelljével kapcsolatos és Bérleti Szerződéskötés megkönnyítésére irányuló marketing és reklám tevékenységeket, a vevőszolgálatot és a logisztikát.

(c)     A TEULTD Ltd igénybe vehet helyi társaságot annak érdekében, hogy az a TEULTD Ltd alvállalkozójaként eljárva a Szolgáltató üzleti modelljével kapcsolatos marketing és reklám tevékenységeket végezzen, illetve Bérleti Szerződések megkötését megkönnyítse. A Turbado.hu Kft az előző mondatban említett alvállalkozóként jár el.

(d)    A Felhasználó ennek megfelelően elismeri, hogy a jelen Szerződés és a Bérleti Szerződés teljesítése körében – a kényelme érdekében – vele elsősorban a Turbado.hu Kft fog kapcsolatot tartani, ugyanis de facto az fogja a TEULTD Ltd. – a jelen Weboldal ÁSZF, illetve a Bérleti Szerződés szerinti – jogai és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges tevékenységeket (ideértve a vevőszolgálatot és a logisztikát) végezni.

(e)     Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint TEULTD Ltd. adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében; emellett Turbado.hu Kft. elvégez a vevőszolgálat és a logisztika keretén belül a Bérleti Szerződés teljesítéséhez szükséges minden tényleges tevékenységet. A Felhasználó elismeri, hogy a Bérleti Szerződésben a TEULTD Ltd. tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

(f)     A TEULTD Ltd. nevében vagy helyében sem a Turbado.hu Kft., sem pedig a TEULTD Ltd nem köt Bérleti Szerződéseket a Felhasználókkal. Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint TEULTD Ltd. adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. A Felhasználó elismeri, hogy a jelen Weboldal ÁSZF-ben a TEULTD Ltd. tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

(g)    Sem a Turbado.hu Kft. sem pedig a TEULTD Ltd nem részese a jelen szerződésnek vagy a Bérleti Szerződésnek, és a hivatkozott Bérleti Szerződés megkötése során az Ügyfél és a TEULTD Ltd. között közvetítőként nem járnak el. A Turbado.hu Kft. Bérleti Szerződéssel kapcsolatos kizárólagos szerepe az alábbiakban kerül meghatározásra.

1.5       Értesítések

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja a TEULTD Ltd.-t a jelen Weboldal ÁSZF-fel összhangban a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos minden hibáról, illetve, hogy azonnal értesíti a TEULTD Ltd.-t minden olyan tényről, amely hátrányosan befolyásolhatná a szolgáltatások TEULTD Ltd. általi nyújtását.

1.6       Személyes adatok védelme

(a)A jelen Weboldal ÁSZF a összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét és kezelését.

(b)Az Ügyfél a hozzájárulását adja a részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során vagy egyébként a részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az érintett személyes adatok nem kötelező jelleggel kerülnek a részére megadásra, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználónak.

(c)     A TEULTD Ltd. a Felhasználó személyes adatait Személyes Adatkezelőként eljárva kezeli, míg a Turbado.hu Kft. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2. cégjegyzékszám: 01-09-176550 , adószám: 24671378-2-43) a vevőszolgálat és logisztika tekintetében a TEULTD Ltd. és a Turbado.hu Kft. külön szerződése alapján a személyes adatok feldolgozójaként jár el.

(d)A fent megjelölt társaságok a személyes adatokat a jelen Weboldal ÁSZF alapján a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások, illetve további szerződések (így különösen a Bérleti Szerződést) megkötése, valamint ezen szerződések teljesítése és szükséges érvényesítése érdekében kezelik, továbbá azért, hogy a Felhasználót a tevékenységéről és ajánlatairól (marketing célokra) információval lássák el, ideértve az ilyen kereskedelmi információk elektronikus formában történő szolgáltatását is.

(e)A Felhasználó többek között jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, és azokat a Felhasználó Weboldal fiókjába való belépést követően kijavítani vagy törölni.

(f)     A személyes adatok kezelése során a fent megjelölt Személyes Adatkezelő és a Turbado.hu Kft. mint személyes adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a Weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzattal összhangban járnak el.

