ÁSZF PaaS

TERMÉKRE MINT SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

VÁSÁRLÓ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1  A jelen Termékre mint Szolgáltatásra (PaaS) Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a következő Szerződő Felek közötti kapcsolatokat szabályozzák: a  TEUMT LTD, székhelye: Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Málta, a TEUMT LTD, fiókteleppel kapcsolatos ügyekben, amely székhelye: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám:  52027872, bejegyezve a Pozsonyi Járásbíróság Cégbíróságán, szakasz: Po, Nyilvántartási szám: 5350/P, a Termék mint Szolgáltatás Szolgáltatója (a továbbiakban mint „Szolgáltató”), másrészt Ön, mint a Termék mint Szolgáltatás (a továbbiakban mint „PaaS”) Fogyasztója között (a továbbiakban mint („Megrendelő”).

1.2     A jelen ÁSZF-ből és a vonatkozó jogszabályokból származó jogviszony alapja, hogy a Szolgáltató lehetővé teszi a Megrendelő számára a Megrendelésben pontosan meghatározott áruk használatát (a továbbiakban mint „Szolgáltatási Szintre Vonatkozó Megállapodás”).

1.3      A Megrendelés leadásával a Megrendelő megerősíti és elfogadja a jelen ÁSZF-et.

 

2. A KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

 

2.1      Az Érdeklődő fél az a személy, aki érdeklődik a Szolgáltatások iránt, azaz azokat távollevők között az Interneten, vagy más, a távollévők között kötött szerződés kötésére alkalmas portálon, az SLA megkötésével megrendeli.

2.2   A Szolgáltatási Szintre Vonatkozó Megállapodás (SLA) a Megrendelő Megrendelésének viss1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1  A jelen Termékre mint Szolgáltatásra (PaaS) Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a következő Szerződő Felek közötti kapcsolatokat szabályozzák: a  TEUMT LTD, székhelye: Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Málta, a TEUMT LTD, fiókteleppel kapcsolatos ügyekben, amely székhelye: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám:  52027872, bejegyezve a Pozsonyi Járásbíróság Cégbíróságán, szakasz: Po, Nyilvántartási szám: 5350/P, a Termék mint Szolgáltatás Szolgáltatója (a továbbiakban mint „Szolgáltató”), másrészt Ön, mint a Termék mint Szolgáltatás (a továbbiakban mint „PaaS”) Fogyasztója között (a továbbiakban mint („Megrendelő”).

1.2     A jelen ÁSZF-ből és a vonatkozó jogszabályokból származó jogviszony alapja, hogy a Szolgáltató lehetővé teszi a Megrendelő számára a Megrendelésben pontosan meghatározott áruk használatát (a továbbiakban mint „Szolgáltatási Szintre Vonatkozó Megállapodás”).

1.3      A Megrendelés leadásával a Megrendelő megerősíti és elfogadja a jelen ÁSZF-et.

 

2. A KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

 

2.1      Az Érdeklődő fél az a személy, aki érdeklődik a Szolgáltatások iránt, azaz azokat távollevők között az Interneten, vagy más, a távollévők között kötött szerződés kötésére alkalmas portálon, az SLA megkötésével megrendeli.

2.2   A Szolgáltatási Szintre Vonatkozó Megállapodás (SLA) a Megrendelő Megrendelésének visszaigazolásából és annak Szolgáltató általi elfogadásából következő megállapodás, amely tartalmát az árukhoz vagy dolgokhoz kötődő adott szolgáltatások, azaz Termékek mint Szolgáltatások képezik, és amely alapján a Szolgáltatónak kötelezettségei keletkeznek a PaaS Tárgyának a Megrendelő felé történő átadásával, valamint az SLA és a jelen ÁSZF szerinti más kötelezettségek biztosításával kapcsolatban, továbbá amely szerint a Megrendelő köteles elfogadni a Terméket mint Szolgáltatást, arra köteles vigyázni, és az SLA-nak, valamint az ÁSZF-nek megfelelően kezelni, az árát megfizetni, és betartani az SLA és a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit. Az SLA megkötésével a Szolgáltató a Termék mint Szolgáltatás használatának jogát a meghatározott időtartamra a Megrendelőre ruházza át. Az SLA a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

2.3    A Megrendelés elektronikus űrlap a Szolgáltatások Megrendelő általi online megrendelésére a Szolgáltatótól, vagy a Megrendelő akaratának bármilyen más megnyilvánulásával arra, hogy meg kívánja kötni az SLA-t. A Megrendeléssel a Megrendelő elfogadja, hogy teljesíti az ÁSZF és az SLA szerinti kötelezettségeit, ismeri azok tartalmát, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő jogviszony típusát. A Megrendelés elküldésével és a Megrendelésen belüli megfelelő négyzet bejelölésével a Megrendelő megerősíti, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, azt elolvasta, és vállalja, hogy azokat betartja. A Megrendelés létrehozása után a Megrendelő e-mailben megkapja a Megrendelés összegzését, amely tartalmazza a megrendelés részleteit. A benyújtott Megrendelés ellenőrzése után történik a Megrendelés visszaigazolásának elküldése, elektronikus fizetés esetén pedig a fizetésnek a Szolgáltató számláján történő jóváírása után.

2.4     A Szolgáltatás vagy PaaS a Szolgáltató által a PaaS-ra vonatkozó SLA szerint a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás, valamint további szolgáltatások.

2.5    A PaaS Tárgya olyan árukhoz, dolgokhoz, vagy más tulajdonhoz kapcsolódó Szolgáltatás, amely azonosítható, és alkalmas arra, hogy a PaaS Tárgya lehessen. A PaaS Tárgyát az SLA vonatkozásában a Megrendelő Megrendelése tartalmazza.

2.6    Az Eladás az SLA vonatkozásában mindig a Szolgáltatás értékesítését jelenti, függetlenül attól, hogy a kifejezést milyen értelemben vagy szövegösszefüggésben használják, vagy milyen kommunikációs eszközzel történik.

