ÁSZF Adásvételi

A Turbado.hu Kft. Adásvételi Szerződésének Általános Szerződési Feltételei

 

Kelt: 2014.11.20.

 

1.     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.      Bevezető rendelkezések

1.1.1.        Jelen dokumentum az Ügyfél (lásd az alábbi meghatározást) mint vevő és a Turbado.hu Kft. (lásd az alábbi meghatározást, amely a továbbiakban Eladóként is meghatározásra került) mint eladó között megkötésre kerülő és a Termék vagy Termékek (lásd az alábbi meghatározást) adásvételére és az Eladó által további szolgáltatások nyújtására irányuló adásvételi szerződések (a továbbiakban mint „Adásvételi Szerződés”) általános szerződési feltételeit rögzíti. A jelen dokumentumban az Adásvételi Szerződésre tett minden hivatkozás a jelen általános szerződési feltételekre tett hivatkozásként értendő.

1.1.2.        Jelen dokumentum ingyenesen elérhető a Weboldalról (lásd az alábbi meghatározást) minden Felhasználó (lásd az alábbi meghatározást) számára, és minden Felhasználó jogosult azt kinyomtatni, letölteni, illetve merevlemezre lementeni vagy a tartalmát más módon megőrizni.

1.1.3.        A Felhasználó köteles megismerkedni az Adásvételi Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel, illetve, mivel jelen dokumentum rögzíti a Felhasználónak az Adásvételi Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, köteles azokat bármely Termékre vonatkozó Megrendelésnek a Weboldalon keresztül történő leadása előtt elfogadni.

1.2.      Egyedi szerződések

Az Adásvételi Szerződés egy egyedi jogi aktus, amely az Adásvételi Szerződést kötő Felek által esetlegesen megkötött más jogi megállapodáshoz vagy szerződéshez nem kapcsolódik. Így különösen, az Adásvételi Szerződés független azon megállapodástól, amely alapján a Felhasználó jogosult a Weboldal használatára.

1.3.      Meghatározások

1.3.1.        Turbado.hu Kft.: a Turbado.hu Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-41) jelenti;

1.3.2.        Weboldal a www.turbado.hu domain név alatt elérhető internetes portált jelenti. Tárhelyszolgáltató neve, webcíme: https://www.exoscale.ch/

1.3.3.        Felhasználó a Weboldalt regisztrációval vagy anélkül használó  személyt jelenti; a Felhasználó regisztrálhatja magát annak érdekében, hogy bizonyos, a regisztrált Felhasználók részére fenntartott szolgáltatásokat is fogadhasson;

1.3.4.        Ügyfél – azt a természetes személyt jelenti, akivel az Eladó az Adásvételi Szerződést kötötte;

1.3.5.        Adásvételi Szerződés – az Adásvételi Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel összhangban kötött azon megállapodást jelenti, amelyben az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék tulajdonjogát átruházza az Ügyfélre, illetve amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal az alábbiakban meghatározott Vételárnak az Eladó részére történő megfizetésére és a Termék átvételére;

1.3.6.        Termék bármely olyan, a Weboldalon részletesen ismertetett új, eredeti, gyári csomagolású Terméket jelenti, amely tekintetében az Eladó Adásvételi Szerződéseket kíván kötni; a jelen dokumentumban a Termékre egyes számban tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amely kiterjed a Termékekre (többes számban) is;

1.3.7.        Felek az Eladót és az Ügyfelet jelenti, és a “Fél” ezen jogalanyok bármelyikét jelenti.

1.3.8.        Vételár a Terméklistában minden egyes Termékre meghatározott mértékű, az Ügyfél által a Termék tulajdonjogának átruházásáért az alábbi 5.2 pontban meghatározottak szerint az Eladónak fizetett pénzösszeget jelenti.

1.3.9.      Megrendelés a Felhasználónak Termék vagy Termékek tekintetében az Adásvételi Szerződés kötésére – a Weboldalon keresztül elérhető elektronikus formában – tett ajánlatát jelenti.  

1.4.      Az Adásvételi Szerződés tárgya

1.4.1.        Az alábbiakban rögzített követelmények teljesítésével a Felek Adásvételi Szerződést kötnek az Ügyfél által a Weboldalon elérhető Terméklistából választott Termék használatára.