2.Weboldal

2.1       A Weboldal használatához szükséges műszaki követelmények

(a)     A Felhasználók a Weboldal tartalmát böngészhetik (függetlenül attól, hogy regisztráltak-e). A TEULTD Ltd. a Weboldalon keresztül fenntarthatja bizonyos szolgáltatások nyújtását regisztrált Felhasználóknak.

(b)    A Weboldal használata, és különösen a Weboldalon keresztül bemutatott bérelhető Termékek áttekintése, valamint az ezen Termékek tekintetében Bérleti Szerződések kötésére Megrendelések leadása érdekében a Felhasználó a következőket köteles használni: (i) személyi számítógép, táblagép, okostelefon, vagy más hasonló – internethez kapcsoló és sztenderd internet böngészőt használó – készülék; (ii) aktív email fiók; (iii) az internet böngészőben engedélyezett sütik (cookie) és Javascript.

2.2       A Weboldal funkciói és használata

(a)     A Weboldalt adminisztrátorként a TEULTD Ltd. kezeli és a Weboldal használatát követő szolgáltatásokat a TEULTD Ltd. nyújtja a Felhasználók részére; az ilyen szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéseket a következők jelölik:

(i)azon Termékek katalógusában való böngészés, amelyek tekintetében Bérleti Szerződést kíván kötni (a katalógus böngészésének elindításának pillanatában kezdődő és a böngészés befejezésének pillanatában megszűnő határozott idejű szerződés);

(ii)a Fiók karbantartása (határozatlan időtartamra kötött szerződés);

(iii)Megrendelések leadása Bérleti Szerződések megkötésére (a Megrendelés űrlapjának kitöltéséhez és leadáshoz szükséges időre kötött határozott idejű szerződés, amely a Megrendelés leadásakor vagy a Megrendelés űrlapja kitöltésének és leadásának megszakításakor szűnik meg);

(iv)információk szolgáltatása Hírlevél formájában (határozatlan időtartamra kötött szerződés).

(b)    A Felhasználó a Weboldalt annak céljával, a jogszabályi rendelkezésekkel és a jó modorral összhangban jogosult és köteles használni. A Weboldalt és a Weboldal használatával nyújtott szolgáltatásokat csak az a Felhasználó használhatja, aki a Weboldal ÁSZF-et elfogadja, és azt, valamint a más kötelező erejű jogszabályokat és a jó modort a használat során betartja.

(c)     A TEULTD Ltd. vagy a TEULTD Ltd. érdekében eljáró Turbado.hu Kft. bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználói használat megfelel-e a Weboldal ÁSZF-ben lefektetett feltételeknek és kikötéseknek.

(d)    A Weboldal és a fenti (a) pontban részletezett szolgáltatások használata a Felhasználók részére ingyenesen van biztosítva.

(e)     A Felhasználó elismeri és kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt vagy annak tartalmát saját vagy más jogalanyok javára nem használja ki, a Weboldal működését nem változtatja vagy gátolja meg, terheli túl, fenyegeti, kerüli meg, töri fel vagy egyébként nem avatkozik abba be, és így különösen, nem avatkozik be a Weboldal tartalmába vagy műszaki összetevőibe. Kifejezett tilos a Weboldalt a céljától eltérő célokra használni, ideértve különösen a szpemmelést, bármely más kereskedelmi, hirdetési reklám vagy politikai propaganda vagy más hasonló tevékenység folytatását, illetve bármilyen jogellenes vagy etikátlan módon történő visszaélést a Weboldallal, vagy a Weboldalra olyan tartalom feltöltését, amely a jogszabályokkal, a Weboldal ÁSZF-fel, az üzleti gyakorlattal vagy a jó erkölccsel ellentétes vagy az lenne.

(f)     Ezzel egyidejűleg a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a TEULTD Ltd., a Turbado.hu Kft. vagy a TEULTD Ltd jó hírnevét nem veszélyezteti vagy károsítja meg közvetlenül, illetve a Weboldal védelmének vonatkozó műszaki megoldásaival nem él vissza és azokat nem távolítja el, valamint nem szerez meg vagy él vissza olyan információkkal, amelyhez Felhasználóként nincs hozzáférése, ideértve különösen más Felhasználók személyes információit (mint például a bejelentkezési nevét, jelszavát, elérhetőségeit stb.)