2.7    A Vétel az SLA vonatkozásában mindig a Szolgáltatás megvásárlását jelenti, függetlenül attól, hogy a kifejezést milyen értelemben vagy szövegösszefüggésben használják, vagy milyen kommunikációs eszközzel történik.

2.8    Az Áruk és Termékek alatt mindig azokat a dolgokat kell érteni, amelyek az SLA értelmében a PaaS Tárgyát jelentik. SLA

2.9    Az Ár az az összeg, amelyet a Megrendelő az SLA alapján köteles megfizetni a Szolgáltatónak, az SLA és a jelen ÁSZF szerint. Az Ár ugyanakkor pénzügyi teljesítést is jelent a Szolgáltató által nyújtott és a Megrendelő által használt összes Szolgáltatásért. A PaaS SLA szerinti árát a Megrendelő Megrendelésének megfelelő SLA határozza meg. Az Ár ugyanakkor mindig letétet is jelent.

2.10  A Letét az az összeg, amelyet a Megrendelő az SLA létrejöttekor köteles megfizetni a Szolgáltatónak, és amely kizárólag biztosítékként szolgál rendkívüli események esetén, amelyek az SLA időtartama alatt megtörténhetnek (pl. a PaaS Tárgyának károsodása, elvesztése vagy egyéb leértékelődése). A Letét olyan összeg, ami az SLA és az ÁSZF szerinti feltételek teljesülése esetén visszatérítendő. A Letét összegét a Szolgáltató határozza meg, és annak előzetes összegét az Szolgáltatási katalógus, míg a végleges összegét a Megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A Szolgáltató a Megrendelőnek a Letét átvételéről írásbeli igazolást ad, amely számlának is nevezhető.

2.11    Az Áruk átvétele azt a pillanatot jelenti, amikor a PaaS Tárgyát az SLA alapján átadják a Megrendelőnek, és az átveszi.

2.12    A Garancia azt az időszakot jelenti, amely alatt a Szolgáltató felelős a PaaS Tárgyának hibáiért a jelen ÁSZF-ben és az SLA-ban meghatározott feltételek szerint.

2.13    A Megrendelő regisztrációja a Megrendelő azon tevékenysége, amely alapján az létrehozza a saját fiókját az online felületen, ami rendszeres hozzáférést biztosít részére az SLA-ra vonatkozó összes információhoz, és lehetővé teszi, hogy kommunikáljon az SLA-val és egyéb, a Megrendelésekkel kapcsolatos ügyekben a Szolgáltatóval. A Megrendelő regisztrációja önkéntes. A Megrendelő fiókja tartalmaz egy dobozt is a bejövő dokumentumok számára, ahol a Szolgáltató különféle információkat és dokumentumokat helyez el a Megrendelő számára a jelen ÁSZF szerint.

2.14     A Szolgáltatási katalógus a Szolgáltatás mint Termék (PaaS) kínálata, amely részletes műszaki és egyéb paramétereket és egyéb adatokat tartalmaz, amelyek a Szolgáltatás részét képezik.

2.15    Az Elektronikus kommunikáció a Szolgáltató és egy olyan személy közötti kommunikáció, aki már Megrendelő, vagy szeretne Megrendelővé válni, amely során a dokumentumok vagy információk kézbesítése kizárólag elektronikus úton történik a Megrendelő kapcsolattartási e-mail címére, vagy pedig a Megrendelő regisztrációja során létrehozott fiókjába.  Az írásbeli értesítés az űrlap online kitöltésével és beküldésével is teljesül. Kivételes esetben, a felek közötti kommunikáció papír alapon is lehetséges, a másik fél írásos kapcsolattartási címére küldve, ha ezt a vonatkozó jogi szabályozás előírja.

2.16     A Felügyeleti szerv olyan szervezet, amely a Szolgáltató üzleti tevékenységének felügyeletét végzi a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, és amit a vonatkozó európai jogszabályok rendelkezései és a belső piac szabályozására vonatkozó nemzeti szabályozások határoznak meg, és annak illetékessége kizárólag a Szlovák Köztársaság területére vonatkozik, amelynek joghatósága alá a Szolgáltatóra tartozik. Ez a szerv a következő: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI), Pozsony kerületi SOI Felügyelőség, Bajkalska 21/A, 820 07 Pozsony, Tel.: +421 2 5827 21 72 vagy +421 2 58 27 21 04.

 

3. AZ SLA LÉTREJÖTTÉNEK MÓDJA

 

3.1    Az SLA a PaaS Szolgáltató általi Megrendelés visszaigazolása során jön létre, amikor a Szolgáltató e-mail üzenetet küld a Megrendelő e-mail címére. A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik az adatok pontosságáért és teljességéért.

3.2   A Megrendelés elküldése előtt az Érdeklődő megjelölheti a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó hírlevél küldését igénylő jelölőnégyzetet, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató marketing információt küldjön.  A Megrendelő bármikor visszavonhatja hozzájárulását a Honlapszolgáltató e-mail címére küldött kéréssel.

3.4    A Megrendelés visszaigazolása (a Megrendelés kötelező érvényű elfogadása) a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött megerősítő e-mailt jelenti, amelyben elfogadja a Megrendelést.

3.5    Az SLA e-mailben, vagy a Szerződő Felek írásbeli megállapodásával módosítható.

3.6    Az Érdeklődő fél a Megrendelés elküldési folyamatának részeként választhatja a Megrendelői regisztráció elvégzését a Szolgáltató rendszerében, amely megkönnyíti a további Megrendeléseket, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő közötti kölcsönös kommunikációt a Szerződés időtartama alatt. A Megrendelői regisztrációval a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy az SLA időtartama alatt a Szolgáltató és a Megrendelő közötti minden kommunikáció a fiókon vagy levélszekrény útján történik, ami a Megrendelő fiókjának részét képezi. A Megrendelő egy úgynevezett értesítőt aktiválhat a dokumentumokról és a fiókba beérkező üzenetekről, amely értesítést küld arról, hogy üzenet vagy dokumentum érkezett a Megrendelő e-mail címére.