1.4.2.        Az Adásvételi Szerződés alapján az Eladó biztosítja az érintett Terméket – azaz átruházza annak tulajdonjogát - az Ügyfél számára, az Ügyfél pedig – a Vételár megfizetésének függvényében – megszerzi a Termék tulajdonjogát. Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (B2B ügyfél) vásárlása esetén, ha forgalmi adó visszatérítési - és/vagy költséglevonási igény mellett kerül megrendelésre a termék, úgy a B2B ügyfél köteles kitölteni a weboldali kosár "Cégadatok" bekezdés alatti mezőit és választani a felajánlott garancia-program valamelyikéből (3 hónap vagy 1/2 év időintervallum) - mely a fizetendő végösszegben is változást jelent, az ott feltüntetteknek megfelelően. Mivel a B2B ügyleteket nem szabályozza a PTK, ezért a 14 napos pénz-visszafizetési garancia sem alkalmazható. Kizárólag az átvételkor felismert, gyári meghibásodások/sérülések esetére terjed ki a csere/visszatérítés lehetősége, ha igényét az átvevő maximum 24 órán belül jelzi az ügyfélszolgálat felé.

1.4.3.        Az Eladó ezen kívül köteles az Ügyfél számára biztosítani a Termékhez kapcsolódó további szolgáltatásokat és azok használatát a Megrendelésben – vagy ha azokat az Adásvételi Szerződés időtartama alatt külön rendelték meg, úgy az abban – foglaltak szerint.

1.5.      Turbado.hu Kft. szerepe

1.5.1.        Az Eladó az Adásvételi Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása/teljesítése - ideértve különösen az Adásvételi Szerződések megkönnyítését, a marketing és reklám tevékenységeket, a vevőszolgálatot és a logisztikát – során alvállalkozóként igénybe vehet helyi társaságot. A Magyarországon teljesítésre kerülő Adásvételi Szerződések kapcsán a Turbado.hu Kft.  Eladóként jár el.

1.5.2.        Az Ügyfél ennek megfelelően elismeri, hogy az Adásvételi Szerződés teljesítése körében – a kényelme érdekében – vele a Turbado.hu Kft. fog kapcsolatot tartani, ugyanis de facto az fogja az Eladó – a jelen ÁSZF, illetve az Adásvételi Szerződés szerinti – jogai és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges tevékenységeket (ideértve a vevőszolgálatot és a logisztikát) végezni.

1.5.3.        Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint az Eladó adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében; emellett a Turbado.hu Kft. elvégez a vevőszolgálat és a logisztika keretén belül az Adásvételi Szerződés teljesítéséhez szükséges minden tényleges tevékenységet; hozzáféréssel rendelkezik az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz és azokat a jelen Adásvételi Szerződés teljesítésére irányuló tevékenységek elvégzése érdekében kezeli. A Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adásvételi Szerződésben a az Eladó tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

1.5.4.        Az Eladó nevében vagy helyében harmadik fél nem köt Adásvételi Szerződéseket a Felhasználókkal. 

2.     AZ ADÁSVÉTELI Szerződés MEGKÖTÉSE

2.1.      Az Adásvételi Szerződésmegkötésének általános feltételei

2.1.1.        A Vételárak Weboldalon közzétett - minden esetben bruttó - összege nem minősül a Ptk. értelmében vett ajánlatnak. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Adásvételi Szerződés megkötése érdekében elérhető Terméklista, illetve a Vételárak összege tekintetében változtatásokkal éljen.

2.1.2.        Az Adásvételi Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor az Eladó megerősíti (elfogadja) a Megrendelést. A Vételár összege, a Termék/Termékek Ügyfélnek átadandó részletes leírása, illetve az Eladónak a Megrendelésre adott megerősítésében foglalt feltételek a Megrendelés megerősítésének pillanatában minősülnek kötelező erejűnek. A Megrendelés megerősítése emailben kerül megküldésre az Ügyfélnek.

2.2.      Megrendelés leadása

2.2.1.1.     A Felhasználó a Megrendelést azon Termék/Termékek tekintetében adja le, amelyekre Adásvételi Szerződést kíván kötni.

2.2.1.2.     A Megrendelés leadását a Felek az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak tekintik. A Megrendelés leadásával az Ügyfél megerősíti, hogy: azt a meghatározott Terméket választja, amelyre tekintettel az Adásvételi Szerződést meg kívánja kötni; elfogadja a Vételár összegét, valamint az Eladó által az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatosan az Ügyfélnek nyújtandó  egyéb szolgáltatások díjainak – az Eladó mindenkori árlistájában meghatározott – összegeit; megismerte a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, ezen feltételek képezik az Adásvételi Szerződést, amelyet az Eladóval kíván megkötni, illetve ugyanezen rendelkezések szabályozzák az Ügyfél és az Eladó szerződéses jogviszonyát, amelyeket az Ügyfél elfogad.

2.2.2.        A Felhasználó a Megrendelés leadásával regisztrálja magát a Weboldalon.

2.2.3.        A Megrendeléseket a Weboldalon keresztül, online vagy az Eladó által megjelölt bármely más módon lehet leadni (az Eladó így különösen bevezetheti, hogy a Megrendeléseket le lehessen adni telefonon, írásban vagy személyesen, és a Megrendelések más új leadási módjának ilyen bevezetése nem minősül az Adásvételi Szerződés módosításának). A Megrendelés ilyen más módon történő leadása egyben a Felhasználó regisztrációjának minősül.