(g)    A TEULTD Ltd., a Turbado.hu Kft. és a TEULTD Ltd a jog által megengedett legkisebb mértékben felel a Weboldal szüneteléséért, ideértve az átmeneti elérhetetlenséget vagy a vis maior okozta részleges elérhetetlenséget, harmadik felek törvénytelen cselekményeit vagy a Weboldalnak a Felhasználó műszaki infrastruktúrájával való inkompatibilitását. 

2.3       A Weboldal elérhetőségének korlátozása, felfüggesztése vagy megszakítása

A a Weboldal szükséges kezelése, javítása, karbantartása érdekében akár a Felhasználók értesítése vagy hozzájárulása nélkül is jogosult a Weboldal elérhetőségét vagy funkcióit korlátozni, felfüggeszteni vagy megszakítani, ideértve különösen (de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó vagy harmadik felek a Weboldallal visszaélnek vagy ez valószínűsíthető róluk, valamint más olyan esetben, amikor a Felhasználó a Weboldal ÁSZF vagy jogszabály alapján fennálló kötelezettségét súlyosan megszegi.

2.4       A Felhasználók regisztrációja

(a)     A Weboldal alapvető funkcióit (így különösen a Termékek katalógusának böngészését) a Felhasználók regisztráció nélkül használhatják. A Weboldal bizonyos funkciói azonban korlátozva vannak regisztrált Felhasználók részére, csak számukra érhetők el.

(b)    A Felhasználó Weboldalon történő regisztrációja többek között a Termékekre vonatkozó Megrendelések leadásához szükséges.

(c)     Ahhoz, hogy a nem regisztrált Felhasználó regisztrált Felhasználóvá váljék, köteles a Weboldalon elérhető regisztrációs űrlapot kitölteni, így különösen a regisztrációs űrlapon teljes, pontos és valós információkat megadni, és az ott megadott azonosító adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a TEULTD Ltd-t – írásban vagy a regisztrációval megegyező formában – értesíteni; ennek elmaradása hiányában a TEULTD Ltd. az eredetileg megadott adatokat köteles irányadónak tekinteni.

(d)    A regisztrált Felhasználó a Weboldalon található Fiókjába csak a TEULTD Ltd. által – a regisztráció során a regisztrációt és a Megrendelés leadását megerősítő – a Felhasználó részére küldött emailben foglalt linken keresztül tud bejelentkezni.

2.5       A Felhasználó Weboldallal kapcsolatos elismerő nyilatkozatai

(a)     A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a Weboldalon általa elmentett adatok tartalmáért, amelyeknek tényszerűnek és valósnak kell lenniük, és nem lehetnek ellentétesek semmilyen jogszabályi rendelkezéssel vagy a jó modorral.

(b)    A Felhasználó elismeri, hogy a Weboldal ÁSZF megsértése esetén a TEULTD Ltd. – a  Weboldal ÁSZF megsértése súlyának függvényében – jogosult a Felhasználó által bevitt adatok tartalmát törölni, azonnali hatállyal megszüntetni és/vagy vagy megszakítani a szolgáltatás nyújtását, illetve a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését – a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférés blokkolásával – megakadályozni.

(c)     A Felhasználó elismeri, hogy a Weboldal Adminisztrátor tárolja az őt érintő minden adatot (mint például a Felhasználó által a Weboldalon bevitt információkat, a Felhasználó részére kibocsátott számlákat, a Felhasználó által leadott Megrendeléseket és minden más hasonló információt).

(d)    A regisztrált Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a TEULTD Ltd. az általa, a Turbado.hu Kft. vagy a TEULTD Ltd által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, valamint üzleti bejelentéseket, értesítéseseket vagy tartalmakat (beleértve a promóciós vagy hirdetési jellegű bejelentéseket, értesítéseseket vagy tartalmakat) küldhet a Felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott email címre. A Felhasználó fent megjelölt hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amelyet a Felhasználói Fiók beállításainak a „Felhasználó beállítások (Preferences)” része alatt és/vagy az Ügyféltámogatáson keresztül telefonon vagy személyes találkozó útján tehet meg.

(e)     A Felhasználó elismeri, hogy a TEULTD Ltd  nem felel a sajtóhibákért továbbá szükség szerint fenntartja magának a jogot a Weboldal tartalmának megváltoztatására, ideértve a Weboldalon keresztül kínált Termékek körének vagy a Termékek jellemzőinek vagy más szolgáltatásoknak a megváltoztatását. Az ilyen változtatások nem kívánják meg a Felhasználó előzetes értesítését.