 

4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

4.1    A Szolgáltató köteles a Terméket mint Szolgáltatást használatra alkalmas állapotban átadni, ahogy az a jellegéből következik, és köteles azt ilyen állapotban tartani az SLA időtartama alatt is, kivéve, ha a jelen ÁSZF másként rendelkezik.

4.2   A Szolgáltató lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy megszakítás és korlátozások nélkül használja a Terméket mint Szolgáltatást, ide nem értve az SLA-ban és az ÁSZF-ben a használatra meghatározott szabályokat.

4.3    A Szolgáltató köteles a PaaS Tárgyán elvégezni azokat a javításokat, amelyek elvégzése nem a Megrendelő feladata, és amelyek szükségesek a PaaS tárgya állapotának működőképes fenntartásához az SLA szerint.

4.4    A Szolgáltató vállalja, hogy átad a Megrendelőnek minden dokumentumot és információt, amely a Termék mint Szolgáltatás megfelelő használatával és a Megrendelőnek a vonatkozó jogszabályok és a szerződéses kötelezettségei szerinti kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos.

4.5    A Szolgáltató működési okokból jogosult a korlátozni vagy leállítani a Szolgáltatások nyújtását, beleértve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés blokkolását, pl. szükséges karbantartás miatt, a Szolgáltatásokkal való visszaélés miatt vagy az SLA, a jelen ÁSZF, vagy jogszabályból eredő kötelezettségek bármelyik fél általi megsértése esetén, előzetes hozzájárulás vagy értesítés nélkül.

4.6    A Szolgáltató jogosult törölni bármilyen Megrendelést, ha a PaaS tárgya nem áll rendelkezésre, vagy ha a Szolgáltató nem képes a PaaS tárgyát a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, illetve a Szolgáltatásokat a Megrendelő számára nyújtani. A Megrendelőt a Megrendelés törléséről indokolatlan késedelem nélkül e-mailben kell értesíteni.

4.7    A Szolgáltató nem felelős a PaaS Tárgyának elveszéséért, megsemmisüléséért, vagy károsodásáért. A kárveszély ebben az értelemben akkor száll át a Megrendelőre, amikor a PaaS Tárgyát átadják a Megrendelőnek. A Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, beleértve az elmaradt hasznot, ha azok a PaaS Tárgyával és annak használatával kapcsolatban merülnek fel.

4.8    A Szolgáltató viseli a felelősséget a Termék mint Szolgáltatással kapcsolatos Garanciális idő alatt a PaaS Tárgyában felmerülő hibákért, amelyeket nem a Megrendelő általi szakszerűtlen és durva használat okozott.

 

 

5. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

5.1    A Megrendelő köteles azonnal tájékoztatni a Szolgáltatót a Megrendelésben megadott adatokat érintő bármilyen változásról, ellenkező esetben ő viseli a teljes felelősséget azért, ha a Szolgáltatótól származó értesítések és dokumentumok nem érkeznek meg.

5.2    A Megrendelő köteles biztonsági mentést készíteni minden információról és dokumentumról, amit regisztrációja, fiókja tartalmaz, és azokról, amelyek a teljes szerződéses jogviszony alatt keletkeznek.

5.3    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelésben megadott e-mail címére elküld minden, az SLA-ra vonatkozó információt, illetve a Honlapon létrehozott fiókjába, amennyiben azt a Megrendelő létrehozta.

5.4    Az SLA időtartama alatt a Megrendelő jogosult a PaaS használatára annak természetes rendeltetésének megfelelően. A Megrendelő nem használhatja a PaaS Tárgyát olyan célra, ami ellentétes annak műszaki rendeltetésével vagy attól eltérő célra, amire gyártották.

5.5    A Megrendelő nem jogosult a PaaS Tárgyának értékesítésére, letétbe helyezésére, vagy kölcsönbe adására. Amennyiben a Megrendelő harmadik félnek biztosítja a PaaS használatát, akkor ő úgy felelős az adott használatért, mintha a PaaS-t közvetlenül a Megrendelő használná.

5.6   A PaaS Tárgyának elveszés, megsemmisülés és sérülés elleni biztosítását és annak költségét teljes egészében a Megrendelő viseli.

5.7     A Megrendelő semmilyen módon nem jogosult beavatkozni a PaaS Tárgyába, illetve azt megváltoztatni, módosítani, vagy javítani. Ha a PaaS Tárgyát érintő bármilyen hiba keletkezik, a Megrendelő köteles erről azonnal tájékoztatni a Szolgáltatót, és bejelenteni, hogy milyen hibák merültek fel, továbbá lehetővé tenni a PaaS tárgyának megvizsgálását, ha a Szolgáltató kifejezetten nem határoz meg más vizsgálati és hibaelhárítási módot az SLA szerinti eljáráshoz képest.

5.8    A Megrendelő köteles megfelelően gondoskodni a PaaS tárgyáról, és biztosítani a PaaS Tárgyának rendszeres karbantartását a PaaS tárgya gyártójának eljárásai szerint.

 

 

6. A PAAS TÁRGYÁNAK SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

 

6.1    A Szolgáltató vállalja a Szolgáltatások megfelelő és időben történő biztosítását, a Megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

6.2    A Szolgáltató köteles a Megrendelés betartására és a PaaS Megrendelőnek történő átadására Megrendelés visszaigazolásában meghatározott időn belül.

6.3    A Szolgáltató a PaaS Tárgyát a következő módokon szállíthatja le (amennyiben rendelkezésre áll):

- személyes átvétel,

- küldés futárral vagy postán a megadott címre, vagy átvételi pontra.