2.2.4.        A Felhasználó a Megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni a Megrendelésben kitöltött információk teljességét és helyességét. Az adatbeviteli hibákról az űrlap automatikusan tájékoztatja az ügyfelet: piros fejlécben kiírva a hiba helyét és jellegét. Amennyiben ennek kijavítása után sem sikerül bevinni a kívánt adatot: segítség kérhető a [email protected] vagy a 06304585851 elérhetőségeken. 

2.2.5.        A Megrendelés akkor minősül online leadottnak, amikor valamennyi megkívánt, a szállításhoz szükséges információ ki van töltve a kosár felületén és a Felhasználó ráklikkel az elfogadás - "megrendelem/fizetek" - ikonra.

2.2.6.        A Felhasználónak az Adásvételi Szerződés kötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége a Megrendelés leadásától számított 30 napos időszakig tart. A Megrendelés leadását követően az Adásvételi Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor a Felhasználó az alábbi 2.4 pontban foglaltak szerint megkapja az Eladó megerősítő emailjét. 

2.2.7.        A Felhasználó elfogadja, hogy az Eladó minden egyes Termék tekintetében jogosult korlátozni az egy Megrendelés leadásával leadható Termékcikkek mennyiségét.

2.3.      Megrendelés űrlapján megkívánt információk

2.3.1.        A Megrendelés űrlapja elsősorban a következő adatok feltüntetését kívánja meg:

2.3.1.1.     a Felhasználó azonosító adatai (keresztnév és családi név, cím, telefonszám, e-mail cím), és szállítási cím, ha az különbözik a Felhasználó címétől;

2.3.1.2.     a Felhasználó számlázáshoz szükséges naprakész adatai (beleértve a nevét, címét, adószámát).

2.3.1.3.     a Felhasználó által választott Termék(ek) – beleértve annak nevét (és kereskedelmi kódját) és a fizetés módját, illetve a választandó csomag fajtáját: így az lehet Basic - alapáras - vagy Premium - plusz 10 százalékos - de minimum 6000 HUF - összeggel növelt szolgáltatáscsomag). 

2.3.1.4.     a Megrendelés űrlapja magában foglal vagy magában foglalhat további információkat (amely függhet a Felhasználó választásától) ideértve: a Vételár összegét; címkézést és a megrendelt Termék(ek)kre vonatkozó megrendelt szolgáltatások pontosabb meghatározását; a Termékek kiszállítási idejét és – amennyiben azokban megállapodás született – a vonatkozó szolgáltatások teljesítését és azok terjedelmét;

2.3.1.5.     a Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan részét képező jelen Adásvételi Szerződés feltételeit megismerte, hogy ezen feltételeket feltétel nélkül elfogadja, valamint a Felhasználó azon nyilatkozatát, hogy megismerte az Adásvételi Szerződés felmondásának feltételeire vonatkozó utasításokat;

2.3.1.6.     a Felhasználónak az általa szolgáltatott adatok valóságtartalmára vonatkozó nyilatkozatát.

2.3.2.        A Felhasználó kizárólagosan felel a Megrendelésben kitöltött információk pontosságáért, valóságtartalmáért, teljességéért és helyességéért.

2.4.      Megrendelés átvétele és megerősítése

2.4.1.        A Felhasználó által leadott Megrendelés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A Megrendelés leadását és Szolgáltató általi átvételét az Eladó azonnal elektronikusan elismeri. Ha a Megrendelés teljesítése lehetséges, úgy a megerősítő email Felhasználónak történő elküldésével megerősítésre kerül a Megrendelés teljesítésre történő elfogadása is. Ezen megerősítés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében a Felhasználó által az Adásvételi Szerződés megkötésére tett ajánlat elfogadásának minősül. Az Eladó válaszának hiánya semmilyen körülmények között nem tekinthető a Megrendelés elfogadásának.

2.4.2.        A megrendelt Termék raktárhiánya vagy a Megrendelés más okból történő teljesíthetetlensége esetén az Eladó – a jogszabályi rendelkezésekben meghatározott határidőn belül – emailben tájékoztatja erről az Ügyfelet az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címén vagy az Ügyfél regisztrációs adatain keresztül, illetve ezen információt telefonon közli az Ügyféllel.  

