Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat


Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.turbado.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése érdekében kezeljük.
A Turbado.hu Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) rögzített előírásokat. Az érintettek megadott személyes adataik alábbiak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az Adatkezelő és ügyfelei közötti szerződések teljesítése érdekében, az ügyfelek által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, s rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

 

Adatok

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
A felhasználói regisztráció illetve ügyfél által adott megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Adatkezelőként kizárólag az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, lakcím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, email cím. (Számunkra ez azért is szükséges, mert minden értékesítésről számlát állítunk ki.)

 

Az ügyfelek adatait, mint Adatkezelő - tárolhatjuk, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatjuk. A felhasználók adatait közvetlen üzletszerzésre csakis külön erre irányuló hozzájárulásuk esetén használjuk fel. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó illetve ügyfél kérésére kötelesek vagyunk törölni, illetve megsemmisíteni.

 

A weboldal megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezeknek a célja leggyakrabban inkább statisztikai jellegű, míg egyes esetekben a felhasználók illetve ügyfelek egyértelmű azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor - például megrendelők kitöltése - a felhasználók illetve ügyfelek beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk. A Turbado.hu Kft. a birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által (megadáskor) ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, továbbá azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

 

Weblapjainkon a személyi adatoktól eltérő, a bejelentkezéshez használt adatokat is gyűjtünk, ezek azonban a felhasználók illetve ügyfelek számítástechnikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezők IP címe, böngészőjének típusa, egyes cookie információk, tartózkodási országa, internetszolgáltatója, milyen webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el oldalunkat. Ezeket a személyes jellegűnek tekinthető (de nem az Infotv. szerinti személyes) adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, és tároljuk. További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha jogszabály teszi kötelezővé vagy az illetékes hatóságok erre külön utasítást adnak.

 

Amennyiben egy felhasználó vagy ügyfél az ebben a dokumentumban leírtakkal össze nem egyeztethetően jár el, illetve törvénytelen magatartást tanúsít, akkor a törvényes eljárás megindításához mi magunk kezdeményezzük azonosítását.


Internetes oldalainkról olyan, a Turbado.hu Kft. helyes működéséért felelős web alapú (szkript) programok, cookie-k és illesztőeszközök (plugin-ok) kerülhetnek felhasználóink és ügyfeleink számítógépeire, amelyek felhasználóink és ügyfeleink internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől elhatároljuk magunkat.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor illetve az ügyfél által leadott megrendeléskor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

Hozzáférés és adatmódosítás

A felhasználó és az ügyfél az általa megadott személyes adatokat bármikor módosíthatja a weboldalon megadott elérhetőségeken keresztül (levélben/elektronikus levélben).

 

Adatok törlése

A felhasználó és az ügyfél az általa megadott személyes adatok törlését és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti az impresszumban megadott elérhetőségeken keresztül (levélben/elektronikus levélben).

 

Az adattárolás időtartama

A személyes adatokat csak az Adatkezelő és ügyfele közötti szerződés időtartama alatt tároljuk, mivel az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez arra szükség van, kivéve ha jogszabály másképpen rendelkezik.

 

Biztonság

Az Adatkezelő által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen.

Az ügyfél adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében a Turbado EU LLC (székhelye: 113 Barksdale Pro Center, Newark, DE 19711-3258, USA melynek magyarországi képviselője: Turbado.hu Kft. cím: 1013 Budapeset, Attila út 2 Hungary, web: www.turbado.hu, e-mail: szia@turbado.hu, Cg.01-09-176550, Adószám 24671378-2-41) és Treskot SE (Zámocká 30, 811 01 Bratislava) valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi  Európa u. 2.) cégeknek, mint az Adatkezelő szerződött partnereinek adjuk át, melyhez az ügyfél  az adatai megküldésével kifejezetten hozzájárul. Partnereink a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A felhasználók és ügyfelek adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőlünk elvárhatót megteszünk, különös tekintettek a vonatkozó hatályos jogszabályok (köztük az Infotv.) előírásaira.

 

Elérhetőség

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van keresse társaságunkat:

Turbado.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

(1013 Budapeset, Attila út 2.)

Telefon:06304585851

E-mail:  szia@turbado.hu