6.4    A Megrendelő köteles átvenni a PaaS Tárgyát a Megrendelés visszaigazolásban feltüntetett helyen. Ha a Megrendelő nem veszi át a PaaS tárgyát úgy, hogy előzetesen nem jelentette be az SLA-tól való elállást az SLA-ban vagy a Megrendelés visszaigazolásban meghatározott időtartam lejáratát követő öt munkanapon belül, a Szolgáltató jogosult sérelemdíjat érvényesíteni, ami a Megrendelés sikertelen átadása megkísérlésének tényleges költségét jelenti.

6.5    A PaaS Tárgyának a Szolgáltató vagy harmadik fél által működtetett bármilyen online portálon való megjelenítése csak illusztrációs célt szolgál. Többek között a színárnyalatok megjelenése is a használt monitor vagy más eszköz minőségétől függ.

6.6    A Megrendelő köteles a PaaS Tárgyának személyes átvételére, vagy annak biztosítására, hogy távolléte esetén azt arra meghatalmazott személy veszi át.

6.7    Javasolt, hogy a Megrendelő közvetlenül a szállítás után ellenőrizze a PaaS Tárgyát, valamint annak csomagolását. Ha a Megrendelő megállapítja, hogy a csomagolás fizikailag sérült, köteles ezt a tényt a szállítmányozónak bejelenteni és az ő jelenlétében ellenőrizni a PaaS tárgyának állapotát. Amennyiben átvételkor a Megrendelő a PaaS Tárgyának sérülését észleli, a PaaS átadását követően haladéktalanul köteles a sérülést és annak mértékét rögzíteni.

6.8    Ha a szállítás postán vagy futárral történik, és a csomagolás sérült, javasolt, hogy ne vegye át a szállítmányt. Abban az esetben, ha az átvételnél sérült csomagolást, külső sérülést és hiányt vesz észre, kérjük azt a szállítmány átvételét követő legkésőbb 24 órán belül jelentse.

6.9    A PaaS tárgyának fizikai sérüléséből eredő olyan hibáit, amelyek nem volt láthatóak a szállítmány átvételekor, a szállítmány átvételét követően azonnal, de legkésőbb az PaaS leszállítását követő 24 órán belül be kell jelenteni.

6.10     Amennyiben a Megrendelésben meghatározott időn belül nem szállítják le a PaaS Tárgyát, a Megrendelő jogosult elállni az SLA-tól, és visszakapni az Ár már megfizetett részét.

 

7. A PAAS ÁRA, TOVÁBBI DÍJAK, LETÉT ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

7.1     A PaaS árának meghatározása a PaaS megszűnésekor történik, alapja a Megrendelés során a Megrendelő által választott SLA, annak időtartama és a PaaS Tárgyának értéke az SLA megszűnésekor (a továbbiakban mint a „PaaS Végleges Ára”, vagy „PVÁ”).

7.2    Ha az SLA tovább tart, mint 14 nap, a Megrendelő maga is köteles a SLA díját megfizetni, amely a megfelelő Megrendeléshez tartozó SLA-ban található.

7.3    A Megrendelő a jelen SLA-ban megállapított feltételek szerint válthat a Genius és az Alap szintű SLA között, ha felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval.

7.4     A Letét megfelel a megfelelő PaaS online Szolgáltatási katalógusban meghatározott értékének.

7.5    A Megrendelés visszaigazolása tartalmazza a Letét és a KÁ összegét. A PaaS szállítási ára annak szállítási módjától függ.

7.6     Az árak véglegesek, és tartalmazzák az ÁFÁ-t, amennyiben az adott tételre vonatkozik ÁFA.

7.7     A PaaS Végleges Ára, valamint az SLA díja közvetlenül az SLA alapján fizetendő, függetlenül attól, hogy a számlát a Szolgáltató bocsátotta-e ki.

7.8    A PVÁ az SLA megszűnése után 30 napon belül fizetendő. Ha a PVÁ-t a Megrendelő nem fizeti meg a meghatározott határidőn belül, akkor a Szolgáltató jogosult a Letét ellenében a PVÁ-t érvényesíteni.

7.9    A Szolgáltatások kifizethetők készpénzzel utánvéttel a kiszállításkor a PaaS Tárgyának átadásával egy időben (erre külön díjat számíthatnak fel az Árlista szerint), bankkártyával/hitelkártyával fizetésre alkalmas felületek és portálok igénybe vételével, vagy átutalással a Szolgáltató számlájára, a Megrendelés összefoglalásában szereplő bankszámlaszámra.

7.10    Ha a Megrendelő a banki átutalásos fizetés mellett dönt, a fizetésre vonatkozó utasításokat automatikusan elküldik e-mailben. Befizetése számlánkon történő jóváírását követően a Megrendelő ugyazon az e-mail címen kapja meg a befizetésről szóló nyugtát. A szállítási dátumot befolyásolhatja a fizetés dátuma. Ha az összeget a Megrendelés összefoglalásától számított legfeljebb öt munkanapon belül nem írják jóvá a Szolgáltató számláján, akkor a Megrendelés törlésre kerül.

7.11    Bankkártyával/hitelkártyával, valamint internetes portálok használatával történő fizetés esetén a Megrendelő akkor kap e-mailben visszaigazolást a fizetésről, amikor az összeget jóváírják számlánkon.

7.12    Ha a Megrendelő nem fizeti meg a Szolgáltatások árát, vagy a PaaS tárgyáért a Letétet az SLA-ban meghatározott időtartam alatt, a Szolgáltató jogosult elállni az SLA-tól, és követelni a PaaS tárgyának visszaadását, ha azt már átadták. Ez nem befolyásolja a Szolgáltatónak a Megrendelés feldolgozása és a PaaS tárgya kiszállítása kapcsán felmerült költségei megtérítésére vonatkozó követeléseit.