2.4.3.        Ha a Megrendelés egészében nem, csak részben teljesíthető, az Eladó felajánlhatja az Ügyfélnek: (i) a Megrendelés teljes törlését (amely – annak korábbi megkötése esetén –  az Adásvételi Szerződés megszűnését eredményezi); (ii) a Megrendelés részleges törlését a Megrendelés nem teljesíthető része tekintetében (amely esetben a Megrendelést annak nem törölt része tekintetében teljesíteni kell); (iii) a Megrendelés felosztását és a Megrendelés eredeti teljesítési határidővel nem teljesíthető része tekintetében új teljesítési határidők megállapítását (amely esetben a Termékek külön csomagban is kiszállíthatók). Amennyiben az Ügyfél egyik előbbi lehetőséget sem választja, vagy ha az Ügyféllel az Eladón kívül álló okból nem sikerült felvenni a kapcsolatot, úgy az Eladó azon Termékeket, amelyek tekintetében az Ügyfél Megrendelése teljesíthető, köteles kiszállítani, míg a Megrendelés másik részét törölni kell, és az Ügyfelet emailben értesíteni kell az ilyen részleges kiszállításról, illetve törlésről.  

2.4.4.        Ha az Ügyfél a Vételárat előre kifizette és a Megrendelés törlésre vagy részlegesen törlésre kerül, úgy az Eladó köteles a Vételárat vagy – részleges törlésnél – annak részét az Adásvételi Szerződés további rendelkezéseivel összhangban az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

2.4.5.        A Megrendelés Szolgáltató általi olyan törlését vagy elutasítását, amelyre a fenti rendelkezések vonatkoznak, a Felek az Adásvételi Szerződéstől való elállásra vonatkozó szerződéses jog gyakorlásaként értelmezik, amellyel az Eladó az Adásvételi Szerződés Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül jogosult élni.

2.4.6.        A Felek megállapodnak, hogy az Eladó jogosult az Adásvételi Szerződéstől annak Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül elállni, ha a megrendelt Termék az Eladó telephelyén nem áll rendelkezésre, vagy ha az Ügyfél a Vételár teljes összegének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget ill. ha az Ügyfél korábban vagy az aktuális szerződés folyamatában az Eladónak bármilyen kárt okoz.

2.4.7.       A Turbado.hu Kft. a felmerült vásárlói panaszokat minden esetben kivizsgálja, az írásban felvetett, és a személyesen felvetett, de azonnal nem megválaszolható panaszokra mindig írásbeli választ ad (a [email protected] email fiókon keresztül). Amennyiben a  panasz kivizsgálására egy munkanapon belül nincs lehetőség, abban az esetben is egy napon belüli választ küld, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 30 napon belül válaszol a panaszra. Amennyiben az érdembeli válasszal a végfelhasználó nem ért egyet, úgy lehetősége van azt jelezni. Ebben az esetben a Turbado.hu Kft. köteles a panaszról egyedi számmal ellátott jegyzőkönyvet felvenni, illetve személyes panaszkezelés esetén a vásárlónak jogában ál kérni a vásárlók könyvét. A fentieken felhasználónak a végfelhasználónak jogában van az ODR rendszerében - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU - panaszt benyújtani, ahol Online módon kezdheti meg jogvitájának rendezését, vagy fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez, annak elérhetőségein (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: [email protected]).

3.     Ügyfél ELISMERŐ NYILATKOZATAI

3.1.1.        A Megrendelés leadásával a fogyasztónak minősülő Ügyfél ezennel elismeri, hogy az Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően megfelelő tájékoztatást kapott a Termék jellemzőiről; az Adásvételi Szerződés tárgyáról és ezen tárgy jellegzetességeiről; a Felek jogairól és kötelezettségeiről; a fizetési feltételekről; a díjak összegéről és azok valamennyi eleméről (beleértve az adókat és illetékeket); a szállítási feltételekről (beleértve annak időpontját és költségeit); azon jogáról, hogy az Adásvételi Szerződéstől a Termék kiszállítását követő 14 napon belül  elállhat; azon időszakról, amely alatt az Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége fennáll; a Termék hibáival kapcsolatos értesítések megtételének helyéről és módjáról.

3.1.2.        Az Eladó a Termék kiszállításakor írásban biztosítja az Ügyfél részére a fenti információkat.

4.     A Termék KISZÁLLÍTÁSA és KEZELÉSE; REKLAMÁCIÓK; A Termék KICSERÉLÉSE, KIJAVÍTÁSA ÉS  VISSZASZOLGÁLTATÁSA

4.1.      Termék kiszállítása       

4.1.1.        Az Adásvételi Szerződés megkötésével az Eladó köteles az Ügyfél által leadott és az Eladó által megerősített Megrendelésben megjelölt Termékeket az alábbi 4.1.5 pontban foglalt határidőn belül szállítani. Az Eladó a Terméket hibamentesen köteles kiszállítani.