(f)     A Felhasználó elismeri, hogy a Weboldallal kapcsolatban emailen, illetve azonnali üzenetküldő kommunikációval vagy bármely más hasonló szoftverrel vagy készülékkel küldött tájékoztatások nem titkosítottak.

2.6       TEULTD Ltd. elismerő nyilatkozatai

(a)     A TEULTD Ltd. elismeri, hogy a TEULTD Ltd. vagy a Turbado.hu Kft. által a Weboldalon közzétett információk tájékoztató és nem kötelező jellegűek, azok – a jelen Weboldal ÁSZF vagy a Bérleti Szerződés ellentétes rendelkezései hiányában – nem minősülnek szerződéskötésre vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, kivéve, ha ellentétes kikötés másként nem rendelkezik.

(b)    A TEULTD Ltd. a Regisztrált Felhasználók részére üzemeltetőként eljárva lényegében nem tartozik felelősséggel a Weboldalnak a Felhasználók által kialakított tartalma és a Regisztrált Felhasználók által a Weboldalra feltöltött adatok tekintetében, hacsak arra vonatkozó hiteles információt nem kap, hogy az érintett tartalom harmadik fél jogait sérti vagy bármilyen más módon jogellenes. Az ilyen hiteles információ kézhezvételével a TEULTD Ltd. köteles a hiteles információ tárgyát képező tartalomhoz való hozzáférést szükséges késedelem nélkül megszüntetni.

2.7       Reklamációs eljárás

(a)     A Felhasználók a TEULTD Ltd. által a Weboldalon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás tekintetében a következő email címre történő email küldésével tehetnek bármely reklamációt: szia@turbado.hu

(b)    A reklamációt tartalmazó emailben a Felhasználó köteles a TEULTD Ltd. részére a reklamáció tárgyát képező körülményről a lehető legrészletesebb információkat megadni, ideértve a reklamáció tárgyának típusát és előfordulási idejét és a Felhasználó elérhetőségét.

(c)     A vizsgálat megkönnyítése és meggyorsítása érdekében a reklamációkat a Turbado.hu Kft. köteles megvizsgálni.

(d)    Valamennyi reklamációt szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb annak megküldésétől számított 14 napon belül meg kell vizsgálni.

(e)     A reklamációra a választ a Felhasználó reklamációban megjelölt email címére küldött email útján vagy – ha a Felhasználó más elérhetőséget adott meg, úgy azon – más módon a TEULTD Ltd. vagy a TEULTD Ltd. nevében eljáró Turbado.hu Kft. köteles a Felhasználónak megadni.

2.8       Jelen Weboldal ÁSZF módosítása

A TEULTD Ltd. jogosult jelen Weboldal ÁSZF módosítására. A Felhasználókat tájékoztatni kell bármely ilyen módosításról, a módosítás hatályba lépésének idejével együtt. A Weboldal ÁSZF szerinti szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználót köti a módosított Weboldal ÁSZF. Azon Felhasználót, aki a szolgáltatásokat a Weboldal ÁSZF egy korábbi változata szerint kezdte el igénybe venni, csak akkor köti a módosított Weboldal ÁSZF, ha a Felhasználó az adott módosítást – a Weboldalon űrlapba foglal, módosításra vonatkozó megfelelő nyilatkozat útján – elfogadta.

2.9       Záró rendelkezések

(a)     Amennyiben az illetékes bíróság jelen Weboldal ÁSZF bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, úgy a Weboldal ÁSZF (beleértve annak valamennyi további rendelkezését) hatályos és érvényes marad, mintha ezen érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés soha nem is lett volna a Weboldal ÁSZF része.

(b)    Jelen Weboldal ÁSZF-re az Egyesült Királyság joga az irányadó. A választott irányadó jog semmilyen módon nem korlátozza vagy zárja ki a Felhasználónak a Magyarországon irányadó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt jogait.

(c)     A jelen Weboldal ÁSZF alapján bármely szerződést kötő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogvitáikat barátságos úton, bíróságon kívül rendezik. Amennyiben az ilyen vitarendezés nem lehetséges, úgy a jogvitát annak rendezése érdekében az illetékes bíróság elé lehet utalni.