7.13    A PaaS tárgyának a Megrendelő létesítményében való összeszerelésével és telepítésével kapcsolatos költségei nem képezik a Szolgáltatások Árának részét, és a Szolgáltató nem köteles ilyen szolgáltatásokat végezni a Megrendelő részére.

7.14    Külföldről történő fizetés esetén a Megrendelő vállalja, hogy megfizet minden költséget a külföldről történő átutalással kapcsolatban, oly módon, hogy a Szolgáltató bankszámláján jóváírt összeg a teljes összeg legyen.

7.15    Ha a Megrendelés, vagy a Szolgáltatás megújítása a Megrendelő oldalán felmerülő ok miatt szakad meg, a Szolgáltató a naprakész Árlistában meghatározott összeget számítja fel. A Szolgáltatás nyújtása a Megrendelő számára akkor kerül megújításra, miután az összeg jóváírása a Szolgáltató számlájára megtörtént.

7.16   A Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a befizetett Letétet a Megrendelőnek az SLA időtartama alatt.

7.17   A befizetett Letét fedezi a Szolgáltatónak az SLA kapcsán felmerülő minden pénzügyi követelését, amellyel a Megrendelő késedelembe esik, különös figyelemmel a meg nem fizetett Szolgáltatások Árának megfizetésére, a PVÁ, az SLA díjára, a PaaS tárgyában okozott károk megfizetésére, amelyekért a Megrendelő felelős, a Megrendelővel szembeni követelésekre, amelyek az SLA-ból vagy a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségei nem teljesítéséből következnek. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben felmerülő összes követelését a Megrendelő hozzájárulása nélkül beszámítani.

7.18    A Letét nem téríthető vissza a Megrendelőnek, a Szolgáltató összes követelésének rendezése előtt. A Letét fel nem használt részét a Megrendelő azonnal felhasználhatja új PaaS Megrendelésre. Amennyiben Megrendelő ezt a jogot az SLA megszűnésének dátumától számított 30 napon belül nem érvényesíti, vagy ha arról értesíti a Szolgáltatót, hogy a Letét egyenlegét nem kívánja új Megrendelésre felhasználni, akkor a Letét egyenlegét arra a pénznemre váltják át, amelyben a Letétet eredetileg megfizették, és a díjak, adók és kapcsolódó költségek (a Letét egyenlegének legfeljebb 25% -a) levonása után a Szolgáltató az SLA megszűnésének dátumától számított 60 napon belül visszaküldi a Letétet a Megrendelőnek a Megrendelő bankszámlájára.

7.19   A Szolgáltató a befizetett Letét megérkezéséről nyugtát állít ki a Megrendelő számára, amelyet e-mailben küld el a Megrendelőnek a Megrendelésben feltüntetett e-mail címre, illetve a Megrendelőnek a regisztráció során létrehozott fiókja levélszekrényébe, illetve a Megrendelő Megrendelésben megadott címére.

 

8. A PAAS HASZNÁLATA

 

8.1  A Megrendelő nem adhatja el, nem terhelheti meg, és más módon sem adhatja át a PaaS Tárgyának tulajdonjogát. Ha a Megrendelő a PaaS tárgyát harmadik félnek átadja, ugyanúgy felel a PaaS tárgyát, mintha maga használná. A PaaS tárgyának a Megrendelő általi semmilyen kezelése nem érinti a Szolgáltatónak a PaaS tárgyán fennálló tulajdonát.

8.2    A Megrendelő köteles oly módon gondoskodni a PaaS tárgyáról, hogy elkerülje annak sérülését, károsodását, megsemmisülését, valamint elveszését és ellopását.

8.3    Amennyiben a Megrendelő az SLA megszűnésekor nem adja vissza a PaaS tárgyat, az a Megrendelő kötelezettségeinek súlyos megsértését, és a PaaS tárgyának jogosulatlan használatát jelenti. A Szolgáltató a KÁ értékének 2/365-öd részére jogosult kártérítésként a PaaS tárgyának használatáért minden egyes megkezdett napra az SLA megszűnését követően.

 

9. A PAAS TÁRGYÁNAK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

 

9.1    A Szolgáltató köteles a PaaS tárgyát a megegyezés szerinti használatra alkalmas állapotban átadni a Megrendelőnek. A Szolgáltató felelős a PaaS tárgya megfelelő állapotának fenntartásáért az SLA-ban meghatározott időszakban, amelyet a Megrendelő választott ki a Megfelelésben.

9.2    Az SLA értelmében a Szolgáltató felelős a PaaS tárgyának hibáiért a Garanciális idő alatt, de csak abban az esetben, ha a PaaS tárgyát a gyártó által ahhoz meghatározott kompatibilis kiegészítőkkel használták, és ha a PaaS tárgyát a gyártó által kiadott használati utasításnak megfelelően kezelték és tartották karban.

9.3    A Megrendelő köteles tájékoztatni a Megrendelőt a PaaS tárgyának minden sérüléséről, működésképtelenségéről, megsemmisüléséről, elveszéséről vagy ellopásáról függetlenül attól, hogy tart-e még a Garanciális idő.

9.4   A Megrendelő szokásos használattal járó elhasználódás figyelembe vétele mellett, és a PaaS tárgyára vonatkozó műszaki jellemzők szerint a PaaS tárgyát köteles megfelelő állapotban tartani az SLA időszaka alatt. A Megrendelő az SLA teljes időtartama alatt köteles saját költségén elvégezni a PaaS tárgyának gyártói használati utasításában előírt rendszeres karbantartási feladatokat. Ha a Megrendelő nem végzi el az előírt rendszeres karbantartási és gondozási műveleteket és eljárásokat, a Szolgáltató elállhat az SLA-tól anélkül, hogy a Megrendelőnek joga lenne a Letét visszatérítésére.

PaaS.