4.1.2.        Amennyiben az Ügyfél úgy döntene, a Termék kiszállítása biztosítható a Turbado.hu Kft. telephelyére is a fentebb jelölt határidőn belül. Ez utóbbi esetben az Ügyfelet a Turbado.hu Kft. értesíti az átvételre váró Termékről. Amennyiben a Termék 7 napon belül nem kerül átvételre, azt a Felek úgy tekintik, mint az Adásvételi Szerződés súlyos megszegését, amely – a Megrendelés rendelkezései alapján – feljogosítja az Eladót arra, hogy az Adásvételi Szerződéstől az Ügyfélnek küldött email útján elálljon. Ebben az esetben, az Ügyfél által kifizetett Vételárat az Eladó köteles az Adásvételi Szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

4.1.3.        A Termék kiszállítható harmadik fél szállítmányozó céggel is (beleértve a futárszolgálatokat is). A Termék ki- illetve garanciális visszaszállítása minden esetben díjmentes (kivéve COD kiszállítás) az Ügyfél számára, mert ezt a terhet a Turbado.hu KFT vállalja.

4.1.4.        A Terméknek az Ügyfél általi közvetlen átvételétől eltérő kiszállítási módja esetén, illetve a Termék helyi raktárról (azaz a Turbado.hu Kft. partnereinek raktárából) történő megrendelése esetén az Eladó 2-4  munkanapon belül köteles a Terméket az Ügyfélnek az Ügyfél Megrendelésében meghatározott címére kiszállítani. A fenti szállítási határidő a teljes Vételárnak a megerősítő emailben megjelölt bankszámlán történt jóváírásakor kezdődik, kivéve, ha az Ügyfél a vételárnak a kiszállításkor, készpénzben történő megfizetése mellett döntött, amely esetben a szállítási határidő az adott Ügyfélnek a megerősítő email kézhezvételétről küldött megerősítésekor kezdődik.

4.1.5.        A Termék kiszállításakor az Ügyfél köteles megvizsgálni (ellenőrizni), hogy a Terméken találhatók-e az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelés (lásd a fenti meghatározást) látható jelei, illetve, hogy a Terméknek van-e látható sérülése.

4.1.6.        A Termék hibájának meghatározása és kijavítása kizárólag márkaszerviz vagy szerződött partner által lehetséges. Minden vitás esetben a szerviz hivatalos szakvéleménye a mérvadó. 

4.2.      Teher- és kárveszélyviselés

4.2.1.        Az Ügyfél a kézhezvétel (birtokbavétel) napjától kezdve viseli a Termék terheit. A Termékben beállott kár megtérítésére senkit sem lehet kötelezni

4.3.      Reklamációs eljárás

4.3.1.        Az Ügyfél kényelme érdekében az Adásvételi Szerződéssel, és különösen a Termék Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelésével kapcsolatos minden reklamációt a Turbado.hu Kft.-hez kell küldeni, és az érintett Terméket a Turbado.hu Kft. 1013 Budapest, Attila út 2 szám alatt található telephelyére kell eljuttatni. A reklamációt írásban a Turbado.hu Kft.  címére vagy emailben a [email protected] címre kell elküldeni. A Felek elismerik, hogy a fenti rendelkezésekkel összhangban megküldött reklamációkat úgy kell tekinteni, mintha azokat közvetlenül az Eladónak küldték volna meg.

 Üzleti ügyfelek (jogi személyek és egyéni vállalkozók) esetén a garanciális feltételek a következők:

- Garanciális javítást csak a gyártó biztosít, mely alól kivételt képez a külön megfizetett Turbado-garancia opciója. 

- Ha speciális megállapodás estén a Turbado.hu Kft a jótállási igényt elfogadja, akkor a kárrendezési időintervallum 60 nap.

- Pénz-visszafizetés nem lehetséges

4.3.2.        A reklamációkat szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb azok kézhezvételétől számított 14 napon belül el kell intézni.

4.3.3.        Az Ügyfél kényelme érdekében a reklamáció megtehető a Weboldalon elérhető reklamáció formanyomtatvány felhasználásával.

4.4.           Az Eladó kellékszavatossága

4.4.1.        Ha az Adásvételi Szerződés tárgyát képező Termék annak kiszállításakor nem felel meg az Adásvételi Szerződésnek, az Eladó köteles az adott Terméket kijavítani, vagy azt egy új Termékre kicserélni. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás a Magyarországon hatályos rendeletek szerint vonatkozik  - a Turbado.hu Kft közreműködésével/által - a TEULTD Ltd által értékesített/bérbeadott összes termékre. A bruttó 10000Ft-ot meg nem haladó kiskereskedelmi áru tartós fogyasztási cikkekre a termékszavatosság, míg az azt meghaladó termékekre a jótállás szabályai irányadóak.

 

4.4.2.        A Termék akkor tekinthető úgy, mint amely megfelel az Adásvételi Szerződésnek, ha az használható azon célra, amelyre a Terméket jellemzően használják, és ha a jellemzői megegyeznek az azonos fajtájú árucikkek jellemzőivel, valamint, ha a Termék – a Termék gyártója, eladója, vagy ezek képviselője, valamint a szolgáltatók vagy a Turbado.hu Kft. által nyilvánosan a Termék jellemzőivel és az ezen jellemzők várható időtartamával kapcsolatban tett biztosítások (ideértve különösen a Termék megfelelőségi jelölésén tett biztosításokat és a Termék csomagolásán, valamint a Termék reklámjában megjelölt információkat) alapján – megfelel a Felhasználó elvárásainak. A Termék nem felel meg az Adásvételi Szerződésnek, ha az a fenti jellemzőknek nem felel meg, így különösen, ha olyan hibát tartalmaz, amely miatt rendeltetésszerűen vagy egyáltalán nem használható.

4.4.3.        A Termék kiszállításától számított 6 (hat) hónapon belül észlelt az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelés esetén a Felek vélelmezik, hogy a Termék annak kiszállításakor nem felelt meg az Adásvételi Szerződésnek.

4.4.4.        A Termék kijavítását vagy kicserélését a nem megfelelő Termék Turbado.hu Kft.-hez történő megküldésekor úgy kell teljesíteni, hogy a Termék megvizsgálását követően a Turbado.hu Kft. – az Eladó kötelezettségeit teljesítve – köteles azt a fenti 4.4.1 ponttal összhangban új Termékre kicserélni, vagy a típus aktuális, legutolsó árán beszámítani más típus összegébe.

4.4.5.        Ha a Termék kijavítása vagy kicserélése megfelelő határidőn belül nem lehetséges, vagy az ilyen kijavítás vagy kicserélés az Ügyfél jelentős kényelmetlenségének kockázatával járna, az Ügyfél jogosult az Adásvételi Szerződést felmondani vagy az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos költségeinek csökkentését követelni, így különösen az Ügyfél engedményt követelhet a Vételárból; a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Továbbá az Ügyfél jogosult pénzvisszafizetést igényelni a megrendeléstől számított 15 napon át, - illetve Premium ügyfélként az első 15 napban a teljes összeget, a második 15 napban pedig az alapösszeget, prémium díj nélkül igényelheti vissza, így összesen 30 napon át - ha a Terméket nem találta megfelelőnek annak használata során. A pénz visszafizetési garancia érvényesítéséhez a terméket saját, gyári dobozában az összes tartozékával együtt szükséges visszaszolgáltatni a forgalmazónak, ugyanez vonatkozik a garanciális csere készülékekre is.

4.4.6.        A Termék kézhezvételét követő két év alatt az Ügyfél a Termék hibájának felfedezését követően azonnal, de legkésőbb a Termék Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelése felismerésétől számított 2 (két) hónapon belül jogosult a Termék kijavításának vagy kicserélésének követelésére vonatkozó jogát gyakorolni. Elegendő a 2 hónapos időtartamon belül értesítenie az Eladót a jelen pontban rögzített követeléseiről.

4.4.7.        Amennyiben a Felek a Termék azonos vagy hasonló modellre való kicserélésében állapodnak meg, úgy az ilyen új Termék kiszállítását szükségtelen késedelem nélkül, de legfeljebb a Feleknek a Termék kicserélésére vonatkozó megállapodásától számított 30 munkanapon belül kell teljesíteni. Javítás esetén a javítási idő maximum 30 munkanap lehet, amely túlhaladtával az Ügyfél számára biztosítani kell az eszköz értékének visszautalását, vagy közös megegyezéssel egy hasonló termék cseréjét.

4.4.8.        Az Ügyfél nem hivatkozhat a Termék fenti értelemben vett olyan az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelésére, amelyről az Eladó vagy a Turbado.hu Kft. az Adásvételi Szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően vagy a Termék kiszállításakor értesítette az Ügyfelet, illetve amelyről az Ügyfélnek – a Termék kiszállításának körülményei folytán – tudnia kellett.

4.4.9.        A Termék kijavítását vagy kicserélését írásban meg kell erősíteni, amely történhet elektronikus formában email küldése útján vagy az Ügyfél Weboldal fiókjából letöltéssel.

4.5.          A Termékek visszaszolgáltatása

4.5.1.        Az Ügyfél a Termék kiszállításától számított 14 napon belül jogosult az Adásvételi Szerződéstől indokolás nélkül elállni és a Terméket visszaszolgáltatni, illetve a már kifizetett Vételár visszaszolgáltatását követelni. Jelen pont nem vonatkozik a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre.

4.5.2.        Amennyiben a Termék visszaszolgáltatására az Adásvételi Szerződés fenti 4.5.1 pontjától eltérő okból történő megszűnése után kerül sor, az Eladó kötelezettséget vállal a Termék megvizsgálására és a Termék tényleges állapotának és aktuális értékének megállapítására. A fentiek tekintetében a Turbado.hu Kft. jár el.