 

10. AZ SLA IDŐBELI HATÁLYA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 

10.1   Az SLA-t 12 hónapos időtartamra kötik, amelynek érvényessége a PaaS Tárgyának a Megrendelő számára történő átadásával kezdődik (a továbbiakban mint „Alap PaaS Időszak”). Az SLA 12 hónapos időszakának utolsó hónapjában a Megrendelő eldöntheti, hogy a PaaS Tárgyát visszaadja a Szolgáltatónak, vagy a PaaS Tárgya jelenlegi árán azt megváltja.

10.2    Az Alap PaaS időszak minden esetben további 12 hónappal meghosszabbodik (a továbbiakban mint „Bővített PaaS Időszak”, ha a Megrendelő a PaaS Tárgyát nem adja vissza a Szolgáltatónak az Alap PaaS időszak lejárta előtt, illetve ha e-mailben bejelenti a Szolgáltatónak, hogy meg kívánja hosszabbítani az SLA-t. A Bővített PaaS Időszak is azonos módon hosszabbítható meg. Azonban a maximális PaaS időszak okostelefonok, táblagépek és hordható egységek kategóriái esetén 4 év, minden más kategória esetén pedig az SLA megkötésének dátumától számított 8 év.

10.3     Az SLA az alábbi módokon szűnhet meg:

a) a PaaS tárgyának megszűnésével, megsemmisülésével, elveszésével vagy olyan károsodásával, ami azt okozza, hogy a PaaS tárgya nem alkalmas a további működésre,

b) a Szerződő Felek kölcsönös írásbeli megállapodása alapján,

c) a Megrendelő felmondásával egy hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül,

d) ha a Szolgáltató vagy a Megrendelő eláll az SLA-tól a jelen ÁSZF-ben meghatározott és a vonatkozó jogszabályokból eredő feltételek szerint,

10.4    A Megrendelő jogosult indokolás nélkül elállni az SLA-tól a PaaS Tárgyának átvételétől vagy a Szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül oly módon, hogy ezen meghatározott időn belül az SLA-tól való elállásra vonatkozó levelet küld a Szolgáltató részére postai vagy elektronikus kommunikáció útján.

10.5   A Megrendelő a fenti 14 napos időtartamon belül jogosult a PaaS tárgyának kicsomagolására és kipróbálására ugyanúgy, mintha azt a szokásos módon, hagyományos fizikailag valóságos áruházban vásárolta volna.

10.6    Az SLA-tól való elállásnak - amely az SLA elállási űrlapon nyújtható be a jelen ÁSZF előző pontja szerint - tartalmaznia kell a szükséges adatokat is. A Megrendelő köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak a PaaS tárgyát, annak minden tartozékával, a használati utasítással, a garanciajeggyel együtt, és ha lehetséges, annak eredeti csomagolásában. Ha a Megrendelő eláll az SLA-tól, és a PaaS tárgyát az előző mondat szerint e-mailben elküldi az előző mondat szerinti címre, akkor azt csak „tértivevényes” küldeményként küldheti. A Szolgáltató nem veszi át az olyan Árukat, amelyeket „Postán maradó csomagként” vagy utánvétes küldeményként adnak fel. Javasoljuk, hogy a PaaS tárgyára kössön a postai vagy futárszolgálattal történő kézbesítésre alkalmas biztosítást.

10.7    Ha a Megrendelő eláll az SLA-tól, akkor megszűnik minden további szerződés, ami ahhoz az SLA-hoz kapcsolódik, amelytől a Megrendelő elállt.

10.8    Az SLA-tól való elállás esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek köteles visszatéríteni minden olyan befizetést, amelyet a Megrendelő az SLA-tól való elállással kapcsolatban fizetett. A Szolgáltató azonban nem köteles visszatéríteni a Megrendelő többletköltségeit, ha a Megrendelő a Szolgáltató által kínált legolcsóbb módtól eltérő kézbesítési módot választott. A kifizetéseket vissza kell téríteni a Megrendelő számára 14 napon belül azt az időpontot követően, amikor a Megrendelő a PaaS Tárgyát a szolgáltatónak visszaküldi. A fizetés a Megrendelő bankszámlájára való átutalással történik.

10.9    Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF szerint eláll az SLA-tól, és a PaaS tárgyát használt, sérült, hiányos, vagy csökkent értékűen küldi vissza a Szolgáltatónak - a Bérlet tárgyának jellemző és funkciójának megfelelő használatán túlmenő kezelés eredményeképp - a Szolgáltató jogosult a kártérítést követelni a Megrendelőtől a PaaS tárgyának javítása és annak eredeti állapotába történő visszaállítása összegében, vagy a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Megrendelővel megfizettesse a PaaS tárgyának értékcsökkenését. Ez is az árlista levonás hatálya alá esik, amely a Megrendelés törlése szakaszban található a honlapon.

10.10    Az SLA megszűnését követően a Megrendelő viseli a PaaS Tárgya Szolgáltatóhoz való visszaküldésének közvetlen költségeit akkor is, ha az postán nem küldhető vissza. A rendelkezésre álló információ szerint a becsült költségek függenek a küldemény méretétől és tömegétől, a PaaS tárgya feladási helyének távolságától, és attól az ártól, amiért a Megrendelő által kiválasztott fuvarozó a szolgáltatását végzi (2-150 euró).

 

11. A PAAS TÁRGYÁNAK VISSZAKÜLDÉSE

 

11.1    A PaaS megszűnése után, de legkésőbb a megszűnéstől számított 30 napon belül, a Megrendelő köteles a PaaS visszaküldésére a Szolgáltatónak olyan állapotban, amiben a PaaS tárgyát átvette, figyelembe véve a normál elhasználódást. A Megrendelő köteles a PaaS tárgyát mindennel együtt visszaadni, beleértve a kiegészítőket és a PaaS tárgyának minden alkatrészét.

11.2    Amennyiben a 4 vagy 8 éves PaaS időszak lejárta után 30 napon belül a Megrendelő nem juttatja vissza a PaaS tárgyát a Szolgáltatónak, akkor a Megrendelő illetéktelenül használja a PaaS tárgyát, és elveszíti a Letét visszatérítésére vonatkozó jogát.