4.5.3.        Ha az Ügyfél a Terméket hiányosan vagy sérülten szolgáltatja vissza, az Eladó jogosult az ebből származó kárának megtérítését követelni, amely kártérítés levonható az Ügyfélnek visszaszolgáltatandó Vételár összegéből.

5.     FIZETÉSEK

5.1.      Vételár

5.1.1.        Az Ügyfél a Vételárat az Adásvételi Szerződés tárgyát képező Termékre tekintettel a Megrendelésben meghatározott összegben fizeti meg.

5.1.2.        Az Ügyfél a vételárat a választásának és kényelmének megfelelően fizetheti meg: vagy az Adásvételi Szerződés megkötésekor átutalással vagy a mindenkor elérhető más távoli fizetést lehetővé tevő módon vagy a kiszállítás időpontjában készpénzben/utánvétes kifizetés (COD) +1500 HUF készpénzkezelési költség megtérítésével.

5.1.3.        A Vételár teljesen visszaszolgáltatásra kerül, ha a fogyasztónak minősülő - nem b2b - Ügyfél a Termék kiszállításától számított 15 napon - illetve Premium ügyfélként 30 napon - belül az Adásvételi Szerződést felmondja, és így a Terméket visszaszolgáltatja. Az Eladó a Termék átvételétől számított 14 napon belül szolgáltatja vissza az Vételárat vagy annak fennmaradó összegét (mivel a Termék átvételére a Turbado.hu Kft. jogosult, a 14 napos időtartam azon a napon kezdődik, amelyen a Turbado.hu Kft. átvette a Terméket).

5.1.4.        A Termék Vételára a Termék mindenkori Árlistájában van feltüntetve. Az Árlistában feltüntetett vételárak bruttó (27%-os Áfa-tartalmú) árak.

5.1.5.        A Vételár vagy az Adásvételi Szerződés alapján nyújtott valamely szolgáltatás díjazásának kifizetése az Ügyfél részre kibocsátott számla alapján történik. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a számlákat elektronikus formában kapja meg.

5.2.      Más szolgáltatások díjazása

5.2.1.        A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Weboldalon megjelölt díjazás ellenében (a mindenkori árlista alapján, amely tekintetében az Eladó – amikor szükségesnek tartja – változtatásokkal élhet) az Ügyfél arra vonatkozó kérése alapján a Weboldalról elérhető, más szolgáltatásokat is nyújthat az Ügyfélnek. Ilyen esetben a Felek a szolgáltatás nyújtásáról külön szerződést kötelesek kötni, azzal, hogy a Felek minden ilyen jövőbeli szerződés tekintetében előre megállapodnak a következőkben.

5.2.2.        Az ilyen más szolgáltatások díjazása a tárgyhó (amelyben a szolgáltatás nyújtásra került) 15. napjáig fizetendő, hacsak az ilyen szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi feltételek másként nem rendelkeznek vagy alkalmazandók.

5.3.      Fizetési feltételek

5.3.1.        Az Ügyfél a Turbado.hu Kft. Megrendelésben megjelölt számú bankszámlájára köteles az Vételárat, illetve a Felek jogviszonyával kapcsolatban fizetendő minden más összeget megfizetni. 

5.3.2.        A Megrendelés Ügyféltől való befogadása és megerősítése után az Eladó köteles az Vételárnak megfelelő összegről bizonylatot kiállítani és azt vagy elektronikus formában – az elektronikus rendszerén keresztül vagy a Megrendelésben megjelölt címre email küldésével – az Ügyfél rendelkezésére bocsátani vagy a Termékekkel együtt az Ügyfél címére megküldeni.

5.3.3.        A fenti rendelkezésekben megjelölt bankszámlára történő kifizetés – az azon történő jóváírás időpontjától - az Ügyfélnek az Eladó felé fennálló Vételár-fizetési kötelezettsége teljesítésének minősül.

5.3.4.        Az Eladó kötelezettséget vállal a Vételár összegéről és a nyújtott szolgáltatások díjáról elektronikus számla kibocsátására. A számlákat a Weboldalon keresztül bocsátják az Ügyfél rendelkezésére.

5.3.5.        A jelen Adásvételi Szerződés alapján tett bármely kifizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen az összeget a fogadó személy bankszámláján (amely az Eladó tekintetében a Turbado.hu Kft. bankszámláját jelenti) jóváírják.

5.3.6.        Amennyiben a Vételár és egyéb szolgáltatási díjak a lejárati időn belül nem kerülnek kiegyenlítésre, az Ügyfél kötelezettséget vállal a jogszabályok szerint megengedett törvényes késedelmi kamatnak megfelelő összegű kamat megfizetésére.

5.3.7.        Amennyiben a kifizetések hitelkártyával vagy más hasonló kártyával történnek, úgy az ilyen kifizetések végrehajtását a B-payment Zrt. (Borgun, 1132 Budapest, Váci út 4.)  végzi, azon általános szerződési feltételek alapján, amelyek szerint ezen jogalany a kártyás kifizetések végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja.

5.3.8.        A Felek elismerik és megállapodnak, hogy valamennyi számla elektronikus formában kerül kibocsátásra, és az Ügyfél azt vagy a Weboldalfiókján keresztül éri el, vagy azt az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címére megküldött email útján bocsátják az Ügyfél rendelkezésére.

6.     SZEMÉLYES ADATOK

6.1.1.        A jelen Weboldal ÁSZF 2011. évi CXII. törvény-nyel összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét és kezelését.

6.1.2.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja az Eladó részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során az Eladó részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az Ügyfél az érintett személyes adatokat nem kötelező jelleggel adja meg, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy az Eladó szolgáltatásokat nyújtson az Ügyfélnek.

6.1.3.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja az Eladó részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során vagy egyébként az Eladó részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az érintett személyes adatok nem kötelező jelleggel kerülnek az Eladó részére megadásra, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy az Eladó szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználónak.

6.1.4.        Az Eladó az Ügyfél személyes adatait Személyes Adatkezelőként eljárva kezeli, míg a Turbado.hu Kft (székhely: 1013 Budapest, Attila út 2. , cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-41a vevőszolgálat és logisztikai tekintetében a Turbado.hu Kft. külön szerződése alapján a személyes adatok feldolgozójaként jár el.

6.1.5.        A fent megjelölt társaságok a személyes adatokat a jelen Adásvételi Szerződés alapján az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások, illetve további szerződések (így különösen az Adásvételi Szerződést) megkötése, valamint ezen szerződések teljesítése és szükséges érvényesítése érdekében kezelik, továbbá azért, hogy a Felhasználót az Eladó tevékenységéről és ajánlatairól (marketing célokra) információval lássák el, ideértve az ilyen kereskedelmi információk elektronikus formában történő szolgáltatását is.

6.1.6.        A Felhasználó többek között jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, és azokat a Felhasználó Weboldal fiókjába való belépést követően kijavítani vagy törölni.

6.1.7.        A személyes adatok kezelése során a fent megjelölt Személyes Adatkezelő és a Turbado.hu Kft. mint személyes adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a Weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzattat összhangban járnak el.

7.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1.1.        A Felek közötti minden értesítés megtehető elektronikus formában a Felek szerződéskötéskor kölcsönösen megadott email címére (az Eladónak: a vevő által megadott, míg az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címre) vagy írásban. Írásbeli kommunikáció esetén az Ügyfél a Turbado.hu Kft. fent megjelölt székhelyének címére köteles minden írásbeli kommunikációt megküldeni, míg az Eladó valamennyi írásbeli kommunikációt az Ügyfélnek a Weboldal regisztrációs űrlapján megjelölt címére köteles megküldeni. Mindkét Fél köteles a másik Felet tájékoztatni a levelezési címének bármely megváltozásáról; ennek elmaradása esetén a mulasztó fél viseli annak kockázatát, hogy a korábbi címre küldött kommunikációt sikeresen kézbesítettnek lehet tekinteni.

7.1.2.        Amennyiben az illetékes bíróság jelen Adásvételi Szerződés bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, úgy az Adásvételi Szerződés (beleértve annak valamennyi további rendelkezését) hatályos és érvényes marad, mintha ezen érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés soha nem is lett volna az Adásvételi Szerződés része.

7.1.3.        Az Adásvételi Szerződés a Weboldal regisztrált Felhasználójával elektronikus formában kerül megkötésre.

7.1.4.        Az Adásvételi Szerződés bármely módosításához mindkét Fél előzetes hozzájárulása szükséges, amely az Adásvételi Szerződés módosításának elfogadásával, elektronikus formában is megadható.

7.1.5.        Az Adásvételi Szerződésre az Eladó Adásvételi Szerződésének a Megrendelés Ügyfél általi leadásának napján elérhető és közzétett Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók (és ezen Általános Szerződési Feltételek a Felek közötti Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik). Az Adásvételi Szerződés ezen Általános Szerződési Feltételeinek bármely ezt követően közzétett új változata nincs kihatással a Felek jogviszonyára, hacsak az Ügyfél a fenti rendelkezéssel összhangban kifejezetten el nem fogadja az Adásvételi Szerződés módosítását.

7.1.6.        Az Adásvételi Szerződésre a Magyar köztársaság joga az irányadó. A választott irányadó jog semmilyen módon nem korlátozza vagy zárja ki a Felhasználónak a Magyarországon irányadó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt jogait.

 

A terméket hozzáadtuk az összehasonlítóhoz. 0 termék van az összehasonlítóban. Összehasonlító megnyitása