11.3    A PaaS tárgya minőségének és teljességének értékelése a visszaadásakor a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató által feljogosított harmadik fél kötelezettsége. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem elégedett a visszaadott PaaS műszaki állapotának felmérésével, a Megrendelő jogosult megkérni a Szolgáltatót, hogy hozzáértő személlyel bevonásával vizsgálja felül értékelését - a szakértői értékelés költségeit a Megrendelő fizeti még mielőtt a PaaS tárgyát a szakértői értékelésre átadják. A költségek megfizetésének elmaradása indok a szakértői értékelés visszautasítására.

11.4    A Megrendelő tisztában van azzal, hogy ha a Szolgáltatással együtt adott ajándékok átadása, az ajándékozás a Szolgáltató és a Megrendelő között azzal a feltétellel történt, hogy az SLA-tól való elállás esetén az ajándékozás hatályát veszti és a Megrendelő köteles visszaadni a kapott ajándékot a PaaS tárgyával együtt.

11.5  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PaaS lejárta után lehetősége van harmadik fél számára átadni az SLA megszűnésével biztosított jogokat és kötelezettségeket.

 

12. A PAAS TÁRGYÁRA VONATKOZÓ VÉTELI LEHETŐSÉG

 

12.1    A Megrendelő a megrendelt PaaS Tárgyát a Szolgáltatótól a mindenkori SLA időtartama alatt bármikor megvásárolhatja annak Kiskereskedelmi árán (KÁ), a megfelelő rendelkezés szerint.  A vételi ár az ÁFÁ-t tartalmazza. Erre a célra a Megrendelő köteles a Szolgáltató honlapján elérhető Vételi kérelem űrlapot használni.

12.2    Amennyiben a Szolgáltató elfogadja a Megrendelő vételi kérelmét, a Szolgáltató a Vételi kérelem kézhez vételét követő 14 napon belül kiállítja a számlát a Megrendelő számára.

12.3    A Megrendelő azt követően szerzi meg az összes tulajdonosi jogot a PaaS tárgyára vonatkozóan, hogy a vételárat a Szolgáltató számláján jóváírták. Abban az esetben, ha a Megrendelő beleegyezett abba, hogy a Letétet a vételárba beszámítsák, a Szolgáltatónak azt be kell számítania a vételárba, és a Megrendelőnek a megegyezés szerinti vételár fennmaradó részét számítja fel.

13. AZ SLA ÁTRUHÁZÁSA MÁSIK MEGRENDELŐRE

 

13.1    Az SLA, vagy az abban foglalt jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Megrendelő az SLA teljes időtartama alatt bármikor tájékoztathatja a Szolgáltatót arról a szándékáról, hogy az SLA szerinti minden jogot és kötelezettséget az Átruházási űrlap használatával - amely a Szolgáltató honlapján érhető el – egy harmadik félre ruház át.

13.2      A Szerződésből kilépő fél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatót megvédi és kártalanítja minden követeléssel, költséggel és kárral szemben, ha az a Szerződésből kilépő fél az SLA engedményezése előtti teljesítéséből származik.

13.3      A Szerződésbe belépő fél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatót megvédi és kártalanítja minden követeléssel, költséggel és kárral szemben, ha az a Szerződésbe belépő fél az SLA engedményezése utáni teljesítéséből származik.

13.4      A Szolgáltató dönt arról, hogy elfogadja, vagy elutasítja az Átruházást, és erről értesíti a Megrendelőt.

 

14. ÉRTESÍTÉS, SZOLGÁLTATÁS

 

14.1    A Szolgáltatások iránt érdeklődő fél/Megrendelő köteles bármilyen információt, értesítést, az SLA-tól való elállást, vagy más hasonló beadványt írásbeli formában megküldeni az ilyen beadványok benyújtására meghatározott címre, vagy a Szolgáltató e-mail címére, vagy pedig a Megrendelő Fiókjának levélszekrényén keresztül.

14.2    A Szolgáltató a Szolgáltatások iránt érdeklődő félnek/Megrendelőnek küldött minden információt, értesítést, emlékeztetőt, számlát, proforma számlát, elállást vagy egyéb értesítést mindig az értesítés jellegére figyelemmel küldi meg az alábbi módok egyikén:

a) ajánlott levélben a megrendelő Megrendelésében feltüntetett címére, amit a Megrendelő általi átvétel napján kézbesítettnek kell tekinteni, vagy ha nem kézbesíthető, akkor azon az utolsó napon, amikor a szolgáltatásért felelős szervezetnél még átvehető lenne.

b) normál levélben a Megrendelő Megrendelésében megadott címére, amit a feladást követő negyedik napon kézbesítettnek kell tekinteni,

c) SMS-ben, vagy e-mailben. Az ilyen üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni a Bérlő telefonszámára vagy e-mail címére történő elküldésének napján. A Megrendelőnek az online portálon meglévő Fiókján keresztül küldött értesítés a portálon való közzétételének napján minősül kézbesítettnek,

d) a honlapon, a működés helyén, vagy más hasonló módon  való közzététel akkor minősül kézbesítettnek, amikor azt közzétették.

e) más, arra alkalmas eszközzel.

14.3    A kézbesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő nem hajlandó átvenni a szállítmányt, vagy az a nap, amelyen a szállítmányon feljegyzésre kerül, hogy a Megrendelő elköltözött, ismeretlen, vagy hasonló értelmű szöveg, és a Megrendelő a másik felet nem értesítette új címéről.

 

15.4 VONATKOZÓ JOG ÉS JOGVITÁK RENDEZÉSE

 

15.1    A Szolgáltatások iránt érdeklődő fél/Megrendelő közötti minden kapcsolatra a Szlovák Köztársaság jogszabályai érvényesek. Az SLA-ban és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai irányadók.

15.2    A Felek minden jogvitát elsősorban peren kívüli egyezséggel, tárgyalásokon vagy megállapodással rendeznek.  Per esetén a szlovák törvényhozás szerinti joghatóság illetékessége vonatkozik, és ha ez nem állapítható meg, az ügyben első fokon a Pozsonyi Járásbíróság az illetékes, hacsak a Felek nem kötöttek külön választottbírósági megállapodást.

15.3    A Megrendelő jogosult igénybe venni az online vitarendezési megoldási platformot (a továbbiakban: „OVR”) a vitáik kiválasztott nyelven való rendezésére. A Megrendelő-fogyasztó, a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető OVR platformot veheti igénybe alternatív vitarendezés céljából. A Megrendelő-fogyasztó az OVR platformon elektronikus adatlapon nyújthatja be panaszát. A benyújtott információnak elegendőnek kell lennie a vonatkozó alternatív vitarendezési megoldás online történő meghatározására.

 

16. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSAI ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

 

16.1    A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A jelen ÁSZF módosítását a szerződéses feltételek módosításának kell tekinteni.

16.2   A Megrendelő jogosult megváltoztatni az ÁSZF-t az SLA-ban elfogadott okból vagy bármely alábbi ok miatt:

a) a Szolgáltatások nyújtása piaci feltételeinek megváltozása,

b) a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó költségei emelkedése,

c) az infláció változása,

d) változások a Szolgáltató marketing stratégiájában,

e) a Szolgáltatások technológiai fejlődése,

f) az ÁSZF-t befolyásoló jogszabályi változás,

g) az illetékes hatóság határozata.

16.3   A Szolgáltató az ÁSZF módosítását bejelentheti úgy, hogy az online platformon azt közzéteszi, és a megrendelőknek azok saját regisztrált fiókjába küldi el.

16.4   A Szolgáltató a hatályba lépés előtt legalább egy hónappal köteles értesíteni a Megrendelőt, ha jelentős változás történik az ÁSZF-ben. Az ÁSZF jelentős változása olyan változást jelent, amely nem a Megrendelő érdekében történik.

16.5   Az a módosítás, amely annak következtében jön létre, hogy a jogi szabályozás megváltozik, vagy egy illetékes hatóság döntést hoz, nem minősül az ÁSZF jelentős módosításának.

16.6    Amennyiben a Megrendelő nem ért egyet az ÁSZF jelentős változásával, jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni az ÁSZF-től az adott jelentős változásra vonatkozó értesítéstől számított legkésőbb egy hónapon belül. A fentiek nem érintik a PaaS tárgyának visszaadását és a Letét visszatérítésére irányuló követelést, továbbá a jogot arra, hogy a Szolgáltató a követelését beszámítsa a Letéttel szemben.

16.7    Amennyiben a Megrendelő nem áll el az SLA-tól az ÁSZF jelentős változása miatt az egy hónapos határidőn belül, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy elfogadja a szerződéses feltételek jelentős változását.

16.8   A Szolgáltató az ÁSZF minden egyéb változásáról is értesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF 12. Cikkében meghatározott bármely értesítési módon, legkésőbb a változtatás hatályba lépésének időpontjában.

16.9    Ha a módosított ÁSZF az SLA teljes időtartamára vonatkozik, akkor az SLA megszűnése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseinek érvényességét, amelyek mindaddig hatályban maradnak, amíg a felek teljes mértékben teljesítik az SLA szerinti követeléseket.

16.10    Ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, vagy a későbbiek érvénytelenné válik, a fennmaradó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak. A Szolgáltató az adott rendelkezést olyan érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel helyettesíti, amely a lehető legnagyobb mértékben megfelel az ÁSZF-ben meghatározott alapelveknek.

16.11    A jelen rész rendelkezései az Árlista változásaira és érvényességére is vonatkoznak.

 

17. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

17.1    A jelen ÁSZF visszavon és felvált minden fennálló szerződéses feltételt és rendelkezést, ami eddig hatályban volt, és amit a Megrendelő vagy annak jogelődje vagy más olyan személy adott ki, amelynek helyét a Megrendelő átvette a PaaS tárgyára vonatkozó fennálló szerződéses jogviszony alapján (a továbbiakban mint: „Eredeti ÁSZF”).

17.2   Az Eredeti ÁSZF-ben meghatározott jogok és kötelezettségek azon részére, amelyet a jelen ÁSZF visszavon, és amelyet a jelen ÁSZF nem kifejezetten helyettesít, a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, amelyek hozzájuk a legközelebb állnak.

17.3    A jelen szerződéses viszonyokra, amelyekre az Eredeti ÁSZF feltételei voltak irányadók, a jelen ÁSZF lesz az irányadó, ha a Megrendelő vagy a Szolgáltatás Vevői a jelen ÁSZF kézhezvételének napjától számított 14 napon belül e-mailben vagy írásban arról küldenek értesítést, hogy elállnak az SLA-tól, vagy visszautasítják az új ÁSZF-et. Az új ÁSZF visszautasításával az SLA automatikusan megszűnik. Az új ÁSZF visszautasításának hiányában az SLA-ra automatikusan az új ÁSZF lesz irányadó.

17.4    A jelen ÁSZF a Szolgáltatások iránt érdeklődő fél/Megrendelő tekintetében akkor lép hatályba, amikor elküldi a Megrendelést a Szolgáltatónak.

17.5    Az előnyben részesített és jogilag kötelező nyelv a jelen ÁSZF vonatkozásában az angol nyelv.

17.6   A jelen ÁSZF az SLA elválaszthatatlan részét képezi.

17.7   Az alábbi mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik: Minta az SLA-tól való elállásra.

 

 

SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

Szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás Basic

Szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás Premium

A terméket hozzáadtuk az összehasonlítóhoz. 0 termék van az összehasonlítóban. Összehasonlító megnyitása